Pénzügyi szótár

Pénzügyi-gazdasági fogalmak jelentésének keresése

 

Gyakran hallunk olyan pénzügyi, gazdasági vonatkozású fogalmakat, amelyekkel találkoztunk már, de mégsem ismerjük a pontos jelentésüket. Az ilyen szavak megértésében szeretnénk segítséget nyújtani. Pénzügyi-gazdasági szótárunkban szabadon tallózhat, illetve rákereshet kifejezésekre teljes szó, vagy szótöredék alapján. 

Válasszon az alábbi kezdőbetűk közül vagy írja be a keresett szót a keresőmezőbe! (Ha a keresett szó kezdőbetűje nem szerepel a listában, használja a keresőmezőt!)

 

 

A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V W Z
There are currently 44 names in this directory beginning with the letter P.
papírpénz
A központi bank fizetési ígérete. Adott országban törvényes fizetési eszköz.

pari-árfolyam
Paritás (árfolyam) szerinti árfolyam. Értékpapírok esetén ugyanis a névérték és az árfolyam szerinti érték gyakran különbözik. Ha az árfolyamérték kisebb, mint a névérték, akkor paritáson alul, ha nagyobb, akkor paritáson felül áll az árfolyam.

paritás
Elméleti érték, amelyet hosszas elemzés után állapíthatunk meg, s amely arra utal, hogy - legalábbis elméletileg - milyen szinten kellene elhelyezkednie a "reális árfolyamnak". A mindenkori árfolyam azonban ettől eltérhet, sőt az esetek döntő többségében el is tér. A devizaárfolyam ugyanis egy piaci érték, amely magában foglalja a mindenkori keresleti-kínálati elemeket is.

passzíva
A vagyonmérleg forrás oldalán szereplő mérlegtételek (saját tőke, rövid- és hosszú lejáratú kötelezettségek, ezek részei, céltartalékok).

penetráció
Behatolás, benyomulás, beszivárgás, áthatolás.

pénz
Általános egyenértékes, amely forgalmi, fizetési és tranzakciós funkcióval bír.

pénz időérték
A pénz valamely jövő vagy múltbeli időpontbeli értéke.

pénzbeli rabatt
Nagy mennyiségben történő vásárlás esetén nyújtott árkedvezmény

pénzforgalmi és lakossági bankszámla (bank account)
A jogi személyek, a jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaságok és az általános forgalmi adó fizetésére kötelezett magánszemélyek kötelesek pénzforgalmi bankszámlát nyitni. Egyéb személyek és szervezetek is nyithatnak pénzforgalmi bankszámlát, ha azonban a számlát nem kifejezetten pénzforgalmi bankszámla megjelöléssel nyitották meg, az lakossági bankszámlának tekintendő. A megkülönböztetés legfőbb jogi jelentősége az, hogy előbbiek terhére be lehet nyújtani azonnali beszedési megbízást, amely elsősorban az állammal szembeni követelések jogszabályon alapuló illetve egyéb, jogerős bírósági ítéleten vagy közigazgatási határozatokon alapuló követelések közvetlen érvényesítését szolgálja, lakossági bankszámla esetében.

pénzgazdálkodás
A vállalat adott időszaki pénzeszközeivel való gazdálkodás, amely kiterjed a készpénz-, lekötött betétek és értékpapírokkal lebonyolított tranzakciókra.

pénzintézeti jelzőszám
Pénzintézetek egyedi azonosítója, amellyel a fizetési tranzakciók során történő azonosítást szolgálja.

penzió
Nyugdíj (angolul pension)

pénzláb
Főpénz és a váltópénz közötti átváltási arány.

pénzmosás (money laundering)
A kifejezés minden olyan eljárást magában foglal, amely arra irányul, hogy lehetetlenné tegye az illegálisan szerzett pénz eredetének azonosíthatóságát és azt legális forrásból származónak tüntesse fel.

pénzpiaci alap
Olyan befektetési alap, amely a tőkét éven belüli lejáratú állampapírokba fekteti.

pénztárjegy
Rövid lejáratú, betét jellegű okirat. A lekötés ideje alatt is felveheti a pénzét a betétes.

Pénzügyi holding
kizárólag vagy döntően hitelintézet, pénzügyi vállalkozás vagy befektetési vállalkozás, és legalább egy hitelintézet, illetőleg befektetési vállalkozás leányvállalata van. Legalább 2 milliárd Ft jegyzett tőkével alapítható.

pénzügyi lízing
Pénzügyi lízing az a tevékenység, amelynek során a finanszírozó ingatlanvagy ingó dolog tulajdonjogát abból a célból szerzi meg, hogy azt a lízingbe vevő határozott idejű használatába adja. A lízingbe vevő a dolog használatáért lízingdíjat köteles fizetni. A maradványérték kifizetésével a lízingbe vevő megszerzi a lízing tárgyának tulajdonjogát.

pénzügyi szféra
Korábban a reálgazdaság igényeit kiszolgáló területe volt a gazdaságnak, ma már sok tekintetben a pénzügyi szféra alakítja a reál szférát.

pénzügypolitika
A gazdaságpolitikánál bővebb fogalom, vannak szociálpolitikai, kulturális stb. kapcsolódási pontjai. Megmutatja a redisztribúció céljait, eszközeit és arányait.

pénzutalvány
Az ügyfél megbízhatja a számlavezető bankját, hogy meghatározott összeget postautalványon fizessen ki a megnevezett címzettnek.

piac
Valamely termék vagy szolgáltatás adásvételének színhelye.

piacgazdaság
Olyan gazdaság, amelyet alapvetően a piaci viszonyok irányítanak, az állam nem avatkozik bele a gazdaság működésébe, csupán annak működési keretfeltételeit biztosítja.

piaci mutató
A nemzetgazdaság valamely szegmensének, szereplőjének helyzetével kapcsolatos információkat leíró mérőszám (pl. piaci részesedés, munkanélküliségi ráta stb.). Lehet tehát makro-, de vállalati szintű mérőszám is.

piaci részesedés
A vállalat által értékesített termék számának vagy értékének aránya az adott termékből adott idő alatt történt összes értékesítéshez viszonyítva.

piktogramm
Konkrét jelentéssel bíró kép.

PIN kód (personal identification number)
Egy számkód, melyet a kártyabirtokosnak bankártya használatkor a legtöbb esetben személyazonosítás és hitelesítés céljából meg kell adnia. Ugyanaz a szerepe az elektronikus tranzakcióknál, mint az aláírásnak a papír bizonylaton adott megbízás alapján végrehajtott banki műveleteknél.

politika
A társadalmi érdekek érvényre juttatásának eszköze.

portfólió
Szó szerinti jelentése: tárca. Befektetések esetében azt jelenti, hogy a befektetőnek milyen jellegű befektetései (részvény, kötvény, ingatlan stb.) vannak, de jelenti ugyanazon jellegű befektetések (pl. részvénybefektetés) diverzifikációját is (valakinek nemcsak egyfajta részvénye van, hanem több cég papírjait is megvásárolta). Egy befektető alapvetően azért alakít ki portfóliót, hogy ne csupán egyetlen befektetési formától, vagy papírtól függjön. A portfólió alapvetően a kockázatmegosztás eszköze.

POS (point of sale)
A meghatározás a bankkártyák kereskedőknél történő használatára utal. A fizetési információk elektronikus terminálon keresztül, vagy papírbizonylaton kerülnek rögzítésre.

pótbefizetés
Betéti társaságok, Korlátolt Felelősségű Társaságok esetében a tulajdonosok a legfőbb döntéshozó szerv döntése alapján tulajdoni hányaduk arányában pótlólagos forráshoz juttatják a vállalatot.

pozíciólezáró nettósítás
A szerződő felek között fennálló összes kötelezettség lejárttá és esedékessé válása bármelyik fél hitelképességének megváltozása esetén. Ekkor az egymással szemben fennálló követelések pénzben kifejezett ellenértékét a felek egymással szemben beszámítják ("nettósítják"), a különbözetet pedig a kötelezett kifizeti.

PPP (Public Private Partnership)
Az állami és a magánszféra együttműködése közcélú beruházások megvalósításában. A magánszféra anyagi érdekeltsége révén vesz részt partnerként például autópálya-építésben.

preferenciális kamatláb
Kedvezményes kamatláb

primer
Elsődleges.

pro forma számla
Előszámla, amely valójában az eladó részéről adott ajánlat. Vámkezeléshez nem használható fel.

profit
Haszon, nyereség, amelyet a bevételekből kapunk a költségek és ráfordítások levonásával.

progresszív adó
Olyan adó, amelynél az adó alapjának növekedésével az elvonás mértéke is növekszik.

projekt
Életképes terv, ötlet, amelyet érdemes megvalósítani.

projekt kontroller:
a vállalati átfogó controlling tevékenység része, amely egy konkrét projekttel, tervvel kapcsolatos kalkulációk, számítások, elemzések összessége.

proporcionális
Arányos, viszonylagos, résznek az egészhez való viszonya.

provizió
Jutalék, közvetítői díj.

prudenciális
Okos, körültekintő

prudens
Óvatosan, felelősségteljesen, jogszabályoknak megfelelően gazdálkodó (pénzügyi intézmény).