Pénzügyi szótár

Pénzügyi-gazdasági fogalmak jelentésének keresése

 

Gyakran hallunk olyan pénzügyi, gazdasági vonatkozású fogalmakat, amelyekkel találkoztunk már, de mégsem ismerjük a pontos jelentésüket. Az ilyen szavak megértésében szeretnénk segítséget nyújtani. Pénzügyi-gazdasági szótárunkban szabadon tallózhat, illetve rákereshet kifejezésekre teljes szó, vagy szótöredék alapján. 

Válasszon az alábbi kezdőbetűk közül vagy írja be a keresett szót a keresőmezőbe! (Ha a keresett szó kezdőbetűje nem szerepel a listában, használja a keresőmezőt!)

 

 

A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V W Z
There are currently 77 names in this directory beginning with the letter B.
B2B (Business to business)
Vállalatok közötti kommunikáció, kapcsolat, értékesítés (szervezeti piac).

B2C (Business to consumer)
Vállalat és fogyasztó közötti kommunikáció, kapcsolat, értékesítés (fogyasztói piac).

BA
Főiskolai végzettség megfelelője, amely adott szakmabeli jártasságot bizonyít. A hallgatók a nem kötelező tárgyaikat bölcsésztudományi tárgyak közül választhatják ki.

baisse-spekuláció
Az árak csökkenésére, illetve a kamatlábak emelkedésére számító piaci magatartás. A spekulátor ennek megfelelően az áraesés bekövetkezése előtt eladja értékpapírjait, amit később esetleg visszavásáról.

bankbetét
Kereskedelmi banknál elhelyezett megtakarítás.

bankcsőd
Azt jelenti, hogy a bank saját tőkéje nem elég az ügyfelek betéteinek visszafizetésére.

banketika
Bankok alkalmazottai által belső szabályzatokban és nemzetközi megállapodásokban rögzített etikai normák, amelyek az ügyfelekkel való kapcsolatot szabályozzák.

bankfelügyelet
A belföldi hitelintézetek működésének törvényességét felügyelő intézmény. Magyarországon a Magyar Nemzeti Bank látja el a feladatot.

bankgarancia
A garancia kiadásával a bank azt vállalja, hogy meghatározott feltételek teljesülése esetén, megadott határidőn belül a kedvezményezettnek a garancialevélben meghatározott összeg erejéig teljesíteni fog.

bankgaranciafelülgarantálása
Egy másik bank arra vállal kötelezettséget, hogy amennyiben az ügyfél részére garanciát nyújtó bank a kedvezményezett felszólítása ellenére nem tesz eleget fizetési kötelezettségének, teljesíti a fizetést.

bankjegyfedezet
Valamilyen értékkel rendelkező vagyontárgy, vagyoni értékű jog, amely a bankjegy értékét szavatolja, garantálja. Enélkül csak a kibocsátó iránti bizalom jelentené a garanciát, amely azonban a történelemben számos esetben nem teljesült. Így természetesen az adott bankjegyet sem akarták a fizetésknél elfogadni. Több típusa létezik: tiszta arany-, értékpapír-, érc-, illetve különböző vegyes fedezetek.

bankközi pénzpiac
A kereskedelmi bankok belső piaca, ahol felesleges eszközeiket kihelyezhetik, illetve forráshoz juthatnak. Az irányadó kamatlábak a polgárjogi szerződéseknél is iránymutatóak lehetnek, amennyiben a felek erről megegyeznek.

bankközi piac
Az a piac, amelyen a bankok felesleges hazai és devizatartalékaikat kihelyezik rövid lejáratra. Példa: a londoni bankközi piacon fontban felvehető rövidlejáratú hitel irányadó kamatlába a font-LIBOR.

bankközi tranzakció (interbank transaction)
Olyan fizetési megbízás, mely egy bank pénzforgalmi számlájának megterhelését és egy másik bank számlájának jóváírását kezdeményezi valamely elszámolási rendszer közvetítésével.

bankostrom
Valamely bank megrendült helyzetének következtében kialakuló öngerjesztő folyamat, aminek során a bank betétesei egyszerre igyekeznek kivonni elhelyezett betéteiket, "megostromolják" a bankot, amely külső segítség nélkül képtelen az ostrom kivédésére, a betétek visszafizetésére. Mivel a bankostrom öngerjesztő folyamat, rosszindulatú pletykára alapozva egy egészséges bank ellen is megindulhat.

bankpasszíva
A bankok mérleg oldalának passzíva oldalán található tételek, lényegében a saját tőke, a betétek (ami a bank számára kötelezettség) és a passzív időbeli elhatárolások értéke.

BAR
A BAR az olyan adósok nyilvántartása, akik valamely hitelintézetnél elmulasztották a törlesztést. A BAR vállalkozói rendszere mintegy 150 000 vállalkozás több mint 800 000 szerződését tartalmazza, míg a lakossági rendszer több mint 180 000 természetes személy 300 000 mulasztását, visszaélését taglalja. Aki többet akar megtudni a rendszerről az keresse fel a www.bisz.hu oldalt.

BAR-lista
A Bankközi Adós- és Hitelinformációs Rendszer, újabb nevén Központi Hitelinformációs Rendszer által vezetett nyilvántartás a nemfizető hiteladósokról és a hitelekhez köthető negatív eseményekről. A bankok nemfizető ügyfelei a minimálbért meghaladó tartozás esetén kerülnek fel a listára, amelyet kölcsönfolyósítás előtt a bankok rendszerint leellenőriznek.

barter
Csereügylet: a felek árut árura cserélnek. Nem valutával, hanem áruval történő fizetés.

bázispont
0,01 egység.

bázispozíció
Egy bank elkövetkező időszakra - általában egy, illetve három hónapra - várt hipotetikus (kötendő üzleteket nem figyelembe vevő) készpénzigénye, illetve többlete. A bázispozíció és a várhatóan kötendő üzletek pénzáramlása határozza meg a bank likviditási igényét.

befagyott számla
Olyan számla, amelyhez tulajdonosa nem fér hozzá. Több eltérő oka lehet: pl. 1. a kötelező azonosítás elmaradása miatt nem engedi a hozzáférést a hitelintézet, 2. a hitelintézet likviditási problémája.

befektetés
Rendkívül általános fogalom. Gyakorlatilag magában foglal minden olyan pénzügyi tranzakciót, amelyet valaki azért hajt végre, hogy annak révén megőrizze a pénze reálértékét.

befektetési alap
Az alap a befektetők közös tulajdonában lévő vagyontömeg, melyet az alapkezelő (egyéb intézmények közreműködésével) hoz létre és kezel. Az egyes befektetők részesedését ebből a közös vagyontömegből a befektetési jegyek testesítik meg.

befektetési hitel
Rövid lejáratú, értékpapírvásárláshoz nyújtott hitel, amikor a hitelező is részt vesz az értékpapír-ügylet lebonyolításában.

befektetési jegy
Befektetési alapnál elhelyezett megtakarításért kapott dematerializált értékpapír.

befektetési szolgáltató
Más néven bróker, aki befeketési szolgáltatási tevékenységet, kiegészítő befektetési szolgáltatási tevékenységet végző társaság. Ide tartozik az értékpapír-kereskedő, az értékpapírbefektetési társaság és az értékpapír-bizományos.HP)

befektetési tanácsadó
Akik az ügyfelek kockázatvállalási hajlandóságait figyelembe véve ajánl pénzügyi befektetési lehetőségeket.

befektetetttárgyi eszköz
Ide tartoznak például a járművek, gépek, berendezések, ingatlanok. Leginkább az immateriális eszközöktől való megkülönböztetés érdekében hangsúlyozzák a befektetett" szót."

befolyásoló részesedés
A szavazati jogok bizonyos hányadának közvetett vagy közvetlen megszerzése, illetve a szavazati jogokkal történő rendelkezés útján a vállalkozás vezetésére, működési körülményeire irányuló jelentős hatás, befolyás képessége.

befolyásszerzés
Adott részvénytársaság részvényeiből meghatározott hányaddal való közvetett vagy közvetlen rendelkezés.

begyűrűző hatás
Adott termék árát nagy mértékben meghatározó másik termék árváltozása miatti hatás. Élelmiszerek esetében jellemzően az energiahordozók árváltozása idézhet elő ilyen hatást. Pénzpiaci termékeknél a szerződés teljesítésének valamilyen piaci referencia mutatóhoz kötése (pl. államkötvényhozam, bankközi kamatláb, stb.) okoz begyűrűzést.

behajthatatlan követelés
Olyan követelés, amelyet az adós elismert, de kifizetése belátható időn belül nem valószínű.

belső érték (opciónál)
A szerződésben rögzített ár és a később realizálódott piaci ár különbsége. Akkor érdemes lehívni az opciót, ha van belső értéke.

belső hitel
Olyan természetes személyenek nyújtott hitel, aki a pénzintézet működésében részt vesz. Az ilyen hitelnyújtást a szavatolótőke százalékában a felügyeletek rendszerint korlátozzák.

belső kamatláb
Az a kamatláb, amely esetén a beruházás megvalósításával kapcsolatos költségek, és az abból származó (általában pozitív) pénzáramok diszkontált jelenértékének összeg nullával egyenlő. A beruházást akkor célszerű megvalósítani, ha az így számított kamatláb a piaci kamatlábat meghaladja.

belső konvertibilitás
A konvertibilitás azon fokozata, amikor devizabelföldi gazdasági szereplők számára (is) szabad a hazai valuta külföldi valutára történő átváltása. Létezik külső konvertibilitás, amikor ez a lehetőség devizakülföldiek számára adott.

benchmark
Küszöbszám, viszonyítási alap, amely lehetővé teszi eltérő dolgok összehasonlítását vagy mérését. Stratégiai tervezésnél a számszerűsített cél, amelyet el kell érni.

benchmarking
Szervezetek közötti (gyártási, szolgáltatási stb.) információcsere a "leghatékonyabb megoldások" megtalálása érdekében. Vállalati filozófia, amely kölcsönös segítségnyújtás révén kíván üzleti előnyöket elérni.

bennfentes személy
Olyan személy, aki a tőzsdén forgalmazott értékpapír árfolyamára vonatkozóan olyan információkkal rendelkezik, amelyet a piaci szereplők nem ismernek (például a vállalat vezetősége). A benfentesség feltétele, hogy az illető tudatában legyen az információ benfentes jellegének.

bér-ár spirál
A bérek és az árak egymást követő változásával foglalkozó makroökonómiai elmélet.

beruházás
Magyarországon a Számvitelről szóló törvény külön definiálja, megállapítva, mely költségeket lehet a beruházási költségek között elszámolni. Eszerint beruházásnak minősül a tárgyi eszköz beszerzése, saját vállalkozásban történő előállítása, a beszerzett tárgyi eszköz üzembe helyezése, illetve rendeltetésszerű használatbavétele érdekében az üzembe helyezésig, a rendeltetésszerű használatbavételig végzett tevékenység (szállítás, vámkezelés, közvetítés, alapozás, üzembe helyezés, tervezés, biztosítás).

beruházási döntések
A különböző futamidejű, hozamú, illetve költségű beruházási alternatívák azonos mértékegységre történő átszámítása és értékelése

bessz
A részvényárfolyamok hosszabb időn át tartó csökkenése.

beszámoló
Gazdasági szervezetek működéséről törvényi előírások szerint folyamatosan készített jelentés.

béta
Értékpapír-portfoliók hozamszórásának mérésére számított mutató.

betétállomány-átruházás
A PSZÁF engedélyével a hitelintézetek pénzeszközök visszafizetésére irányuló szerződésállomány átruházása más hitelintézetnek. Az átvevő hitelintézet az átvállalt kötelezettség teljes összegét köteles az ügyfelekkel szembeni kötelezettségek, illetve a hitelintézetekkel szembeni kötelezettségek között nyilvántartásba venni, az átruházó hitelintézettől kapott térítés összegében a pénzeszközökkel, a térítéssel nem fedezett - átvállalt - kötelezettség összegében a rendkívüli ráfordításokkal szemben.

betétbiztosítás
Az Országos Betétbiztosítási Alap (OBA) által a magyarországi bankokban, illetve ezek külföldi fiókjaiban elhelyezett névre szóló betétek, kötvények és letéti jegyek után 6 millió Ft értékig nyújtott garancia, amelyet a betéttulajdonos részére a pénzintézet fizetésképtelensége esetén az Alap kifizet. Az OBA szolgáltatásait tagintézményei részére nyújtja, a felmerülő kifizetéseket a tagdíjból, illetve szükség esetén pótlólagos befizetésekből finanszírozza.

betéti kártya (debit card)
Olyan kártya, amellyel a kártyabirtokos közvetlenül - valamely hitelintézetnél vezetett - számlája terhére vásárolhat, vagy pénzt vehet fel.

BETRAG
Összeg, németül

bianko
Üres, kitöltetlen okmány, amely lehet csekk, váltó stb.

BIN kód
"Bank Identification Number", azaz bankazonosítási szám, amely a bankkártyán található számsor első hat számjegye.

bizonylati rend
A bizonylatok kezelésére jogszabályi iránymutatások alapján készített belső eljárásrend.

biztonsági szál (pénzben)
Bankjegyek eredetiségének igazolását szolgáló megkülönböztető jelzés, amelyet sérülés nélkül nem lehet eltávolítani.

biztosítási ág
A biztosítások kockázati ismérvek szerinti csoportosítása. Két ága van: a nem-életbiztosítás és az életbiztosítás.

biztosítási alkusz
(Bróker vagy makler) olyan biztosításközvetítő, aki a szerződés létrejöttét, fennmaradását a biztosítási védelmet kereső megbízásából segíti...,(Bróker vagy makler) olyan biztosításközvetítő, aki a szerződés létrejöttét, fennmaradását a biztosítási védelmet kereső megbízásából segíti. Segítséget nyújt a biztosítási igény megfogalmazásához és a megfelelő partner (biztosító) kiválasztásához, közreműködhet a díjbeszedésben és a kárrendezésben is. Az alkusz független, nem köthet olyan megállapodást, hogy az ajánlatokat csak egyetlen biztosítóhoz közvetíti. Az alkusz a biztosítótól kap jutalékot.

biztosítási bróker
Biztosítási szerződés megkötésében közreműködő magánszemély, társaság, amely vállalkozói díjért tájékoztatja a leendő ügyfeleket a konstrukciókról, illetve szerződéskötésre ajánlatot tesz a biztosító társaság nevében.

biztosítási díj
A biztosító kockázatviselésének ellenértéke. Összegét és esedékességét a szerződés rögzíti. Ha az esedékességtől számított 30 nap elteltével ( respiro) a díjat nem fizetik meg, a 30. napon a szerződés minden értesítés nélkül, automatikusan megszűnik, hacsak a felek nem állapodtak meg díjhalasztásban vagy hosszabb respiróban.

biztosítási esemény
A biztosítási szerződésben rögzített olyan jövőbeli esemény, amelynek bekövetkezése esetén biztosítási szolgáltatás jár. Biztosítási esemény lehet valamilyen károsító esemény (törés, betörés, tűz stb.), halál vagy meghatározott időpont elérése (életbiztosítás), testi sérülés, rokkantság (baleset-biztosítás).

biztosítási tevékenység
Szigorúan szabályozott gazdasági, pénzügyi tevékenység. Szerződésen, jogszabályon vagy tagsági viszonyon alapuló kötelezettségvállalás, amely során a biztosító megszervezi a veszélyközösséget, matematikai és statisztikai eszközökkel felméri a biztosítható kockázatokat, megállapítja a biztosítási díjat, meghatározott tartalékot képez, a kockázatokat átvállalja, és szolgáltatásokat teljesít. Biztosítási tevékenység csak a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete előzetes engedélyével folytatható.

blue chip
A legismertebb, leglikvidebb tőzsdén lévő vállalatok részvényeinek gyűjtőneve.

BMA
Brit Egészségügyi Szövetség.

BMX index(benchmark-index)
Meghatározott futamidejű állampapírok hozamaiból számított referenciamutató.

bővített újratermelés
Más szóval tőkefelhalmozás.

branch
Angol kifejezés, jelentése: fiók. Egy bank fiókhálózatát például angolul branch network-nek hívják.

brent olaj
Északi-tengerből kitermelt nyersolaj.

Bretton Woods
A II. világháború után kialakuló nemzetközi pénzügyi rendszert létrehozó nemzetközimegállapodás, amelyet 1944-ben kötöttek Bretton Woodsban a nemzetközi kereskedelem liberalizálására. Az egyezmény keretében létrehozták az új nemzetközi fizetési és elszámolási rendszert és annak szervezetét a Nemzetközi Valuta Alapot és a Világbankot. E rendszer fő elvei: a valutáknak a dollárhoz mint kulcsvalutához és ezen keresztül az aranyhoz rögzített és hosszabb időre stabil árfolyama, a valuták és devizák szabad átválthatósága. A Bretton Woods-i Egyezmény 1971-ig érvényesült, amikor megszüntették a dollárnak aranyra való átválthatóságát, majd rátértek a valutaárfolyamok lebegtetésére.

bróker
Tőzsdei ügynök, aki ügyfelei részére teljesít megbízásokat.

bruttó árfolyam
Felhalmozott kamatokat is tartalmazó árfolyam (például kötvényeknél).

bruttó elszámolási rendszer(gross settlement system)
Átutalási rendszer, amelyben a pénz vagy értékpapír átutalások résztvevők közötti kiegyenlítésére tételenként kerül sor.

bruttó hazai termék
GDP, adott ország területén adott évben megtermelt áruk és szolgáltatások értékének összege.

Bsc
A főiskolai végzettség megfelelője, amely adott szakmabeli jártasságot bizonyít. A kötelező szaktárgyakon túl a hallgatók a választható tárgyaikat főként természettudományi tárgyakból választhatják.

Bt.
Betéti társaság. Olyan társasági forma, amelyet Magyarországon tetszőleges jegyzett tőkével legalább két személynek lehet alapítania. A beltag teljes vagyonával felel a keletkező kötelezettségekért, a kültag csak vagyoni betétje mértékéig.

BUBOR
Budapesti, bankközi, referencia jellegű kamatláb (ehhez viszonyítják a bankok az egyes hiteleiket, például BUBOR+30 bázispont). Egy bázispont=1/100%.

business angels
Sikeres üzleti múltra visszatekintő magánszemélyek, akik tőkét fektetnek be újonnan induló innovatív cégekbe, személyesen közreműködéssel, tanácsokkal segítve a cégvezetést.

BUX
A Budapesti Értéktőzsde Részvénytársaság hivatalos részvényindexe. A piac mozgását mutatja. Valós időben, 5 másodpercenként kerül kiszámításra az aktuális piaci árak alapján.Az index bázisa 1991. január 2-án 1000 pont, míg hivatalos publikálása 1995. január 1 óta történik. Az index kosarába kerülő részvények súlyának meghatározásakor a tőzsde a világon az elsők között tért át 1999. októberétől a tisztán kapitalizációs súlyozásról a piacon ténylegesen forgó állományt jobban megragadó közkézhányad alapú súlyozásra. A BUX index teljesítményindex, ennek megfelelően a kosárban szereplő részvények osztalékfizetésekor a kifizetett osztalék összege az adott részvénybe visszaforgatásra kerül. Az index létrehozásának célja egy olyan mutatószám megalkotása volt, amelynek értékváltozásai következtetni engednek a piac aktuális állapotára, illetve az uralkodó árfolyammozgások arányára és nagyságára. Az index kosarában legalább 12, legfeljebb 25 részvény kaphat helyet, melyek kiválasztására, a kosár felülvizsgálatára évente kétszer - márciusban és szeptemberben - kerül sor. A kosárba kerülés alapfeltétele, hogy a részvény a felülvizsgálatot megelőzően már legalább három hete forogjon a tőzsdei kereskedésben, s egy kibocsátónak egyszerre csak egy részvénysorozata szerepelhet az indexben. A kosárba kerülés kritériumrendszere alapvetően 7 feltételt tartalmaz - a felülvizsgálati napot megelőző utolsó nyilvánosságra hozott pénzügyi kimutatásban szereplő saját vagyon, a részvénysorozat piaci értéke, a forgalom üzletszámban és árfolyamértéken, a forgási sebesség, az önkötések száma és a kereskedett napok száma -, melyek közül legalább ötnek meg kell felelni.

BUX 0612
A BUX index 2006. évi decemberi kifutású határideje. Erre is lehet ügyletet kötni. Kifutási határideje december 3. péntek.