Pénzügyi szótár

Pénzügyi-gazdasági fogalmak jelentésének keresése

 

Gyakran hallunk olyan pénzügyi, gazdasági vonatkozású fogalmakat, amelyekkel találkoztunk már, de mégsem ismerjük a pontos jelentésüket. Az ilyen szavak megértésében szeretnénk segítséget nyújtani. Pénzügyi-gazdasági szótárunkban szabadon tallózhat, illetve rákereshet kifejezésekre teljes szó, vagy szótöredék alapján. 

Válasszon az alábbi kezdőbetűk közül vagy írja be a keresett szót a keresőmezőbe! (Ha a keresett szó kezdőbetűje nem szerepel a listában, használja a keresőmezőt!)

 

 

A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V W Z
There are currently 43 names in this directory beginning with the letter R.
R&D tax
K+F, azaz kutatás-fejlesztéshez kapcsolódó adó.

rabatt
Nagy mennyiségben történő vásárlás esetén nyújtott valamilyen kedvezmény

rating
A vizsgált szervezet, intézmény kockázatainak értékelése hitelezői szemszögből.

reagens
Elemzésekhez használt termék.

reál konvergencia
A különböző területek közötti életszínvonal-különbségek megszűnése.

real unit labor cost:
Egységnyi termék előállításához szülkséges munka reálköltsége

reálfelértékelés
A hazai valuta árfolyamának erősödése

reálgazdaság
A pénzügyi szférától szokás megkülönböztetni, bár a köztük lévő kapcsolat jellege az elmúlt évszázadban jelentősen módosult: míg korábban a reálszféra határozta meg a pénzügyi szféra viszonyait, addig mára dominánsabb a pénzügyi szféra, amely korábban csak a termelési folyamatok finanszírozási igényeit elégítette ki. Definíciószerűen a gazdaság azon területei tartoznak ide, amelyek hosszú távon az árak alakulásától nem függenek (például termelés mennyisége).

reáljövedelem
A termékeknek és szolgáltatásoknak az a mennyisége, amelyet a háztartások az adott időszaki jövedelmükből adott árszínvonal mellett vásárolnak.

recesszió
A gazdasági konjunktúra visszaesése, hanyatlása.

rediszkont politika
A jegybank a kereskedelmi bankoknak nyújtott refinanszírozási hitelkamatláb változtatásával kíván hatni a gazdaságban lévő pénzmennyiségre.

redisztribúció
Az állam az adó-, járulék-, stb. alapján elvont jövedelmeket meghatározott szempontok szerint újraelosztja az állampolgárok között.

referál
Számot ad, beszámol

refinansziroz
A Jegybank hitelt nyújt a kereskedelmi bankoknak bankjegy formájában, amit a bankok továbbhitelezhetnek a lakosságnak, illetve a vállalatoknak.

rektapapír
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír, amely nem forgatható. A jelenlegi magyar jogrendszer nem használja a fogalmat.

releváns
Lényeges

rendező tétel
Egyenlegező vagy záró tétel.

rendkívüli eredmény
A vállalkozás életében nem szokásos tevékenység eredménye (bevétel-ráfordítás különbsége). Pl. térítés nélküli pénz-, értékpapírátadás bevételei, káresemények ráfordításai, stb.

rendszerkockázat (systemic risk)
Rendszerkockázatról akkor beszélhetünk, ha egy fizetési vagy értékpapír-elszámolási rendszerben egy vagy néhány szereplő fizetésképtelensége miatt más résztvevők sem képesek eleget tenni fizetési kötelezettségeiknek, és ennek súlyos, tovagyűrűző, a pénzügyi rendszer stabilitását veszélyeztető következményei vannak.

rentábilis
Jövedelmező.

repiköltség
Reprezentációs költség. A nettó árbevétel 0,5%-áig számolható el.

repó
A sale and repurchase agreement kifejezés rövidítése, amelyet magyarul visszavásárlási megállapodásnak fordíthatunk. A repóügylet két tranzakció eredője, amelynél a felek a tranzakciókat egy csomagként kezelik. Az ügylet első lépése egy adott értékpapír (általában állampapír) prompt eladása vagy vétele, majd ezt követően a promt tranzakció fordítottjának megfelelő tranzakció egy előre meghatározott idő elteltével. A repóügyletnek tehát eltérő időpontokban két lába van, melyek közül az első az azonnali vagy prompt (illetve eladási) láb, míg a másodikat határidős (vagy visszavásárlási) lábnak nevezzük. A repóügyletben a prompt pénz- és értékpapírmozgások egy előre rögzített későbbi időpontban ellentétes irányban megismétlődnek, ezért az ügyletet felfoghatjuk egy értékpapírkölcsön és egy ellentétes irányú pénzkölcsön eredőjeként. A repót a jegybank is alkalmazza a gazdaságban lévő pénzmennyiség szabályozására, hiszen ha állampapírt ad el a bankoknak, akkor likvididást szűkít, míg ha állampapírt vásárol, akkor likviditást bővít.

resorts
Létesítmény, üdülőhely.

respiro
A biztosítási szerződés megkötését követő 60 nap, amelyen belül a biztosító társaság kockázatviselése fennáll, anélkül, hogy a szerződő a biztosítási díjat megfizette volna.

restriktív
Korlátozó, csökkentő.

részjegy
Tulajdonosai jogokat megtestesítő értékpapír szövetkezet esetén.

részvény
A részvénytársaság alapításakor vagy alaptőkéje megemelésekor kibocsátott értékpapír, amely igazolja az alaptőkében való részvételt és feljogosít az arányos nyereség (osztalék) arányos részére.

részvényárfolyam
Az az ár, amelyért adott pillanatban a részvény megvásárolható.

részvénykönyv
A részvénytulajdonosok adatait tartalmazó nyilvántartás. Vezetheti a cég, illetve más befektetési vállalkozó is.

részvényopció
Sajátrészvény kedvezményes áron történő megvásárlásának lehetősége.

részvénytársaság
Legalább 10 millió Ft alaptőkével létrehozott gazdasági társaság, amelynek legfontosabb döntéshozó szerve a közgyűlés. A tulajdoni hányadot a teljes részvénykibocsátásból való részesedés határozza meg.

revalorizáció
Újraértékelés. A valorizáció különböző időpontra szóló pénzek értékének egy választott időpontra történő kiszámítása.

revizor
Ellenőr

rezidens
Adott régióban székhellyel rendelkező.

rezidens ügyfél
Belföldi ügyfél.

reziduális
Lásd szóösszetételekben, például: reziduális (= ki nem elégített) kereslet, reziduális jóléti állam (elsősorban a szegények megsegítésére, és nem az egyenlő mértékű védelemre összpontosít), reziduális szórás a statisztikában (standard hiba).

ROE (return on equity)
Jövedelmezőségi mutató. Egy részvényre jutó adózott eredmény.

RoHS
Restriction on Hazardous Substances, azaz Veszélyes Elemek Korlátozása (EU-irányelv az elektromos és elektronikai készülékekre)

rövid pozíció
"Short pozíció", amelyben az árfolyamcsökkenésre történik spekuláció és a későbbi időpontban az olcsóbb vásárlással jut jövedelemhez az illető. Ezzel szemben a hosszú pozíció ("long pozíció") az árfolyamok növekedésére történő spekulálást jelenti.

royalty
Szerzői jogdíj.

RTGS (real time gross settlement system
Valós idejű bruttó elszámolási rendszer. Abban különbözik a bruttó elszámolási rendszertől, hogy míg ott a kiegyenlítés időben elválhat az elszámolástól, addig itt a két folyamat időben elválaszthatatlan.

rulírozó hitel
Olyan hitel, melynek keretében folyósított kölcsön a visszafizetett összeg erejéig ismételten igénybe vehető, pl. folyószámlahitel.

rulírozó hitelszerződés
Egy évnél hosszabb időre kötött szerződés, amely keretében az adós meghatározott összegig bármikor vehet fel hitelt a pénzintézettől. Előnye, hogy nem kell többször hitelkérelmet benyújtani.