Pénzügyi szótár

Pénzügyi-gazdasági fogalmak jelentésének keresése

 

Gyakran hallunk olyan pénzügyi, gazdasági vonatkozású fogalmakat, amelyekkel találkoztunk már, de mégsem ismerjük a pontos jelentésüket. Az ilyen szavak megértésében szeretnénk segítséget nyújtani. Pénzügyi-gazdasági szótárunkban szabadon tallózhat, illetve rákereshet kifejezésekre teljes szó, vagy szótöredék alapján. 

Válasszon az alábbi kezdőbetűk közül vagy írja be a keresett szót a keresőmezőbe! (Ha a keresett szó kezdőbetűje nem szerepel a listában, használja a keresőmezőt!)

 

 

A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V W Z
There are currently 50 names in this directory beginning with the letter F.
fajlagos költség
Egy egységre (pl. termékre) jutó költség.

faktorálás
A kereskedelmi ügylet eladója így a követelés lejárta előbb pénzének egy részéhez hozzájuthat. A kockázatot a pénzintézet nemfizetés esetén visszaháríthatja az eladóra.

faktoring
Éven belül lejáró követelések végleges megvásárlása (tehát nem megelőlegezése).

fakultatívviszontbiztosítás
Önkéntesen igénybe vehető viszontbiztosítási szolgáltatás, amely a biztosítók által viselt kockázatot osztja meg. A szerződő által fizetett díjat és kockázatot is megosztják egymás között a biztosítók annak érdekében, hogy a biztosítási esemény bekövetkeztekor közös felelősségük álljon fent.

fedezet
Tartalék, garancia, valamire szóló követelés, biztosíték.

fedezeti pont
Az a termelési mennyiség, amely mellett a vállalat valamennyi költsége megtérül, de profitot még nem realizál.

fehér csekk
Az Osztrák-Magyar Banknál a nagy csekkforgalom megkönnyítésére a kifizetésre szóló csekkeket fehér színre nyomtatták. Az 1908-as csekktörvény óta csak ez minősül csekknek. Forrás: Révai Lexikon.

fekete gazdaság
Illegális pénzszerző tevékenységek összessége.

fel nem osztható költségek (FNOK)
Általános költségek, amelyek közvetlenül nem kapcsolhatók a termékek költségeihez (pl. nem termelő személyzet bére, iroda fenntartásával kapcsolatos költségek, stb.)

felár
Többletszolgáltatás igénybevételének díja.

felelősség
Adott szövegkörnyezetbeli jelentései: kötelezettség, felhatalmazás, gondviselés, jótállás.

felszámoló díja
Cégek felszámolása esetén a felszámolást végző személy munkájának ellenértéke, amely rendszerint az értékesített vagyontárgyak és befolyt követelések arányában kerül megállapításra.

felügyelőbizottság
Rt.-knél, 50 millió Ft feletti jegyzett tőkéjű Kft.-knél megbízási jogviszonnyal foglalkoztatott szakértők, akik az éves beszámoló tartalmának valódiságát szavatolják.

FHB
Földhitel és Jelzálogbank

FIFO ( first in first out)
A legkorábban vásárolt eszközből történő értékesítés. Amit először vételeztünk be, értékesítéskor azt vételezzük ki először.

financial strength ratings
Pénzügyi stabilitás értékelése

finánctőke
Nemtermelő tőke.

finanszírozás
Valamely vállalkozáshoz, beruházáshoz stb. szükséges pénzösszeg rendelkezésre bocsátása hitelnyújtás, értékpapír-kibocsátás vagy egyéb pénzügyi műveletek útján.

fiskális
Költségvetési.

fiskális föderalizmus
Az elmélet az állami funkciók (allokáció, redisztribúció, stabilizáció) kormányzati szintek közötti megosztásával foglalkozik. Kidolgozása Richard Abel Musgrave nevéhez fűzödik (1950-es évek).

fiskális politika
Célja a gazdaság teljesítményének javítása, a munkanélküliség csökkentése, a makrokereslet szinten tartása. Az Európai Unióban a versenyképesség javulását remélik az államháztartási hiányra, a bruttó államadósságra és az inflációs rátára vonatkozó fiskális követelmények kényszerű követésétől.

fix kamatozású kötvény
Olyan kötvény, amely teljes futamideje alatt egy, a névérték százalékában előre meghatározott kamatot fizet.

fizetési kötelezettség
Szerződésen, jogszabályon vagy egyéb megállapodáson alapuló kötelezettség. Fizetési kötelezettség terheli a gazdálkodó szervezetet minden igénybe vett szolgáltatásért, vásárolt termékért, kibocsátott értékpapírért, stb.

fizetési megbízás (payment message/instruction)
A pénzeszköz átruházására vonatkozó üzenet vagy megbízás. A megbízás irányulhat a saját számla terhelésére, vagy jóváírására is.

fizetési rendszer (payment system)
A fizetési rendszer magában foglalja a fizetési eszközöket, banki eljárásokat, valamint a bankközi fizetési rendszereket, amelyek együttesen teszik lehetővé a pénzforgalom lebonyolítást.

focus fund
Olyan befektetési alapok, amelyek általában egy bizonyos befektetési lehetőségre fókuszálnak. Ez lehet egy speciális piac (például csak a brit piacon fektetnek be) vagy egy speciális piaci szegmens (csak technológiai papírokat vesznek). Példa: a PBHG Clipper Focus Fund hosszú távon azon cégek papírjaiba fektet, amelyekről a Pacific Financial Research kutatóintézet azt állítja, hogy belső értékük alatt forognak a tőzsdén.

foglaló
A polgárjog szerint a szerződés megkötésekor átadott pénzösszeg, amely a szerződés felróható megsemmiülése esetén elvész vagy kétszeresen jár vissza. Ha az eladó eláll az üzlettől, a foglaló kétszeresét köteles a vevőnek megfizetni. Ha a vevő eláll az üzlettől, elveszíti a foglalót.

fogyasztási adó
Valamely termék, szolgáltatás fogyasztásához, vásárlásához kapcsolódó (közvetett) adó. Ide tartozik például a jövedéki adó.

fogyasztói árindex
Az árszínvonal emelkedését reprezentáló statisztikai mutató, amely meghatározott súllyal veszi figyelembe a legfontosabb fogyasztási cikkek átváltozását.

fogyasztói hitel direktíva
az EU különböző tagállamaiban élő fogyasztók hitelezőkkel szembeni megfelelő védelmét, és az Egységes Belső Piac hatékony működését célul tűző irányelv.

folyó bevétel
Tárgyévben pénzügyileg realizálódott bevétel.

folyó fizetési mérleg
A fizetési mérleg része, amely a külkereskedelmi mérlegének, és a külföldre irányuló, valamint onnan származó elsődleges jövedelmeknek az adott időszaki (negyedév, félév, év) egyenlege.

folyósítási jutalék
Bankok által a hitel folyósításával kapcsolatosan felszámított egyszeri díj, amely a hitel felvevőjét terheli.

folyószámla
Olyan számla, amelyen magánszemélyek és vállalkozások pénzügyi tranzakcióit bonyolítják le. Folyószámla-szerződéssel jön létre.

forfetírozás
A szállító exportkövetelését egy pénzintézetnél (forfetőr) leszámítoltatja, lemondva az őt illető követelésekről a forfetőr javára, aki egyúttal a követeléssel járó kockázatokat is átvállalja, vagyis visszkereseti jogáról lemond.

forgatmány
Forgatható értékpapír tulajdonosának nyilatkozata az értékpapír egy részének vagy egészének továbbadásáról, forgatásáról.

forgóeszköz
Jellemzője, hogy a vállalat érdekeit rövid távon, tehát 1 éven belül szolgálja. Főbb részei: készletek, követelések, rövid lejáratú értékpapírok, pénzeszközök. Ezek szintje, értéke időben változik, azonban a gazdálkodás biztonságossága érdekében mindig szükség van bizonyos mennyiségű forgóeszközre.

forgótőke
A vagyonmérlegben a forgóeszközök és a rövid lejáratú kötelezettségek különbözete.

forintleértékelés
A forint euróhoz viszonyított hivatalos középárfolyamának felfelé történő módosítása.

forrás adó
Az osztalékjövedelem, a bérleti díj, az ingatlanértékesítésből származó bevétel, az ingó vagyontárgy eladásából befolyt összeg, az árfolyamnyereség után fizetett adó, melynek mértéke 2004. január 1-je óta 25%. A fenti jövedelmeket különadózó jövedelmeknek is nevezik emiatt, hiszen nem a sávos adókulcsokat alkalmazzák rájuk.

forward
Lásd a a határidős ügylet szócikket.

franchise
Atipikus (polgárjogban nem nevesített) szerződéses forma, amelynek keretében a franchise-ba adó valamilyen technológiát, know-how-t, komplex rendszert stb. ad bérbe meghatározott díj ellenében, jellemzően hosszú távra

FRANCHISING
A franchise a magyar jogban atipikus szerződésnek minősül. A franchise-ba adó valamilyen komplex ismeretek, tudás, know-how időleges átenegedésére, a franchise-ba vevő pedig rendszeres díj fizetésére vállal kötelezettséget. Ide sorolható valamennyi márkakereskedés, ahol a kereskedő a gyártó színe alatt jelenik meg.

FSRs
Financial Strength Ratings, a pénzügyi stabilitás értékelésének módszere

függő kötelezettségvállalás
Valamilyen esemény jövőbeni bekövetkezéséhez kapcsolódó kötelezettség (pl. garancia-, kezességvállalás).

fund raising
Általában olyan szervezetnél merül fel, ahol a bevételeket adományok, segélyek, támogatások adják nagyrészt.

fundamentális
Alapvető, az alapadatokhoz, alapvető elemekhez kapcsolódó.

fűnyíró elv
A költségkategóriák egységes csökkentése, amely takarékosabb gazdálkodást igényel. Ez a megoldás mellőzi a rendszer belső ellentéteinek felszámolását.

futures
Tőzsdei határidős termékekkel való meghatározott módon történő kereskedés. Ezzel szemben a "forward" kereskedésről, amelynek feltételeit a felek külön rögzítik.

fúzionál
Vállalatok egyesülése, felvásárlással egybeolvadása.