Pénzügyi szótár

Pénzügyi-gazdasági fogalmak jelentésének keresése

 

Gyakran hallunk olyan pénzügyi, gazdasági vonatkozású fogalmakat, amelyekkel találkoztunk már, de mégsem ismerjük a pontos jelentésüket. Az ilyen szavak megértésében szeretnénk segítséget nyújtani. Pénzügyi-gazdasági szótárunkban szabadon tallózhat, illetve rákereshet kifejezésekre teljes szó, vagy szótöredék alapján. 

Válasszon az alábbi kezdőbetűk közül vagy írja be a keresett szót a keresőmezőbe! (Ha a keresett szó kezdőbetűje nem szerepel a listában, használja a keresőmezőt!)

 

 

A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V W Z
There are currently 100 names in this directory beginning with the letter K.
kamat
A kamat a pénz ára, amelyet a pénz használója azért fizet, mert a pénzt a tulajdonos helyett ő hasznosítja.

kamatkitettség
Kamatlábkockázat

kamatláb
A kamat összege és a kölcsönzött pénzösszeg közötti százalékban kifejezett arány, amelyet a meghatározott időszakra - rendszerint egy évre - fizetendő kamat összegével fejeznek ki. A kamatláb tehát azt mutatja, hogy időszakonként a kölcsönösszeg hány százalékát kitevő kamat fizetendő.

kamatlábkockázat
A kamatláb változásából fakadó kockázat. A változó kamatlábú hitelek esetén merül fel.

kamatmarzs
A betéti kamatok és a hitelkamatok különbsége.

kamatos kamat
Amikor pénzünket kamatos kamatra helyezzük el, minden kifizetett kamat újrabefektetésre kerül, s ez a következő időszakban többletkamatot eredményez. Nézzünk egy példát: elhelyezünk 100 egységet 10 százalékos kamatra, évi egyszeri kamatfizetéssel. Egyszerű kamatozás esetén a 100 egységből az év végén lesz 110, de a kamatot továbbra is a 100-ra számolják, tehát a kamat a 2. év végén is 10. Kamatos kamatozás esetén az első év végén a 100 egység szintén 10 egység kamatot hoz, de a kamat "tőkésül", s a következő évben már a 110 egység-re számítják a 10 százalék kamatot, vagyis a második év végén a befektető pénze 121 egység lesz, míg egyszerű kamatozás esetén csak 120.

kamatozó kincstárjegy
1 éves futamidejű, fix kamatozású értékpapír

kamattámogatás
A hitelfelvevő kamatfizetési kötelezettségét mérséklő, jellemzően állam által nyújtott támogatás.

kamatvágás
Kamatcsökkentés.

kapitalizáció
Adott időpontban adott pénzpiacon forgalmazott értékpapírok értékének összege. Részvények esetében az értéket a részvények száma és napi átlagáruk alapján számítják.

kardinális
Lényeges, elsődleges.

kárpótlási jegy
Az állam által kibocsátott, bemutatóra szóló értékpapír, amely meghatározott feltételeknek megfelelő kárpótoltak részére került kibocsátásra.

kartel
Vállalatok összehangolt magatartása, amely a gazdasági verseny akadályozását, korlátozását vagy torzítását célozza, vagy szándéktól függetlenül ilyen hatást fejt ki. Nem tekinthető kartelmegállapodásnak, amennyiben egymástól nem független vállalkozások (például anya- és leányvállalat) alakítják hasonlóan piaci magatartásukat. A törvényellenes megállapodásoknak előfeltétele, hogy a piactorzító hatás jelentős legyen (ezt jellemzően a szereplők piaci részesedése alapján mérik).

kaució
Az az írásban rögzített és ténylegesen átadott összeg, amely a szerződés felróható megsemmisülése esetén elveszik vagy kétszeresen jár vissza. Adásvételi szerződések esetén a vevő elveszíti az átadott kauciót, amennyiben a teljes vételár kifizetése előtt eláll az üzletkötéstől. Ha az eladó áll el a szerződéstől, a kaució kétszeresét kell kifizetnie a vevőnek. Lényeges, hogy a pénz átvételéről szóló nyiltakozaton a "kaució" és ne az "előleg" szó szerepeljen, mivel ez utóbbira nem vonatkoznak a Polgári Törvénykönyv fenti előírásai.

kereskedelmi kártya
Bankok által az ügyfeleknek nyújtott szolgáltatás, amely a betéthez enged egyszerű és kényelmes hozzáférést (bankkártya). Ide tartoznak azonban tágabb értelemben a kereskedő cégek által az ügyfeleknek díjmentesen adott, saját termékeik vásárlását ösztönző kártyák is.

kereskedőház
Meghatározott termékekkel folytatott kereskedelmi tevékenység jogilag nem definiált formája. Az alapítási kérelmet a Cégbíróságnak kell benyújtani, nincs kötelező tartalmi elemhez kötve.

kereslet
Egyfelől meghatározott mennyiségű (és minőségű) áru iránti fizetőképes szükséglet, másfelől az ezekre az árukra költeni szándékozott pénzösszeg.

keresztkontraktus
Két valuta átváltására kötött megállapodás.

késedelmi kamat
A szerződésben vállalt határidőig történő teljesítés elmaradása esetén a vevő részére kifizetendő pénzösszeg.

kétoldalú árjegyzés
A jegyző cég vételi és eladási árfolyamot is jegyez. Jellemzően az állampapír-piacon használatos fogalom.

kétszintű bankrendszer
Olyan bankrendszer, amelyben a lakosság és a vállalatok hitelezését kereskedelmi bankok végzik, nem maga a jegybank.

kettős könyvvitel
Olyan könyvelési technika, amely egyszerre épít az eszközszámlák és forrásszámlák használatára, másszóval a gazdasági eseményeknek mind a vagyon forrása és megjelenési formája szerinti változásokat is felfedi.

kezelési költség
A bank egyszeri munkadíja azért, mert a hitelt előkészíti a hitelfelvevő részére. Ma már egyre inkább költségátalánynak kezdik hívni. Mértéke a tőketartozás 1-2%-a között mozog.

kezes
Az a 18. életévét betöltött hitelképes, rendszeres jövedelemmel rendelkező természetes személy, aki az adós nem fizetése esetén pénzügyileg helyt áll.

kft.
Korlátolt Felelősségű Társaság. Olyan társasági forma, amelyet Magyarországon 3 millió forint jegyzett tőkével lehet alapítani. A tulajdonos(ok) a keletkező kötelezettségekért csak a tulajdoni hányadig, tehát a cég vagyonáig felelnek.

kht.
A polgárjogról szóló 1959. évi IV. törvény és a közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. törvény szabályozza működésüket. Társasági szerződéssel jön létre, végzett tevékenységét, illetve gazdálkodásának fontosabb adatait nyilvánosságra kell hoznia.

kiadmányozó
Megfelelő jogosítvánnyal ellátott személy, aki aláírásával az elé terjesztett dokumentumok valódiságát elismeri, igazolja.

kibocsátási rés
Más néven többletkereslet, amely az aktuális és a potenciális kibocsátás (GDP) különbsége. Hagyományos megközelítésben inflációt gerjeszt, az új megközelítés szerint viszont a deficit nem tartható fenn, ezért a keresletet vissza kell fogni.

kiegyenlítés (settlement)
A fizetési és értékpapír-szállítási kötelezettségeknek a rendszer tagjai/résztvevői közötti teljesítése. A kiegyenlítés a kiegyenlítő intézménnyel szembeni követeléseknek az intézmény általi könyvelésével történik meg.

kifizető
a Magyar Köztársaság területén székhellyel, telephellyel rendelkező vagy egyébként gazdasági tevékenységet folytató jogi személy, egyéni vállalkozó, polgári jogi társaság, szakcsoport, társasház, társas üdülő, amely adókötelezettség alá eső jövedelmet juttat.

kínálat
Az az áru- és szolgáltatásmennyiség, amelyet a piacon adott áron megvételre ajánlanak.

kincstárjegy
Egy éven belüli lejáratra kibocsátott államkötvény.

kísérleti munka
Valamire irányuló kísérlet, próba elvégzése.

kkv (kis- és középvállalkozás)
A kisvállalkozás legfeljebb 49 fő alkalmazottal és évi 9 millió euró árbevétellel, a középvállalkozás 50-249 fő alkalmazottal és 9-50 millió euró éves árbevétellel rendelkezik.

klasszikus piacgazdaság
A központosított tervgazdaság ellenpólusa, amelyben a magánszektor határozza meg a gazdaságban termelendő termékek és szolgáltatások körét, mennyiségét. Utasítások helyett piaci mechanizmusok működnek.

klaszter
Csoport, csoportosulás.

klauzula
Záradék, kikötés, feltétel.

klíring
Kölcsönös beszámítással történő fizetés. Például ha A tartozik B-nek 10 forinttal, B tartozik A-nak 6 forinttal, akkor a klíring azt jelenti, hogy csak A fizet B-nek 4 forintot. A bilaterális klíring kettő, a multilaterális kettőnél több partner között történik. A klíring ellentéte a bruttó elszámolás: az előbbi példánál maradva ebben az esetben A kifizetne 10 forintot B-nek, B pedig adna 6 forintot A-nak, vagyis mindketten a teljes tartozásukat megadják a másiknak.

klíringház
Elszámolóház, vagyis a tőzsdei ügyletek elszámolását végző intézmény.

klíringvaluta
Elszámoló valuta. A klíringben részt vevők adott időszak végéig teljesített szolgáltatás-viszontszolgáltatás különbségét meghatározott valutában rendezik egymással.

kockázati felár
A tényleges hitelkamatlábnak a kockázatmentes befektetés hozama (államkötvény) fölötti része, amely az adott ügyfélkör finanszírozásának kockázatát mutatja meg.

kockázatkezelés
Gyűjtőfogalom, magában foglalja a kockázatok azonosítását, számszerűsítését és mérséklését.

kollaudál
Egyezteti, ellenőrzi, felülvizsgálja a benyújtott számlákat.

kollektív szerződés
Polgárjogi kategória, amely lehetővé teszi, hogy a munkáltató valamennyi munkavállalójával azonos tartalmú munkaszerződést kössön. Nagy vállalatoknál van ennek jelentősége, mert leegyszerűsíti a munkaszerződés megkötését, amely egyébként a munkáltató és munkavállaló közös, egyedi megegyezésén alapulna.

költségvetés
Az Országgyűlés vagy az önkormányzati közgyűlés által elfogadott, az éves bevételeket és a kiadásokat megállapító törvény, illetve önkormányzati rendelet.

költségvetési hiány
A költségvetési kiadások bevételeket meghaladó mértéke.

költségvetési szerv
Az államháztartás részét képező olyan jogi személy, amely a társadalom közös szükségleteinek kielégítését szolgáló állami feladatokat alaptevékenységként, nem haszonszerzési célból szakmai és gazdasági felügyelet mellett végzi.

komisszió
Megbízásból történő eljárás, vásárlás.

kommunális adó
Magánszemélyek és vállalkozások által a helyi önkormányzat rendeletei alapján fizetett helyi adó.

komparatív (előny)
Kedvezőbb feltételekkel történő gyártás, előállítás előnye.

kompenzáció
Támogatás, juttatás, kedvezmény, kiegészítés. A kormányzati politika jellemzője, amely gyakran adott termék, szolgáltatás fogyasztásához kapcsolódik. Nem csak a kedvezményezettnek, hanem a termék, szolgáltatás előállítójának is hasznos a stabil kereslet miatt. Főbb típusai: ár-, bér-, jövedelemkompenzáció.

komplexitás
Bonyolultság. Matematikai kifejezés.

kompozit biztosító
Olyan biztosító, amely mind az élet ág, mind a nem-élet ág művelésére jogosult. A biztosítási törvény 1996. január 1-jei hatálybalépése után hazánkban kompozit biztosító nem alapítható. A hatálybalépés előtt már kompozit engedéllyel rendelkező biztosítók azonban mindkét ágat tovább művelhetik.

koncentráció
Összpontosulás, valamilyen sokaság gyakori előfordulása adott helyen/területen.

koncessziós jog
Valamely beruházás külső forrásból történő megvalósítása esetén a hasznosítás jogának határozott időre történő átengedése.

konjunktúra
A gazdasági ciklus növekedési szakasza, amelyet a gazdasági teljesítmény (GDP) növekedése fémjelez.

konjunktúra-ciklus
A gazdasági teljesítmény időbeli változása.

konszern
Legalább két vállalatból álló lánc, amelyben egy vállalat tulajdonosi részesedése révén képes a többi üzletpolitikáját irányítani.

konszignációs raktár
Valamely piac közvetlen, folyamatos kiszolgálása érdekében bizományosi szerződés alapján létesített raktár. A raktárkészlet egészen az értékesítésig a megbízó tulajdonában van.

konszolidáció
Anya-leányvállalati kapcsolat esetén az egymással szembeni követelések-kötelezettségek hatásainak kiszűrése a könyvelésben. A gazdaságpolitikában általánosabb a jelentése: áttekinthetővé, hatékonnyá tétel, rendezés.

kontingens
Mennyiségi korlátozás. Általában termékek adott országba történő behozatalával kapcsolatosan használják.

kontírozás
A gazdasági eseményeknek főkönyvi számlákra történő könyvelése.

kontraktus
Kötésegység. Az a legkisebb alapmennyiség, amiben üzletet lehet kötni (pl 1000 euró, 100 t gabona stb.). A tőzsdéken ebben az alapmennyiségben vagy ennek a többszörösében lehet üzletelni.

kontrolladat
Ellenőrzési adat

konvergencia
Valamihez történő közeledés, bizonyos fokig rokon fogalom a kohézióval. Az Európai Unió célja a reál konvergencia (életkörülmények javulása), illetve a nominál konvergencia (a gazdaság állapotát leíró mutatóknak a többi országéhoz való közeledése) elérése.

konvertibilitás
Korlátlan átválthatóság. Teljes konvertibilitás: a korlátlan átválthatóság mind a deviza-belföldiekre, mind pedig a deviza-külföldiekre kiterjed a folyó és a fizetési műveletek terén.

könyvszerinti érték
A gazdálkodó szervezetek vagyonmérlegében szereplő tételek tényleges értéke, tehát a bekerülési érték csökkentve az amortizációval.

konzorcionális hitel
Konzorciumi körön belül felvett hitel.

konzorcium
Adott cél érdekében történő, jellemzően vállalatok közötti együttműködés. Lehet hosszú távú, ha az együttműködés alapjául szolgáló cél hosszú időn át fennáll.

körbetartozás (gridlock)
Egy fizetési, illetve értékpapír-elszámolási rendszerben az a helyzet, amikor egy, vagy néhány résztvevő által benyújtott és teljesítésre váró megbízások a pénz- vagy az értékpapírszámlák fedezetlensége miatt nem teljesülnek, és ennek következtében számos más résztvevő megbízásai is teljesítetlenek maradnak.

korrigált mérlegfőösszeg
Bankok különböző kockázatú hiteleinek kockázati súlyokkal való szorzatának összeg, amely a mérlegfőösszegtől eltér.

kötbér
Szerződésben meghatározott pénzösszeg, amely a szerződés nem teljesítése vagy nem szerződésszerű teljesítése (például késve történő teljesítés) esetén a jogosult részére kifizetendő, függetlenül attól, hogy kár következett-e be vagy sem.

kötelezettség
Valamilyen szolgáltatáshoz kapcsolódó feladat. Szerződésen alapul.

kötelező tartalékráta
A jegybank által a kereskedelmi bankoknál lekötött betétek után megállapított, nála elhelyezendő nem kamatozó betét, amely a hitelkínálat alakulását meghatározza. A ráta csökkentése a hitelkínálatra növekvően hat.

kötelezvény
Meghatározott tartalmi és formai előírásoknak megfelelő kötelezettségvállalás. Általában biztosítékként szolgál. Főbb típusai a kezesi, előlegvisszafizetési, biztosítói kötelezvény.

kötelmi jog
A polgári jog egy területe, amely a szerződésekkel kapcsolatos kérdéseket szabályozza.

kötött előirányzat
Előirányzatból felhasznált rész.

kötvény
A kötvény hitelviszonyt megtestesítő értékpapír. Az hogy hitelviszonyt testesít meg azt jelenti, hogy a kötvény vásárlója, szemben a részvény vásárlójával, nem válik az adott társaság tulajdonosává.

követelések
az Eszköz oldal forgóeszközei között található osztály, amely éven belül készpénzben realizálódik. A készpénzzel ki nem egyenlített értékesítéseket, illetve egyéb címen (például visszatérítések) megillető pénzeket foglalja magába.

közbeszerzés
A közbeszerzési törvény személyi hatálya alá tartozó szervezetek árubeszerzése (supply contracts), építési beruházása (public works), illetve szolgáltatás igénybe vétele (service contracts). A közbeszerzési politika szerepe az, hogy az állami pénzek hatékonyan és átláthatóan kerüljenek felhasználásra. A közbeszerzés az Európai Unió egyik "közös politikája", ami a tagállamok közbeszerzési politikájának koordinálására való elkötelzettséget jelenti.

közgyűlés
Részvénytársaság legfőbb döntéshozó szerve.

közhasznú társaság
A közhasznú társaság közhasznú - a társadalom közös szükségleteinek kielégítését nyereség- és vagyonszerzési cél nélkül szolgáló - tevékenységet rendszeresen végzõ

közkézhányad
Azon részvényesek tulajdonában lévő részvények összessége, akik nem számítanak stratégiai befektetőnek, illetve részesedésük nem haladja meg az 5 százalékot.

közös agrárpolitika
Az Európai Unió egyik közös politikája, amely a mezőgazdaság versenyképességének javítását tűzi célul. Konkrét prioritásai a költségvetési ciklusok függvényében változnak.

Közös Piac
A gazdasági integráció fokozata, amikor a tagországok a 4 szabadságjog (tőke, munkaerő, áru, szolgáltatások) szabad áramlását akadályozó korlátokat felszámolják. Az EU-ban az 1993-ban létrejött Egységes Belső Piac tekinthető ennek a szintnek.

közösségi adószám
Az EU-ba való belépést követően a közösség országaiban kereskedelmi tevékenységet folytató cégek származási ország nevére utaló adóhatósági azonosító száma, amelyet a számlán fel kell tüntetni.

központosított tervgazdaság
Olyan rendszer, amelyben a gazdaságban adott időszakban előállítandó termékek és szolgáltatások körét és mennyiségét a magánszektor helyett az állam határozza meg. A terv végrehajtása utasítások formájában történik.

közraktárjegy
A közraktárban elhelyezett árukról kiállított forgalomképes értékpapír.

közraktározás
A mezőgazdaság finanszírozását segítő technika, amely az áru közraktárban történő elhelyezése után mind a termelő, a kereskedő és a feldolgozó érdekeit szolgálja. Az árut fizikai mozgatás nélkül, a róla kiállított közraktárjegy révén át lehet ruházni.

közteher
Az adó- és járulék, illetve vámfizetési kötelezettségek összessége.

közületi
Hatósági.

közvetlen irányítást biztosító részesedés
Több látszólag önálló vállalat kapcsolata esetén akkor beszélhetünk közvetlen irányítást biztosító részesedésről, ha egy a közös tulajdonos valamely vállalatot illetően a szavazatok több mint háromnegyed részével rendelkezik.

kreatív könyvelés
Valamely vállalat pénzügyi helyzetének a valóságos helyzetnél kedvezőbb feltüntetése. Erre a különféle kötelezettségek, követelések (beleértve a vállalat értékpapírjait, eszközeit) értékelésénél nyílik lehetőség.

külgazdasági politika
A külföldi piacokkal kapcsolatos célokat megfogalmazó kormányzati politika.

külkereskedelmi mérleg
A folyó fizetési mérleg része, az áruexport és áruimport egyenlege.

külkereskedelmi termékforgalom
Az adott időszak alatt külföldre irányuló vagy külföldről érkező termékek értékének összege.

különleges eljárás szerinti adózás
Az általános forgalmi adóhoz a bolti kiskereskedelemben használt kifejezés. Akkor alkalmazható, ha több áfakulcs szerinti terméket értékesít a cég.

kumulált
Az előző időszakok adatainak összesítése. Pl. kumulált bevétel, kumulált államháztartási hiány, stb.

kumulált összeg
Részösszegek összege.

kvázipénz
A kvázipénz a készpénzen és a látra szóló bankbetéteken kívül (e kettő együtt az úgynevezett tranzakciós pénz) magában foglalja a lekötött betéteket is.