Pénzügyi szótár

Pénzügyi-gazdasági fogalmak jelentésének keresése

 

Gyakran hallunk olyan pénzügyi, gazdasági vonatkozású fogalmakat, amelyekkel találkoztunk már, de mégsem ismerjük a pontos jelentésüket. Az ilyen szavak megértésében szeretnénk segítséget nyújtani. Pénzügyi-gazdasági szótárunkban szabadon tallózhat, illetve rákereshet kifejezésekre teljes szó, vagy szótöredék alapján. 

Válasszon az alábbi kezdőbetűk közül vagy írja be a keresett szót a keresőmezőbe! (Ha a keresett szó kezdőbetűje nem szerepel a listában, használja a keresőmezőt!)

 

 

A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V W Z
There are currently 53 names in this directory beginning with the letter T.
tagikölcsön
Betéti társaság által a tulajdonosoktól felvett kölcsön.

takaréklevél
Bemutatóra vagy névre szóló, hosszú lejáratú értékpapír.

takarékpénztár
Az 1996. évi CXIII. törvény szerint szakosított hitelintézet, amely lakás-takarékpénztári szerződés alapján betétgyűjtést és hitelnyújtást végezhet. Legalább 1 milliárd forint jegyzett tőkével lehet alapítani, működése a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletének engedélyéhez van kötve.

támadható piac
Olyan piac, amelyre történő belépés, illetve annak elhagyása nem jár időbeli veszteséggel, illetve a piacon lévők nem rendelkeznek költségelőnnyel a belépni szándékozókkal szemben.

támogatott hitel
Bank által nyújtott olyan, célhoz kötött hitel/kölcsön, amelynek az igénybevételéhez az állam vagy valamely szervezet támogatást nyújt. A támogatás fajtái lehetnek: pl. kamattámogatás, vissza nem térítendő támogatás, állami készfizető kezesség. A támogatási feltétel nem teljesítésének következménye jellemzően a támogatás visszavonása/visszafizetése.

tárca
Minisztérium

TARGET (Trans-European Automated Real-time Gross Settlement Express Transfer System)
Az EU-tagországok RTGS-rendszereinek összekapcsolásával létrehozott fizetési rendszer, amely a tagországok közötti euró fizetéseket bonyolítja le.

tárgyi adómentes
Az általános forgalmi adóról szóló törvény által tételesen felsorolt olyan tevékenységek, amelyek folytatása nem von maga után áfa fizetési kötelezettséget, viszont nem ad lehetőséget az előzetesen felszámított áfa levonására sem. Ezekre a tevékenységekre kötelező az áfa mentességet alkalmazni, a tevékenység nagyságától független.

tárnokmester
Az államkincstár működésének törvényességét ellenőrző magas rangú állami beosztás a középkori Magyarországon.

társadalombiztosítási járulékok
Az egészségügyi és a nyugdíjjárulékok, amit részben a munkáltató, részben a munkavállaló fizet.

tartalékráta
Megmutatja, hogy a kereskedelmi bankoknak az ügyfelek betéteinek mekkora hányadát kell a központi banknál nem kamatozó betétként elhelyezni. Ennek mindenkori mértékéről az MNB-ről szóló törvény értelmében a Monetáris Tanács dönt. A tartalékráta alapvetően a kereskedelmi bankok által nyújtható hitelt korlátozza.

technikai kamat
Biztosítók által használt kamatláb, amelyet befektetéseikkel szerintük el tudnak érni a várható kifizetések mellett.

technikai számla
Könyvelésnél használt segédszámla, amely adott gazdasági esemény lekönyvelését követően lenullázódik, megszűnik. Példa: készpénz bankszámláról történő felvétele esetén a banki értesítés megérkezéséig technikai számláról történik a kifizetés, majd az értesítés megérkezésekor az összeg a bankszámláról a technikai számlára kerül, amelyen így a növekedés és csökkenés megegyezik.

teljesítési garancia
Bank fizetési ígérete, garanciája a szállító részére, amennyiben a bank ügyfele mint vevő részére a szerződésszerű teljesítés megtörtént.

tender
Pályázat.

tendergarancia
A tender kiírásakor kikötött garancia, amellyel az ajánlat komolyságát bizonyítja az ajánlattevő. A tender elbírálása után visszajár, amennyiben nem kerül a kiválasztásra az ajánlattevő.

terhességi-gyermekágyi segély
A szülést megelőző két éven belül legalább 180 napra biztosított személy részére járó segély, feltéve, hogy a biztosítés tartama alatt vagy annak megszűnését követő 42 napon belül szül, vagy a 42 napon túl táppénz folyósítás idején szül. A segély a szülési szabadságnak megfelelő időtartamra jár, mértéke a napi átlagkereset 70%-a.

térítésmentes
Ingyenes.

termelési-kezelési költség
Az anyag- és személyjellegű kiadásokon felüli valamennyi költség.

természetes mértékegység
Fogyasztás mérését megmutató mértékegység.

tervgazdálkodás
Amelyben a gazdaság következő időszaki teljesítményét részletes (egyébként nem reális) ágazati tervekre bontották. A sikertelenségnek az is oka volt, hogy a végrehajtó szervek részére a nyersanyagokat a tervhivatal engedélyezte, így a vállalatok nem valós igényeket nem hatékonyan elégítettek ki.

tezaurálás
Értékfelhalmozás, "kincsképzés".

THM
Komplex mutató, amely megmutatja, hogy egy adott hitel ténylegesen mennyibe kerül a hitelfelvevőnek. A THM a kamatlábon kívül tartalmazza a hitellel kapcsolatos egyéb költségeket is, mint például a kezelési költség, a rendelkezésre tartási jutalék, a folyósítási jutalék.

TMK
Tervszerű megelőző karbantartás. Elavult kifejezés.

többes biztosítási jogviszony
Azt jelenti, hogy a biztosított személy több jogcímen is igényt tarthat ellátásra.

többes ügynök
A hatályos biztosítási törvény a biztosításközvetítők között megkülönböztet függő és független közvetítőket. Egyértelmű, hogy az első kategóriába tartozó szereplők egyetlen biztosító termékeit értékesítik. A második csoportba tartoznak az alkuszok és a többes ügynökök. Az alkuszok feltárják az ügyfél igényét, s arra keresnek egy biztosítási megoldást, míg a többes ügynökök több biztosító késztermékeit" árulják az ügyfeleknek."

többségi irányítást biztosító részesedés
A tag vagy részvényes az ellenőrzött társaságnál a szavatok több, mint ötven százalékával rendelkezik.

tőkeáttétel
Jelentése: milyen mértékben támaszkodik a gazdálkodó saját (tulajdonosok által rendelkezésre bocsátott forrásokra, illetve az egyes években képződött, visszaforgatott tartalékokra) és milyen mértékben külső forrásokra (például rövid és hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök, egyéb kötelezettségek).

tőkefelhalmozás
Vagyongyarapodás, a vagyon értékének növekedése, más szóval nyereséges működés.

tőkeimport
A tőke beáramlása adott régióba, országba, ágazatba.

tőkeinjekció
A jegyzett tőke felemelése. A tulajdonosok pótlólagos befizetésről döntenek. A határozat megszületésétől számítva egy éven belül kell a befizetésnek eleget tenni, addig a vagyonmérlegben "jegyzett de be nem fizetett tőke"-ként jelenik meg, amely a vállalatnak a tulajdonosokkal szembeni követelése.

tőkeliberalizáció
A tőke szabad áramlását korlátozó jogszabályok megszüntetése.

tőkemegfelelés
A bankok tőkével való ellátottságát biztosító szabályok összessége

tőkepiac
Hosszú lejáratú pénzeszközök adás-vételének helyszíne.

tőkerentabilitás
Megmutatja, hogy adott vállalati saját és idegentőke (kölcsöntőke) esetén mekkora a (saját vagy idegen) tőke egységére jutó adózás előtti vagy adózott eredmény.

törzsrészvény
Tulajdonosi jogokat megtestesítő értékpapír, amely szavazati és nyereségrészesedési jogokat biztosít. Ezzel szemben az elsőbbségi részvények csak az egyik jogot biztosítják.

tőzsde:
Különböző határidőre szóló áru- és pénzpiaci termékek adásvételének színhelye.

tőzsdecápa
Agresszív, nagy összegek felett rendelkező, a piacot időnként egyedül befolyásolni is képes tőzsdei szereplő.

tőzsdei kibocsátó
Olyan társaság, amelynek értékpapírjait a tőzsdén forgalmazzák.

tőzsdei spekuláció
Az árak változásában való érdekeltség. A spekuláns azáltal nyer, hogy az árak csökkenése esetén vásárol, drágulás esetén pedig elad.

tőzsdei szekció
Adott tőzsdei termékkel adott lejárati időpontban történő kereskedés színtere.

tőzsdén kívüli azonnali ügylet
8 munkanapon belül teljesített értékpapírvételi vagy eladási ügylet.

tőzsdespekuláns
Az árak emelkedésére vagy esésének megfelelően ügyleteket kötő személy, aki ennek megfelelően ad el, illetve vesz valamilyen devizát, értékpapírt vagy árut. A "Haussier" az árak emelkedésére, míg a "Baissier" az árak esésére spekulál.

tőzsdetag
A tőzsdén tulajdonosi és kereskedési joggal rendelkező természetes vagy jogi személy, aki mind a tőzsde, mind pedig a felügyelet szabályzatának eleget tesz. A tőzsdei tagok tevékenységét a tőzsde jogosult ellenőrizni. Az EU más tagállamában székhellyel rendelkező, értékpapírral végzett kereskedési, illetőleg bizományosi tevékenység végzésére engedéllyel rendelkező vállalkozásnak az Értéktőzsdén való részvételhez külön feltételnek nem kell eleget tennie.

tranche
Ügyletrész-, részvény-sorozat, részvény-csomag.

transzfer
Egyoldalú átutalás, támogatás.

transzferábilis (valuta)
A multilaterális elszámolások valutája, amely csak az egymással szerződéses kapcsolatban (pl. KGST) álló államok körében, ezek valutáira váltható át.

transzferszámla
Elszámolási számla, amelyen adott ügyfél vételi és eladási tranzakcióit lebonyolítja az értékpapírkereskedő.

transzparencia
Átláthatóság, áttekinthetőség.

tranzit terület
Átjárási terület, valamely termék útvonala. A célállomástól szokás megkülönböztetni.

treasury
A bank központi forráselosztó egysége. Feladata a bank belső - forrásgyűjtő és kihelyező - egységei közötti közvetítés, valamint a bank likviditási, kamatlábkockázati pozíciójának kezelése, rendszerint bankközi pénz és devizapiaci és derivatív-piaci ügyletek révén.

treasury ügylet
A különböző banki forrásszerző és kihelyező termékek, ügyletek összessége.

tröszt
Vállalatirányítási, összehangolt fejlesztési szerepet betöltő önálló jogi személy.