A PénzSztár verseny feladattípusai

Négyből egyet

A csapatok egy kérdést és négy válaszvariációt kapnak, melyek közülük csak egy a helyes, ezt kell megtalálniuk és megjelölniük.

Például: Melyik szervezet felelős ma a monetáris politikáért?

A) Pénzügyminisztérium

B) Nemzetgazdasági Minisztérium

C) Magyar Nemzeti Bank

D) Állami Számvevőszék

A helyes válasz: C

Felező

A feladat alapja egy állítás vagy egy kérdés, amelyhez négy válasz kapcsolódik. A négy változatból kell kiválasztani az állításhoz/kérdéshez illeszkedő két helyes választ. (A másik kettő nem illeszkedik.) A válaszadáshoz a két helyes válasz betűjelét kell megadni. Csak az a megoldás ér pontot, ahol a csapat mindkét helyes választ megjelölte. Csak az egyik jó válasz megtalálása nem elegendő.

Például: Az alábbi országok közül melyik kettőben törvényes fizetőeszköz az euró?

A) Norvégia

B) Finnország

C) Dánia

D) Ausztria

A helyes válasz: B és D

Totó

A kérdéshez három válaszvariáció tartozik, amelyek közül csak egy helyes, ezt kell megjelölni.

Például: Melyik város ad otthont az Európai Számvevőszéknek?

A) Strasbourg.

B) Luxemburg.

C) Brüsszel.

A helyes válasz: B

Igaz-hamis

A csapatoknak egy állításról kell eldönteniük, hogy igaz-e vagy hamis. A játékot három formában is játsszuk. Az egyiket az internetes fordulók során használjuk, amikor a feladatsorban szerepelnek ilyen típusú kérdések, és választani kell a két lehetőség közül. A másikat akkor használjuk, amikor a helyszíni fordulóban több csapat játszik, ekkor a csapatok feladatlapon válaszolnak, amelyen 10 állítás szerepel. A harmadik esetben a csapatoknál két felmutatható lap van, az egyiken egy I, a másikon egy H betű látható. Itt az állítást a játékvezető ismerteti, majd rajt kiáltására a csapatok azt a betűt emelik fel, amelyik a véleményük szerint helyes: H – hamis, vagy I – igaz.

Például, ha az állítás így hangzik: Magyarország az Európai Unió tagja. Akkor a helyes válasz: IGAZ. Ha viszont így adjuk fel a kérdést: Magyarország nem EU-tagállam. Akkor a helyes válasz: HAMIS.

Több vagy kevesebb?

A csapatokkal adatokat közlünk, amelyekről meg kell állapítaniuk, hogy a valóságban az több, vagy kevesebb, mint a közölt érték. A válasz szerepelhet írásos feladatlapon, vagy megadható betűk felmutatásával: K – kevesebb, T – több. A helyes tipp ér pontot, azaz amikor a csapatok azt jelölik be vagy mutatják fel, hogy a valóság a közölt adathoz képest több vagy kevesebb.

Például: 2015. június 23-tól a jegybanki alapkamat 2,5% volt.

A helyes válasz: KEVESEBB, mert a valóságban 1,5% volt.

Becslés

Az elhangzó kérdés egy adatra vonatkozik. Az szerez pontot, akinek a tippje a valósághoz a legközelebb áll.

Például: A költségvetés hány százalékát fordítjuk a GDP százalékában egészségügyi kiadásokra?

A helyes válasz: körülbelül 5,2%-át.

Adatpárosító

A csapatok egy-egy borítékot kapnak, benne 20 kártyával, amelyekből 10 összeillő párt kell alkotniuk. A zsűri a helyes párok száma szerint pontoz.

Például ilyen párok:

Forint – magyar pénznem

2004 – Magyarország EU-tag lett

1987 – A kétszintű bankrendszer újbóli bevezetése Magyarországon

Számítási feladat

A csapatok egy számítási feladatot kapnak. Csak a helyes megoldás értékelhető, és az is csak a szintidőn belül.

Például: Mennyit ér két év múlva befektetett 10 000 Ft, ha a kamatláb 8%?

Megoldás: 11 664 Ft.

Lényeg

Elhangzik egy kb. 1 oldal terjedelmű szöveg, mintha egy sajtótájékoztatón lennénk, és ebből tömören meg kell fogalmazni a lényeget. A csapatoknak írásban kell dolgozniuk: a kb. 2 perces előadásból kell alkotniuk néhány mondatos, a lényeget kiragadó szöveget. A zsűri a lényeglátást értékeli.

Javítsd!

A kiadott 1 oldalas szövegben 10 hiba szerepel. A feladat ezek megtalálása, majd a helyes szövegrész beírása a feladatlapra. A hibákat a csapatok aláhúzással és számozással jelölik, és a javítást a feladatlapon a megfelelő számok melletti kipontozott helyekre írják. Ha kimarad egy-egy hiba felismerése, vagy hibának vélnek egy helyes részletet, az nem jelent pontlevonást. Csak tíz vélt hiba jelölhető, de egyértelműnek kell lennie, hogy melyik jelölés és melyik javítási javaslat illik össze.

Példánkban egy rövid részleten mutatunk be néhány hibát:

Az euróbankjegyek és euróérmék (1) minden országban azonosak. Az euró az Európai Unió egyik legfontosabb szimbóluma, éppen ezért a bankjegyeken az integráció legkiemelkedőbb személyiségeinek képmása (2) található. Az eurót kezdetben 12 tagállam (3), napjainkban pedig már 17 EU-tagország használja saját valutájaként.

Javítások:

1) Az euróérmék „fej” oldala tagállamonként különböző.

2) Az euróbankjegyeken stilizált épületrészletek, illetve a hátoldalukon hidak láthatók, nem személyek képmásai.

3) Az euró kezdetben nem 12, hanem 11 ország közös valutája volt, a 12. ország, Görögország csak 2011-ben tudott csatlakozni.

Halld meg!

Ez a feladattípus rokona a „Javítsd!” elnevezésű játéknak. Míg a „Javítsd!” típusú feladatnál írásos szövegben keresnek hibákat a csaptok, addig a „Halld meg!” játékban a játékvezető olvassa fel a szöveget (amely a játékban kétszer hangozhat el), és ez alapján kell megtalálni a 10 hibát. Itt a figyelem próbája más készségeket, gyors tájékozódást és határozott ismereteket követel. Hasonló ez ahhoz, mint amikor egy, a médiában elhangzó hírről kell állást foglalnia a hallgatónak. A csapatok feladatlapon rögzítik a megfigyeléseiket és a javított szövegrészt.

Kérdések a szövegből

Elhangzik 1 nyomtatott oldal terjedelmű szöveg, majd a csapatoknak a szövegben található információk alapján kell megválaszolniuk a feladatlapon szereplő 10 kérdést.

Például: Áprilishoz képest a termelés, illetve a forgalom volumene az iparban 1%-kal, a kiskereskedelemben 0,1%-kal csökkent, az építőipar ugyanakkor továbbra is erősödik.

Kérdés: Melyik ágazatban erősödött május után is a növekedés?

Definíció

A csapatok definíciókat kapnak, amelyekből a megfelelő fogalmakat kell kitalálniuk.

Például:

A definíció: Más nyelveken florin és gulden néven is ismert. A történelem során több országban is használt pénznem volt. Ma Magyarország hivatalos fizetőeszköze.

A megfejtendő fogalom: forint.

Mozaikszó

A csapatok mozaikszavakat kapnak, amelyeknek teljes változatát kell megadniuk. Idegen nyelvből származó mozaikszónál szintén a helyes és pontos magyar megfelelőt kell megadni! Plusz pontot jelenthet, ha valaki az eredeti, idegen nyelvű változatot is tudja.

Például: ÁFA – általános forgalmi adó, EIB – Európai Beruházási Bank (European Investment Bank)

Mit csinál?

A pénzvilágban ismert tevékenységek, szakmák megnevezését kapják a csapatok. Ezeket kell röviden ismertetniük. A feladat másik változata, amikor a leírásból kell a tevékenységet, szakmát kitalálniuk.

Például: bróker

Kommentár

A csapatok egy-egy grafikont kapnak, melynek áttanulmányozása alapján elmondják, hogy milyen folyamatok, események olvashatók ki belőle, mire lehet következtetni stb.

Például ilyen lehet az infláció vagy a GDP alakulásának bemutatása egy adott időszakban

A döntőben speciális grafikonok szerepelhetnek, amelyeknek hiányzik a címe. Itt először azt kell a csapatoknak kitalálniuk, hogy mi a grafikon címe.

Reklám

A csapatoknak egy-egy piaci termék népszerűsítésére kell szlogent kitalálniuk.

Például: kis összegű áruvásárlási kölcsön reklámozása

Tanácsadás

Csapatonként 2-2 versenyző szerepjátékban vesz részt. Egyikük a tanácsot kérő, a másik a tanácsot adó.

Például: A tanácsot kérő tőzsdei befektetésbe szeretne fogni egy adott összeggel. A tanácsot adó lehetőségeket vázol fel számára.

Vita

A csapatok kapnak egy-egy témát, és azzal kapcsolatban két ellentétes álláspontot. Szerepjáték keretében vitázik a csapat két tagja. A cél minél több olyan érv felsorakoztatása, amely a témában való tájékozottságot bizonyítja.

Például: felhalmozzunk vagy beruházzunk, takarékoskodjunk vagy befektessünk, tőzsdézzünk vagy ne stb.

Gyanakodj!

A csapat 1 oldal terjedelmű szerződést, üzleti ajánlatot kap, amelyben 5 hiba, csapda rejlik. A csapatnak ezeket kell megjelölniük és kijavítaniuk.

Például: irreális ígéret, biztosítási ajánlatból kimaradó, de gyakori és lényeges káresemény, hiányos adóbevallás.

Miről szól?

A feladat arra hívja fel a figyelmet, hogy ha valaki valamilyen témában törvényi hátteret keres, akkor az arról szóló jogszabály egészének témáját is ismernie kell. A feladatlapon öt jogszabályrészlet szerepel, és három válaszlehetőség, azaz a lehetséges vonatkozó törvények megnevezése. A csapatoknak a helyes változatot kell kiválasztaniuk.

Például: Beolvadás esetén a beolvadó költségvetési szerv megszűnik, jogutódja az átvevő költségvetési szerv. Összeolvadás esetében az egyesítendő költségvetési szervek megszűnnek, jogutódjuk az átalakulással létre jövő új költségvetési szerv.

A) államháztartási törvény („Áht.”)

B) társasági törvény („Gt.”)

C) stabilitási törvény

Helyes megoldás: A, államháztartási törvény („Áht.”) – Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 11.§(3)

Postabontó

A csapatok tíz ügyféllevél rövid részletét kapják meg írásban. Ezeket kell elirányítaniuk, eldöntve, hogy ki lehet az illetékes, melyik szervezethez kerüljön a levél.

Például: Tisztelt Cím! XY vagyok. Érdeklődni szeretnék, hogy a Z nevű Származtatott Részvény Alap napi aktuális árfolyamát hol tudom nyomon követni?

Megoldás: BAMOSZ

Képzelt riport

A riportban a csapat két tagja játssza a riportert és a riportalanyt. A 2 perces riport egy-egy gazdasági erejét tekintve kiemelkedő ország pénzügyi szakemberével készül. Az országok nevét a csapatok a helyszínen húzzák. A zsűri a tájékozottságot értékeli.

Interjú

A szerepjátékban a csapatok egy-egy tagja játssza a riportert és a riportalanyt. A csapatok eljátsszák, hogy egy-egy pénzügyi szervezet vezetőjével készítenek 2 perces interjút. A zsűri a szakszerű, tájékozottságot mutató és célirányos kérdéseket és a korrekt válaszokat díjazza.

Hol reklamálhatsz?

A feladat arra keresi a választ, hogy ha valakinek panasza van valamilyen pénzügyi témában, akkor kihez fordulhat.

Villámkérdések

Ebben a feladattípusban a csapatoknak rövid kérdésekre rövid, tárgyszerű válaszokat kell adniuk.

Például: Ki a Magyar Nemzeti Bank jelenlegi elnöke? – Matolcsy György

Hogyan nevezzük az 1 éves vagy annál rövidebb futamidejű állampapírt? – kincstárjegy

Tabu

A csapatok egyik tagja húz egy fogalmat, amelyet úgy kell minél gyorsabban elmagyaráznia a társainak, hogy közben magát a szót sem összetételben, sem ragozottan nem ejtheti ki, illetve ezen kívül még négy másik tabu szót sem használhat a magyarázathoz.

Például: fizetőképesség – tabu szavak: pénz, tartozás, kifizetés, adósság

értéktőzsde – tabu szavak: kereskedés, deviza, részvény, kötvény

Mi újság a világban?

A csapatok a feladatlapon 10 jelentős sajtótermék nevét kapják meg. Ezek mellé kell ragasztani a kiadó ország nevét és az adott sajtótermékben megjelenő cikk címét.

Például: Le Monde – Franciaország – Hollande nyilatkozata

Történelmi pénzügyek

A középiskolai történelem tankönyvekben is megtalálható olyan ismeretekre kérdezünk rá, amelyek a pénzvilággal, a gazdasággal, azok történetével kapcsolatosak. Az egyik fordulóban információpárokat keresünk, a másikban kifejtő jellegű a feladat, a gazdaságtörténetben fontos eseményről szóló kis összefoglalást várunk a csapatoktól. Kifejezetten a bármely ország tananyagában megtalálható, jelentős eseményekre kérdezünk rá!

Sorba! – Hol a helye az időben?

A csapatoknak négy eseményt kell időrendbe tenniük. (Az 1. sorszám mellé kell írni azt az eseményt, amely a legrégebben történt, és így kell haladni napjaink felé.) Csak a jó sorszámhoz illesztett válasz a helyes, ha az egész eltolódik, mert a csapat a legkorábbit tette a végére, akkor nincs helyes találat!

Például:

A) Magyarország Európai Uniós csatlakozása.

B) A magyar forint lett Magyarország hivatalos fizetőeszköze.

C) Új gazdasági mechanizmus bevezetése.

D) Hiperinfláció Magyarországon.

A helyes sorrend: 1. D, 2. B, 3. C, 4. A

Melyik évtized?

A feladatlapon egy adott évtized során történt 5 fontos esemény szerepel, a csapatoknak ezek mellé kell írni a megfelelő évtizedet.

Például:

  • a világgazdasági válság csúcspontja, összeomlik a nemzetközi fizetési forgalom;
  • nemzetközi bankkölcsön segíti Magyarországot;
  • Franklin D. Roosevelt az USA elnöke, a New Deal elindítója;
  • egyes gabonaneműek értékesítése érdekében szükséges intézkedésekről című törvénycikk, a boletta-törvény Magyarországon;
  • a magyar kormány rendeleti úton heti 48 órában határozza meg a munkavállalók munkaidejét a feltétlenül szükséges kivételektől eltekintve.

Megoldás: 1930-1939

Kutass!

A csapatok olyan személyiségek neveit kapják meg a forduló előtt, akik fontos szerepet töltöttek be koruk gazdaságában és pénzügyeiben. Ezekről a személyiségekről kell 2 perces referátumot készíteniük. A versenyen a csapatoknak arról a személyiségről kell beszélniük, akinek a nevét kihúzzák.

Például: Bethlen Gábor

Sikertörténet

A csapatnak egy – a megyéjében, közvetlen környezetében található – sikeres vállalkozás működéséről, eredményeiről kell beszámolnia, felvázolva a vállalkozás sikerének okait.

Videós házi feladatok

A csapatok által készítendő rövid (max. 3 perces) videófilmek témái lehetnek például:

  • Miért érdekelnek bennünket a pénzügyek?
  • Pénzügyek a környezetünkben
  • Felkészülésünk története
  • Ha én lennék egy bank vezérigazgatója…