Pénzügyi szótár

Pénzügyi-gazdasági fogalmak jelentésének keresése

 

Gyakran hallunk olyan pénzügyi, gazdasági vonatkozású fogalmakat, amelyekkel találkoztunk már, de mégsem ismerjük a pontos jelentésüket. Az ilyen szavak megértésében szeretnénk segítséget nyújtani. Pénzügyi-gazdasági szótárunkban szabadon tallózhat, illetve rákereshet kifejezésekre teljes szó, vagy szótöredék alapján. 

Válasszon az alábbi kezdőbetűk közül vagy írja be a keresett szót a keresőmezőbe! (Ha a keresett szó kezdőbetűje nem szerepel a listában, használja a keresőmezőt!)

 

 

A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V W Z
There are currently 59 names in this directory beginning with the letter S.
S.W.I.F.T. (Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication)
Pénzügyi intézmények által tulajdonolt nemzetközi szervezet, amely egy olyan hálózatot üzemeltet, ami lehetővé teszi fizetési és egyéb pénzügyi üzenetek továbbítást pénzügyi intézmények között az egész világra kiterjedően. A S.W.I.F.T. üzenet csak egy rendelkezés a pénzösszegek továbbításáról, maga a pénzösszeg különböző fizetési rendszereken, vagy a levelező banki kapcsolatokon keresztül kerül átutalásra.

saját jogú nyugdíjas
Az a természetes személy, aki a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló törvény, illetve nemzetközi egyezmény alkalmazásával meghatározott saját jogú öregségi, rokkantsági, baleseti rokkantsági nyugdíjban részesül. Másrészt, aki a szociális biztonsági rendszereknek a Közösségen belül mozgó munkavállalókra, önálló vállalkozókra és családtagjaikra történô alkalmazásáról szóló közösségi rendelet, illetôleg az EGT-rôl szóló Egyezményben részes tagállam jogszabályai alkalmazásával saját jogú öregségi, rokkantsági, baleseti rokkantsági nyugdíjban részesül.

SAP
Vállalatirányítási szoftvereket gyártó német cég.

sávszélesítés (fizetőeszköznél)
Adott valuta árfolyamának az irányadó valuta központi (hivatalos) árfolyamától való megengedett ingadozási mértékének változtatása. A forint/euró árfolyam sáv a központi árfolyamtól +/-15%-kal térhet el.

SDR
Magyarul Különleges Lehívási Jogok. A Nemzetközi Valuta Alap (IMF) által 1970. január 1-jén bevezetett nemzetközi hiteleszköz. Az SDR-t csak az IMF-tagországok jegybankjai közötti pénzügyi elszámolásokban lehetett felhasználni. A tagországoknak az SDR alapján igénybe vehető hitelforrása az IMF-nél jegyzett kvótájuk nagyságától függött, gyakorlatilag annak kétszeresét használhatták fel.

skontó
Nagy mennyiségben történő vásárláskor a készpénzzel való fizetés esetén adott árengedmény.

skót font
Skócia hivatalos fizetőeszköze, amit az angol fontra 1:1 arányban váltanak át.

SNA rendszer
System of National Account. Nemzeti Számlák Rendszere, amely a gazdasági szektorok által létrehozott valamennyi terméket és szolgáltatást figyelembe veszi.

sox
Egy vállalati pénzügyi beszámoló rendszer elnevezése.

special account:
rendelkezésre bocsátott, felhasználható pénzkeret, valamihez való hozzáférési jogosítvány.

spekulatív
Átmeneti, tehát nem tartós előnyöket célzó üzleti magatartás. Főleg a tőzsdei befektetőkre jellemző.

spin-off vállalkozás
Felsőoktatási intézményekből, közfinanszírozású kutatóhelyekről kiváló technológia-intenzív vállalkozások gyűjtőneve.

spot
Azonnali (tehát nem későbbi időpontra szóló) vétel vagy eladás.

stakeholder
A részvénytársaság tulajdonosa vagy többségi tulajdonosa.

statisztikai besorolási szám
A termék vagy szolgáltatás áfatartalmát jelző azonosítószám.

statisztikai illeték
Nettó beszerzési ár %-ában az áru adott országba történő behozatalához kapcsolódó illeték.

stored value account (tárolt értéket hordozó számla)
Valamekkora pénzösszeggel előre feltöltött, adott helyen levásárolható kártya, amely a készpénzhasználatot kíméli.

stratégia
A szervezet által a változó környezetben kitűzött cél elérésére irányuló tevékenységek összessége.

súlyozott
Az azonos típusú, de eltérő elemszámú sokaságok jellemzőinek (pl. átlag, szórás) megállapításánál használják.

supply chain management
Ellátási lánc menedzsment. A termelési láncolat egymást követő folyamatainak optimalizálása.

swap
Amely egy jövőbeli időpontra szóló fizetési kötelezettségnek egy másik pénzpiaci szereplő más valutában fennálló kötelezettségére cserélnek el a felek. Szokás csere-ügyletnek hívni.

SWIFT
Nemzetközi elektronikus kommunikációs rendszer, ezen keresztül bonyolódik a devizapiaci üzletek túlnyomó része. Nemzetközi átutalások, pénzügyi kimutatások és egyéb üzenetek rendkívül gyors továbbítását végzi.

szabad pénzeszköz
Látra szóló bankbetét, készpénz, amelyet a vállalkozás nélkülözni tud mivel saját és köcsönkapott forrásai elegendőek a működés biztosításához.

szabadáras
A termékek árait a kereskedők a piaci kereslet alapján, hatósági beavatkozástól mentesen állapítják meg.

szabadkereskedelmiövezet
Egyfajta gazdasági integráció, a tagok fenntartjáj szabad intézkedési jogkörüket, előmozdítva a nemzetközi munkamegosztás fejlesztését.

szabadpiac
Olyan piac, amelyen az ár és az eladott mennyiség a kereslet és a kínálat alapján dől el.

szakképzési hozzájárulás
Adójellegű fizetési kötelezettség, amellyel a munkáltatók az állam gyakorlati képzés és a szakképesítés kiadásaihoz járulnak hozzá.

szállítólevél
A terméket kísérő bizonylat, amelyen a vevő az átvétel tényét igazolja.

számlakonverziós árfolyam
Az a vételi árfolyam, amelyen a követelés értékét jóváírják az adott számlán, illetve az az eladási árfolyam, amelyen a tartozás értékével megterhelik a számlát.

számlamigráció
Folyószámlaszerződés felbontása és másik pénzintézetnél való új számlanyitás.

számlarend
A bank által használt főkönyvi számlák szöveges magyarázata, amely azt tartalmazza, hogy melyik számlaszámra milyen gazdasági eseményt kell könyvelnie a banknak.

számlatükör
A használt főkönyvi számlák számainak és elnevezéseinek összessége, rendszere. A vállalkozás vezetése alakítja ki saját elképzelései szerint, specifikusan az adott vállalatra vonatkozóan, de a számviteli törvény is megfogalmaz bizonyos kötelező előírásokat.

számszakilag helyes
A számítások helyességére vonatkozó megállapítás, bizonyos helyzetekben azonban negatív jelentéssel is bírhat, mivel a tartalomra vonatkozóan nem ad információt. Erre példa, amikor a számítások helyessége ellenére rossz következtetéseket vonunk le.

szamurájkötvény
A tőke vagy a kamatfizetés jenben történik a többi általában amerikai vagy ausztrál dollárban.

számvitel
Rögzíti a gazdálkodó szervezetet érintő eseményeket, előre rögzített szempontok szerint feldolgozza azokat, lehetővé téve a vezetők számára a jövőre vonatkozó döntések meghozatalát.

számviteli költség
Adott évben felmerülő, számvitelileg nyilvántartható költségek. Fontos, hogy a költségek nem mindig járnak pénzmozgással. Jó példa erre az értékcsökkenési leírás (amortizáció), amely szintén számviteli költség.

szanálás
Csődeljárás, vállalatok megszüntetése.

származékos ügylet
Értékpapírra, devizára, kötött határidős ügylet

szavatolótőke
A saját tőke korrigálásával számított tőkeérték, amely megmutatja, hogy egy esetleges csőd vagy felszámolás esetén mekkora vagyon áll rendelkezésre a kötelezettségek kielégítésére.

százalékpont
Százalékban kifejezett adatok közötti egyszerű különbség.

szegmens
Piaci rész, részterület.

személyi jövedelemadó
Természetes személyek belföldön megszerzett éves jövedelme után fizetendő, sávosan progresszív adó.

személyi kölcsön
Magánszemély ügyfelek számára nyújtott, szabadon felhasználható,jellemzően rövid vagy középlejáratú, fedezet nélküli kölcsön.

szerződés
egyszeri vagy tartós megállapodás, amely betartása a felek részére kötelező. A felek jogait, kötelezettségeit a szerződésben rögzítetteken kívül törvények, jogszabályok is kiegészíthetik.

szigma
Görög betű, statisztikában a szórást jelenti.

szigorú számadású bizonylat
Sorszámozott bizonylat, amelynek valamennyi példányának felhasználását az adóhatóság nyomon követi.

szindikál
Szindikált hitel esetén a közreműködők közösen bocsájtják a forrásokat a hitelfelvevő rendelkezésére, megosztva a hozamot és a kockázatot.

szinergiahatás
A részek közötti kapcsolat javítása révén többleteredmény elérése.

szociális juttatások
A munkáltató vagy az állam által a kulturális, jóléti, egészségügyi szükségletek kielégítésére nyújtott juttatások.

szofisztika
Valamilyen hamis, téves információkkal, tényekkel történő tudatos, meggyőző érvelés.

szolgáltató
Valamely szolgáltatás előállítója.

szolíd finanszírozás
Vállalatok forgóeszközeinek minimáli szintjét magasan megállapító politika.

szolvencia
Fizetőképesség, vagyis az a képesség, hogy adott szervezet, társaság eleget tud-e tenni adott időpontban fennálló fizetési kötelezettségeinek.

szórványtulajdon
A teljes tulajdoni hányadhoz képest jelentéktelen mértékű tulajdoni hányad.

szövetkezet
Jelenleg csak a lakásszövetkezet fogalmát ismeri a magyar jog, amely lakóépületek építésére és fenntartására létrejött gazdálkodó szervezet.

sztornószámla
Korábban kiállított számla kibocsátó általi érvénytelenítése.

szufficit
Költségvetési többlet, amikor a bevételek meghaladják a kiadásokat.

szűkített újratermelés
Egymást követő időszakokban csökkenő termelés (főleg háborús időszakra használják). A bővített újratermelés ellenpólusa, illetve hiánya.

szülési segély
A szülés előtt és után pénzügyileg tehermentesíti az anyát. A szülés előtti utolsó nyolc hétre, a szülés napjára, valamint a szülés utáni nyolc (koraszülés, ikerszülés és császármetszés esetében tizenkét) hétre jár.