Pénzügyi szótár

Pénzügyi-gazdasági fogalmak jelentésének keresése

 

Gyakran hallunk olyan pénzügyi, gazdasági vonatkozású fogalmakat, amelyekkel találkoztunk már, de mégsem ismerjük a pontos jelentésüket. Az ilyen szavak megértésében szeretnénk segítséget nyújtani. Pénzügyi-gazdasági szótárunkban szabadon tallózhat, illetve rákereshet kifejezésekre teljes szó, vagy szótöredék alapján. 

Válasszon az alábbi kezdőbetűk közül vagy írja be a keresett szót a keresőmezőbe! (Ha a keresett szó kezdőbetűje nem szerepel a listában, használja a keresőmezőt!)

 

 

A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V W Z
There are currently 61 names in this directory beginning with the letter E.
EBITDA
Kamat-, adózás és értékcsökkenési leírás előtti (vállalati) eredmény.

EBKM
Valamely betét tényleges éves hozamát jelző mutató, amelyet minden bank köteles azonos elvek szerint kiszámítani. E mutató segítségével összevethetők az egyes bankok által kínált betétek várható éves hozamai.

EBRD
European Bank for Reconstruction and Development. Európai Újjáépítési és Fejlesztési Bank.

ECU (EuropeanCurrency Unit)
Egységes Európai Pénz. Az Európai Közösség országai 1979-ben vezették be azzal a céllal, hogy egymás közötti elszámolásaikban ne egy külső ország valutáját (elsősorban az amerikai dollár-t) használják. Az ECU utódának tekinthető az euró.

effektívárfolyamszámítás
Valamely valuta bázisévi árfolyamához viszonyított változás nominál vagy reál értelemben (ez utóbbi figyelembe veszi a fogyasztói árindex változását).

EFT
Egyetemi és Főiskolai tanári kinevezések véleményezését koordináló bizottság

egészségbiztosítási járulék
Az 1997. évi 80. törvény alapján a foglalkoztatók által a bruttó bér 4%-át kitevő hozzájárulás a társadalombiztosítás által nyújtott szolgáltatások finanszírozásához.

egészségügyi hozzájárulás
A munkavállalók után tételesen (fix összegben, jelenleg havi 1.950 Ft) és a bruttó bér százaléka szerint fizetett hozzájárulás az egészségügyi szolgáltatások finanszírozásához.

EGK
Európai Gazdasági Közösség. Az 1957-es Római Szerződés hozta létre, az Európai Unió jogelődje.

egyéni egészségbiztosítási járulék
Munkavállalók bére után az egészségügyi szolgáltatások igénybe vételéhez kapcsolódóan fizetett rendszeres díj. Mértéke jelenleg 7%.

egyesített összevontértékpapír számla
A KELER Rt. által vezetett nyilvántartás az ügyfél rendelkezése alatt álló összes dematerializált értékpapírról, és a gyűjtőelven tárolt nyomdai úton előállított értékpapírokról.

egyesülés
A tagok által, gazdálkodásuk eredményességének elõ

egységár
Egy darab termék ára, amely az előállítás költségein túl a vállalkozó profitját is tartalmazza.

egyszeres könyvvitel
Olyan könyvviteli technika, amely csak a pénzeszközökben bekövetkező változásokat rögzíti. A számviteli törvény hatálya alá tartozó vállalkozásoknál 2004. január 1-jével megszűnt Magyarországon, továbbra is alkalmazhatják az egyéni vállalkozók és az EVA-alanyok.

egyszerűsített adóalap
A helyi iparűzési adóról szóló 1990. évi 100. törvény alapján 4 millió forint alatti éves jövedelemmel rendelkező adófizetők által választható adózási forma, mely szerint az adó alapja a nettó árbevétel 80%-a.

egyszerűsített számla
Elektronikus úton előállított bizonylat, amely meghatározott tartalmi kellékekhez van kötve.

EHM
Számításának és közzétételének célja, hogy meghatározott értékpapír-ügyletek tekintetében az ügyfelek megfelelő tájékoztatást kapjanak, illetőleg biztosítva legyen a különböző megtakarítási célú ajánlatok összehasonlíthatósága.

eho
Az egészségügyi szolgáltatások finanszírozásához szüksége források kiegészítése érdekében előírt, a munkáltatók és kifizetők által magánszemélyek részére kifizetett jövedelem után százalékosan és tételesen megállapított fizetési kötelezettség.

ekho
Egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás. Meghatározott foglalkozást végző személyek által választható adózási forma. A bevételből 15% kerül levonásra.

ELÁBÉ
Eladott áruk beszerzési értéke. Számviteli fogalom

eladósodottságimutató
Az eladósodottsági mutató általában azt jelzi, hogy valamely személy vagy szervezet mekkora adóssággal (hitellel) rendelkezik a jövedelméhez képest. Az állam esetében a jövedelem a GDP, így az állam által felvett hiteleket volumenét ehhez viszonyítják. Ha tehát azt mondjuk, hogy a magyar állam eladósodottsága 60%, akkor ez azt jelenti, hogy az állam által felvett hitelek (külföldről és belföldről származók együtt) az adott évi GDP 60%-ára rúgnak (az állam eladósodottságát általában éves szinten értik).

elektronikus árlejtés
A nyílt, a meghívásos vagy meghatározott tárgyalásos, értékelését követően elektronikus úton újabb árajánlatok bekérése vagy ajánlati feltételek közlése.

elektronikus pénz (electronic money)
Számítógép memóriájában, illetve intelligens kártyán elektronikus módon tárolt érték. A tárolt érték a kibocsátóval szembeni követelést testesíti meg, amit a kibocsátó közreműködése nélkül át lehet ruházni.

elektronikus pénztárca (electronic purse)
Újratölthető, többfunkciós, előre fizetett, elektronikus pénzt tároló kártya, amelyet kis értékű kereskedelmi vagy egyéb fizetésekre használnak

elévült kötelezettség
Olyan kötelezettség, amelyet a törvényi idő alatt nem teljesített az arra kötelezett személy, cég.

elfogadványhitel
Idegen szóval "akcepthitel"-nek nevezzük, ha egy hitelintézet meghatározott hitelkeretet bocsát ügyfele rendelkezésére, amelynek terhére az ügyfél a hitelintézet nevére szóló (idegen) váltót állíthat ki.

elhatárolás
Azokban az esetekben kell alkalmazni, amikor a kifizetés és a költségként való elszámolás nem ugyanazon naptári évben történik.

elismert teljesítés elve
Ha az üzleti partner befogadja a benyújtott számlát, a számlán szereplő összeg a cég bevételének számít.

elkülönített állami pénzalapok
Az államháztartás egyik alrendszerét alkotják, működésükről külön törvények rendelkeznek. Jelenleg a következő alapok tartoznak ide (idővel változhatnak): Munkaerőpiaci Alap, Központi Nukleáris Pénzügyi Alap, Wesselényi Miklós Ár- és Belvízvédelmi Kártalanítási Alap, Kutatási és Technológiai Innovációs Alap. Bevételeiket a vállalati szférától érkező befizetések, illetve a központi költségvetéstől átvett pénzeszközök adják.

ellenséges felvásárlás
Jelentős méretű versenytárs kisebb versenytársak felvásárlásával növeli piacrészesedését.

ellenszámla
Kettős könyvelésben adott gazdasági esemény rögzítéséhez kapcsolódó számla.

előirányzat-felhasználás
Költségvetési szervek egyes feladataihoz rendelkezésére álló keret felhasználása.

előleg
Vételár részének a teljesítés előtt történő kifizetése. Fontos, hogy az előleg szó megjelenjen a kifizetéssel kapcsolatos bizonylatokon, dokumentumokon.

előzetesen felszámított áfa
Vállalkozás szemszögéből nézve az újratermelési folyamat során megvásárolt termékek/szolgáltatások árának áfa tartalma. Ezzel szemben a fizetendő áfa a továbbértékesített termékek árának áfa tartalma. Adott vállalat esetén a tényleges áfafizetési kötelezettség a fizetendő és az előzetesen felszámított áfa különbözete, amely végső soron a hozzáadott érték áfá-ja.

első kockázatraszóló biztosítás
Premier risque. A francia kifejezés fordítása: első kockázatra szóló biztosítás, a magyar terminológiában határösszeg-biztosításként honosodott meg. A biztosító a szerződésben rögzített határösszeg erejéig téríti a károkat, és nem vizsgálja az esetleges alulbiztosítást (pro rata). Ha a biztosított a lakásában tartott 500 ezer forint értékű ékszereit - határösszeg-biztosítással - 100 ezer forintra biztosítja, és minden ékszerét ellopják, akkor a biztosító csak 100 ezer forintot fizet, de nem alkalmaz pro rata térítést.Pro rata (alulbiztosítás) esetén a biztosító a kárt csak arányosan téríti meg

elsőbbségi részvény
Tulajdonosa valamely jogosultságban elsőbbséget élvez a törzsrészvénytulajdonosokkal szemben –

elsődleges forgalom
Értékpapírok kibocsátásának értéke, amely tehát kamatot nem tartalmaz.

elsődleges jövedelem
Munkabér, kamat, profit és osztalékjövedelmek.

elsődleges jövedelemelosztás
Makroökonómiai fogalom. Adott időszak alatt a termelési tényzőtulajdonosok (tőkebefektetők és munkavállalók) által megtermelt jövedelem, amelyet a makroökonómiában az elosztás szószerkezetben is használnak.

elszámolás (clearing)
A fizetési megbízások fogadásának, a teljesíthetőség formai és tartalmi kritériumai ellenőrzésének, a címzett bank részére történő továbbításának, és bizonyos esetekben a bankok közötti kiegyenlítéshez szükséges adatok előállításának folyamata.

elszámolási ügylet
Olyan ügylet, amelynél a teljesítés csak az árkülönbözet pénzügyi rendezése formájában valósul meg.

elszámolóház
Olyan gazdasági társaság, amely a tőzsdei és tőzsdén kívül kötött pénz- és tőkepiaci ügyletek elszámolását végzi, illetve ezek nyilvántartását vezeti.

EPS (European Payment System)
Európai Fizetési Rendszer, amelynek keretében történik az európai országok közötti multilaterális elszámolások lebonyolítása.

ERM (exchangerate mechanism)
Az Európai Unió tagországainak az euró bevezetését megelőzően 2 évig részt kell vennie egy árfolyammechanizmus-programban, amely során saját valutájuk árfolyamát egy +/- 15%-os árfolyamingadozási sávon belül tartják az euróval szemben.

esettanulmány
Elméleti probléma és megoldásának bemutatása konkrét eseten keresztül.

Euribor
az Európai Központi Bank által folyamatosan megállapított irányadó, bankközi hitelkamatláb

euró
Az Európai Unió 19 tagállamának közös valutája.

euro libor
A londoni bankközi piacon irányadó euró-hitelkamatláb, amely azt jelenti, hogy a bankok mennyiért kaphatnak egymástól euróban hitelt adott futamidőre.

eurodeposit
Euróban elhelyezett betét.

európai holding
A 2004. évi XLV. törvény szerint valamely (EU) tagállam joga szerint létrehozott, nyilvánosan vagy zártkörűen működő részvénytársaságok és korlátolt felelősségű társaságok, amelyeknek létesítő okirat szerinti székhelye és a központi ügyintézés helye a Közösségen belül található, európai holding részvénytársaságot alapíthatnak, feltéve, hogy közülük legalább kettőre eltérő tagállam joga vonatkozik, illetve ezek legalább két éve egy másik tagállam joga szerint működő leányvállalattal vagy egy másik tagállamban lévő fiókteleppel rendelkeznek.

Európai Központi Bank
Az euró-övezet hivatalos jegybankja, amely a monetáris politikáról dönt. Székhelye Frankfurt am Mainban van.

európai opció
Olyan határidős ügylet, amellyel kapcsolatos vételi vagy eladási jog csak a határidő lejártakor hívható le.

Európai Parlament
Az Európai Unió állampolgárai választott képviselő testület, amely az Európai Tanács mellett társjogalkotóként működik.

Európai Tanács
Az Európai Unió tagországainak állam- és kormányfőiből álló, évente ülésező testület. Stratégiai kérdéseket vitat meg.

European Finance Convention
Európai Pénzügyi Konvenció. Pénzügyi szakemberek fóruma.

EVA
Egyszerűsített vállalkozási adó, amely 2003-tól létezik Magyarországon. Mértéke a pozitív adóalap 15%-a. Az egyéni vállalkozók esetében kiváltja a vállalkozói személyi jövedelemadót, a vállalkozói osztalékalap után fizetendő személyi jövedelemadót vagy a vállalkozói átalányadót, a cégautó adót, illetve az általános forgalmi adót. Társas vállalkozások esetében pedig a társasági adót, az osztalék után fizetendő személyi jövedelemadót, a cégautó adót, és az általános forgalmi adóval kapcsolatos adófizetési kötelezettséget.

expanzió
Bővülés, növekedés, terjeszkedés.

expanzívmonetáris politika
A pénzmennyiség növelésén alapuló monetáris politika. Inflációt okoz.

expediáló
Kiadó, kiszolgáló (lásd gyógyszerészet). Expediáló rendszer: termékkiadó-rendszer.

exporthitel
A termékek külföldi piacokra jutását segítő finanszírozási eszköz. Nemzetgazdasági szerepe miatt néhány országban speciális pénzügyi intézményt hoznak létre erre a célra (Magyarországon ez az Eximbank).

extenzív gazdálkodás
A táj adottságait figyelembe vevő, a természeti étékek megőrzését lehetővé tevő gazdálkodási formák összessége.