Pénzügyi szótár

Pénzügyi-gazdasági fogalmak jelentésének keresése

 

Gyakran hallunk olyan pénzügyi, gazdasági vonatkozású fogalmakat, amelyekkel találkoztunk már, de mégsem ismerjük a pontos jelentésüket. Az ilyen szavak megértésében szeretnénk segítséget nyújtani. Pénzügyi-gazdasági szótárunkban szabadon tallózhat, illetve rákereshet kifejezésekre teljes szó, vagy szótöredék alapján. 

Válasszon az alábbi kezdőbetűk közül vagy írja be a keresett szót a keresőmezőbe! (Ha a keresett szó kezdőbetűje nem szerepel a listában, használja a keresőmezőt!)

 

 

A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V W Z
There are currently 30 names in this directory beginning with the letter L.
láthatatlan kéz
Adam Smith "A nemzetek gazdagsága" c. könyvében használta a kifejezést utalva arra a – manapság gyakran vitatott – megfigyelésére, hogy a piaci folyamatokba nem kell beavatkozni, létezik egy láthatatlan erő, amely az egyensúlyt létrehozza.

látra szóló kamat
A bankszámla betétként le nem kötött egyenlege után az elhelyezésidőtartamára a bank által fizetett pénzösszeg.

leányvállalat
Olyan önálló jogi személy, amely az anyavállalattal szoros tőke- és egyéb üzleti kapcsolatban, tőle függő helyzetben áll.

lejáratig számított hozam (yield to maturity)
Belső megtérülési rátának is nevezik, s kötvények hozamának meghatározására szolgál. Kiszámításához a kötvény árfolyamára, éves fizetéseire és lejáratára van szükség. Ezen adatok birtokában kötvénytáblázatokból olvasható ki a hozam.

lekötött vagyon
Valamilyen tevékenységhez elkülönített vagyon. Lehet vállalkozási, befektetési, stb.

leltár
Mennyiségben és vagy értékben adott vállalat vagyontárgyairól készített kimutatás.

leltár felelősség
A leltározás során feltárt hiánnyal kapcsolatba hozható dolgozók anyagi kötelezettsége.

leltári tárgy
Leltározással felmért, ellenőrzött tárgy.

leszállítási ügylet
Határidőre történő átadásra kötött ügylet.

leszámítolás
A bank a más nevére szóló fizetési ígéretet a lejárat előtt megvásárolja, így lejáratkor neki teljesítik a fizetést. A bank haszna alapvetően a leszámítoláskor fizetett ár és a váltóért később kapott összeg különbözete, amely azonban kockázatos a váltóadós esetleges nemfizetése miatt.

letéti jegy
Pénzkövetelésről szóló értékpapír, amelyben a kibocsátó (a hitelintézet) arra vállal kötelezettséget, hogy az értékpapíron megjelölt pénzösszeget és annak az előre meghatározott kamatát megfizeti a letéti jegy tulajdonosának, a letéti jegyen megjelölt módon és határidőre. A letéti jegy beváltását a hitelintézetnek a kibocsátást követő 3 éven belül be kell fejeznie.

levelező bank (correspondent bank)
Egy másik bank részére, annak megbízása alapján pénzforgalmi bankszámlát vezet. A megbízó által kezdeményezett fizetési megbízásokat az elszámolási rendszerekbe továbbítja, illetve az onnan érkezőket részére jóváírja.

liberalizáció
Gazdasági szereplők szabadságát korlátozó jogszabályi, intézményi, stb. korlátok megszüntetése

LIBOR
Londoni bankközi piac adott devizában irányadó hitelkamatlába. Beszélhetünk font-LIBOR-ról, dollár-LIBOR-ról stb.

likvidációs hányad
Vállalat megszűnése esetén a tartozások kifizetését követően a tulajdonosoknak megmaradó vagyon.

likviditás
Egy bank (illetve bármely szervezet, társaság) fizetőképessége, vagyis az a képessége, hogy bármely pillanatban vissza tudja fizetni az ügyfelei pénzét, illetve fizetni tud ügyfelei szolgáltatásáért. Különösen bankok esetében hangsúlyos, fontos fogalom. A bármikori fizetőképességet nagyon körültekintő - likviditási terven alapuló -likviditásmenedzseléssel tudja elérni a bank.

likviditás-menedzsment
Egy bank likviditásának minél kisebb költséggel és minél biztonságosabb módon történő fenntartására irányuló tevékenységek gyűjtőneve, amely tevékenységeket külső és belső előírások szabják meg. Külső tényező a jegybanki kötelező tartalék mint likviditási puffer

likviditási kockázat (liquidity risk)
Annak kockázata, hogy valamely teljesítésre kötelezett fél nem esedékességkor, hanem egy későbbi időpontban tesz teljes összegben eleget fizetési kötelezettségének.

likviditási mutatók
A fizetőképességi helyzetet bemutató mérőszámok. Az egyes mutatók között alapvetően a figyelembe vett likvid, és nem likvid eszközök köre szerint van különbség, amelyekből hányadosokat lehet számítani.

likviditási ráta
A vagyonmérlegben a pénzeszközök, értékpapírok, rövid lejáratú követelések, készletek összege osztva a rövid lejáratú kötelezettségekkel. Azt mutatja meg, hogy a rövid lejáratú kötelezettségek mekkora részét fedezik a meglévő likvid eszközök.

likviditásiterv
A likvidást biztosító likviditásmenedzsment lépéseinek, intézkedéseinek megtervezése, vagyis a befolyó és kifizetendő pénzek közötti összhang tervezése. Bankok esetében ez főképpen a források (betétek) és az eszközök (elsősorban hitelek) lejárati összhangjának megtervezését jelenti. Ha például egy bankhoz csak egy hónapra helyeznének el betéteket az ügyfelek, s azokat a bank pl. 5 éves hitelek formájában helyezné ki, majd tegyük föl, hogy egy adott pillanattól nem helyeznének el több betétet az ügyfelek, akkor a nála egy hónap után a pénzükért jelentkező betéteseket nem tudná kifizetni, hiszen azok pénze 5 éves lejáratú hitelekben nyugodna. Ezért kell megteremteni az összhangot a betétek és a hitelek lejárata között. Természetesen ha a bank csak egy hónapra helyezné ki a betétesei pénzét, akkor is fennállna annak veszélye, hogy az adós nem fizetné vissza a hitelt időben. A banknak ezt a kockázatot is kezelnie kell, s a likviditási tervnek ilyen eshetőségekre is ki kell terjednie.

limit
Határ, küszöb.

limitár
A megbízó által meghatározott árszint, amelynél többél nem vehet vagy alacsonyabban nem adhat el a tőzsdei alkusz.

lineáris adózás
Az adó mértékének egységkulccsal történő megállapítása.

lineáris értékcsökkenés
A beszerzési érték a számviteli törvény által meghatározott idő alatt egyenlő részletekben történő költségként való elszámolása.

lineáris leírás gyorsított kulccsal
Bizonyos eszmeileg vagy fizikailag gyorsan elavuló termékek (pl. számítógépek) beszerzési árának az általános szabályok szerintinél rövidebb idő alatti amortizációs költségként való elszámolása.

lízing
Atipikus szerződési forma, amely két szereplő a lízingbe adó és a lízingbe vevő között jön létre. A lízingbe adó vállalja, hogy adott eszközt megvásárolja, és a lízingbe vevő használatára bocsájtja. Lízingbe vevő rendszeresen lízingdíjat fizet, amely a vételár kamatokkal növelt értékének adott naptári időszakra (hónapra) jutó része. A szerződés lejártakor az eszköz automatikusan vagy maradványérték megfizetése ellenében a lízingbe vevő tulajdonába mehet át, amennyiben ezt előre kikötötték.

Lombard-hitel
Értékpapír vagy bankbetétfedezet mellett nyújtott hitel.

lombardhitel
Értékpapír-, forint- és devizabetétfedezet mellett nyújtott hitel.

loro számla
Külföldi bank tulajdonában álló, hazai bank által vezetett bankszámlája.