Pénzügyi szótár

Pénzügyi-gazdasági fogalmak jelentésének keresése

 

Gyakran hallunk olyan pénzügyi, gazdasági vonatkozású fogalmakat, amelyekkel találkoztunk már, de mégsem ismerjük a pontos jelentésüket. Az ilyen szavak megértésében szeretnénk segítséget nyújtani. Pénzügyi-gazdasági szótárunkban szabadon tallózhat, illetve rákereshet kifejezésekre teljes szó, vagy szótöredék alapján. 

Válasszon az alábbi kezdőbetűk közül vagy írja be a keresett szót a keresőmezőbe! (Ha a keresett szó kezdőbetűje nem szerepel a listában, használja a keresőmezőt!)

 

 

A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V W Z
There are currently 70 names in this directory beginning with the letter A.
abszolút hozam
Befektetésen realizálható valós hozam. A mérésére használt egyik leggyakoribb mutató a nettó jelenérték (NPV), amely a befektetés megvalósítási költségeinek és az abból származó hozamok diszkontált jelenértékének összegét jelenti. Alkalmas a több potenciális befektetési lehetőség közül a legjobb alternatíva kiválasztására. 

acquis communautaire
Az Európai Unió tagállamait összekötő jogok és kötelezettségek összessége. A Római Szerződésen (1957), az ezt kiegészítő megállapodásokon, alap-szerződéseken, és a másodlagos joganyagon (rendeletek, határozatok, irányelvek) nyugszik.

ad hoc
Alkalmi, egyszeri, ideiglenes, átmeneti

adagolt kibocsátás
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír adott időszak alatti folyamatos kibocsátása (pl. államkötvény) azonos lejárati időponttal.

adaptivitás
Alkalmazkodás

adóigazgatás
Az adók kivetésének és beszedését végző állami aparátus.

adókonverzió
A társasági adóról szóló törvény (TAO) 21. § (7), (10)-(11) szerinti, 1996 december 31.-e után megkezdett legalább 3, illetve legalább 10 milliárd Ft értékű beruházás után 10 évre igénybe vehető adókedvezmény számításának a Magyar Köztársaság Európai Unióhoz történő csatlakozását követően hatályba lépett módosítása, amely a TAO tv. 29. §/E (2)-(3) szakaszai szerint szabályozza a használatba vett szabadalom, know-how, licenc, szoftver, alapítás, átszervezés aktivált értéke, tárgyi eszközök, illetve a 2005-ben elszámolt beruházás értéke, továbbá az 1997-2005. években a helyi önkormányzatok helyi közszolgáltatási feladatainak megvalósítására szolgáló, az adózó által megvalósított infrastrukturális beruházás, vagy az önkormányzatnak e célra végleges pénzeszközként átadott összeg, valamint a kutatás és kísérleti fejlesztés, a képzési költség és a pénzügyi lízingnek nem minősülő lízing (bérlet) díjhoz kapcsolódóan elszámolható költségek felső határát.

adólevonás
Az adózás rendjéről szóló törvény szerint, a munkáltatók és kifizetők kötelesek havonta az adó- és/vagy társadalombiztosítási járulék által terhelt kifizetéseikről az adóhatóságot tájékoztatni.

adóprés
Negatív jelentéstartalmú kifejezés az adó révén történő elvonásra.

adóssággeneráló finanszírozás
Külföldi hitelfelvétel, állampapírkibocsátás, devizatartalékok felhasználása stb. vagyis amikor a finanszírozással kapcsolatosan jövőbeli fizetési kötelezettség keletkezik. Ezzel szemben nem adóssággeneráló finanszírozás a működőtőke-beáramlás, külföldiek hazai részvényvásárlása.

adóssági arányszám
Az adósságállománynak az eszközök állományához viszonyított aránya.

adósságlevél
Fizetési ígéretet megtestesítő értékpapír. A kibocsátó arra vállal kötelezettséget, meghatározott időpontban az adósságlevélben megjelölt pénzösszeget és annak kamatait visszafizeti. Hitelviszonyt testesít meg, tartalmi-formai követelményeit a polgárjog szabályozza.

adósságráta
Az államadósság GDP-hez viszonyított aránya, amely a Maastrichti Szerződés értelmében 60% lehet legfeljebb.

adósságszolgálat
Az adósság kamat és tőketörlesztésének összege.

adóstárs
Az adósság törlesztésében részt vevő, egyetemleges felelősséggel rendelkező személy.

adószám
Vállalkozási tevékenységet folytató magánszemélyek, jogi személyiséggel rendelkező gazdasági társaságok és jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaságok részére az Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal által kiadott azonosító, amely három, egymástól - jellel elválasztott részből áll. Az első rész az adózó 8 számjegyű egyedi azonosítója, a második és a harmadik rész a tevékenységgel, telephellyel kapcsolatos kód.

adózás előtti eredmény
Adott évben realizált üzemi/üzleti és pénzügyi tevékenység összegeként adódó, adófizetés előtti (bruttó) eredmény.

adózás és biztosítás
A biztosító szolgáltatásai nem minősülnek jövedelemnek, így a kifizetett összegek nem szja-kötelesek. (Kivéve: a felelősségbiztosítás alapján fizetett jövedelempótló járadékokat.) További lényeges kedvezmény: a 10 évnél hosszabb tartamú élet- és nyugdíjbiztosítások éves díjának 20%-a, de maximum 100 ezer forint a számított adóból levonható, illetőleg visszaigényelhető (részletes feltételei pontosítandók az szja törvényből).

aggregáció
Adatok összegzése, összesítése és tárolása (informatikában).

agrárbörze
Agrártermékek értékesítését elősegítő társulás. Alapvetően a közös - ezáltal jobb pozícióból történő - értékesítés fejlesztése, illetve termékek takarékosabb tárolása a célja. A hagyományos mellett már megjelent az internet alapú értékesítési mód is.

ajánlati árlépésköz
Az a legkisebb érték, amellyel a tőzsdén forgalmazott termékek ára változhat. A változás mértéke termékenként eltérő lehet.

akcepthitel
A bank által kért valamilyen garancia, biztosíték váltó elfogadásakor. A váltó ugyanis jövőre szóló fizetési ígéretet testesít meg, amelynek kockázata egyes esetekben rendkívül nagy lehet, hiszen az elfogadó nem tudhatja biztosan, ténylegesen kifizetik-e neki a lejáratkor a váltó összegét.

akkomodáló politika
Megengedő politika, amely adott kamatláb mellett tetszőleges hiteligényt kielégít.

akkreditáció
Minősítés, tanusítás, hitelesítés, valamilyen jellemzők, tulajdonságok elismerése

akkreditálni
Minősít, jóváhagy, működési engedélyt megad.

akkreditív
Az akkreditív olyan jogügylet, amelyben egy bank (nyitó bank) a vevőtől kapott megbízás alapján arra kötelezi magát az eladóval szemben, hogy neki, előre meghatározott feltétel megvalósulása esetén, fizet. Az akkreditívnél ez a feltétel rendszerint az áru feladását igazoló (és az áru feletti rendelkezési jogot biztosító) okmányok átadása. Az akkreditív ugyan megnyitható a vevő saját, erre a célra elkülönített pénzforrásaiból, de hitelt is igénybe vehet a bankjától erre a célra. A fizetések nagyobb biztonsága érdekében az akkreditív alkalmazására egységes nemzetközi szabályok érvényesek, amelyek az ügyletben részt vevő felekre nézve kötelezők.

aktíva
A vagyonmérleg Eszköz oldalán szereplő mérlegtételek (befektetett és forgó eszközök, aktív időbeli elhatárolások, illetve ezek részei).

akvirál
Vállalatban tulajdoni hányadot megszerez, megvásárol.

akvirálás
Lefoglalás, elfoglalás, valaminek a megszerzése (pl. vállalat feletti irányítás)

akvizíció
Megbízások, megrendelések, előfizetések gyűjtése, megszerzése.

alanyi adómentes
Belföldi székhelyű gazdasági alanyok adóév elején választhatják, ha a megelőző adóévben teljesített termék- és szolgáltatásértékesítés összesített ellenértéke, illetve a tárgyévben várható teljesítéseinek ellenértéke családi gazdálkodónál, illetve az szja. törvény szerinti átalányadózást választó mezőgazdasági kistermelőnél nem éri el a 6 millió forintot, minden egyéb esetben pedig a 4 millió forintot. Alanyi mentességet élvezők áfa-mentes számlát állítanak ki, így nem jogosultak áfa-levonásra.

alapanyag
Valamely termék előállításához felhasznált anyag, amely közvetlenül nem jelenik meg a késztermékben.

alapcímlet
A névérték értékpapírok esetén. A hitelviszonyt megtestesítő értékpapír tekintetében az a pénzben kifejezett összeg, amely a főkövetelést takarja. Kamatozó értékpapíroknál a kamatok kiszámítása a névérték alapján történik.

alapkamat
A központi bank irányadó kamatlába, amellyel első fázisban a bankközi kamatokat, végső soron pedig az infláció alakulását igyekszik befolyásolni. Szokás még referencia kamatlábnak is nevezni, amely a banki hitelkínálatot alapvetően meghatározza.

alapnormatíva
A normatívából finanszírozott intézmények legalapvetőbb bevétele.

alaptőke
Részvénytársaság jegyzett tőkéje.

alapvető mutató módszere (BIA)
hitelintézetek tőkeszabályozásáról szóló II. bázeli egyezménynek a működési kockázatok mérésére kidolgozott módszere. A bruttó működési eredményt egy állandó számmal szorozva határozza meg a hitelintézettől elvárt tőkét. Ez a túlzott hitelnyújtást hivatott megelőzni, amely a teljes pénzügyi szektorba vetett bizalmat alááshatja.

alapvető tőke
A járulékos tőkével együttesen alkotja a szavatoló tőkét. Az alapvető tőkeelemek a következők: jegyzett tőke, jegyzett de be nem fizetett tőke, tőketartalék, eredménytartalék, mérleg szerinti eredmény, visszavásárolt saját részvény, általános tartalék, immateriális javak.

alassa-Samuelson hatás
A felzárkózó országokban a termelékenység javulása eltérő sebességgel megy végbe a gazdaság egyes ágazataiban. A külkereskedelmi forgalomba kerülő termékeknél a termelékenység javulása nagyobb, ami nagyobb nominális bérnövekedést tesz lehetővé. A béremelkedés azonban átgyűrűzik azokba az ágazatokba is, ahol a termelékenység nem növekedett. Az emiatti indokolatlan béremelkedésnek – az árszínvonal növekedésén keresztül – végső soron inflációs hatása lesz.

all-finance
Banki, biztosítási, lízing-, értékpapírügyletekkel kapcsolatos szolgáltatások könnyű elérhetőségének biztosítása a hitelintézeti ügyfelek számára.

allianz
Szó szerint szövetséget jelent, egyébiránt pedig a világ egyik vezető biztosítási csoportjának, az Allianz AG-nak a neve. A csoport a világ számos országában, így Magyarországon is jelen van. Itteni leányvállalata a legnagyobb hazai biztosító, az Allianz Hungária Biztosító Rt.

allokáció
Az állam egyik funkciója, amelynek keretében a társadalmi szükségletek kielégítésére állít elő javakat és nyújt szolgáltatásokat. Az állami bevatkozás oka az, hogy bizonyos szükségletek kielégítéséről a piac nem gondoskodik, így az államnak kell magára vállalnia. Az állam allokációs tevékenysége befolyásolja a nemzetgazdaság teljesítményét.

almanach
Évkönyv

alvállalkozó
Vállalkozási szerződés alapján részmunká(ka)t végző személy. A fővállalkozó az alvállalkozóért úgy felel, mintha a munkát saját maga végezte volna.

alvállalkozói szerződés
A polgárjogban nevesített szerződéstípus, amely vállalkozó és alvállalkozó között jön létre konkrét feladatok elvégzésére.

amerikai opció
Olyan határidős vételi vagy eladási jog, amelyet a tulajdonos már a lejárat előtt is lehívhat (de csak egyetlen alkalommal). Ezzel szemben az európai opciót csak a lejáratkor lehet lehívni.

annuitás
Az annuitás legegyszerűbben megfogalmazva nem más, mint meghatározott időponttól kezdődően, adott számú éven keresztül esedékes állandó tagú járadék. Annuitásnak tekinthetjük például az egyenlő részletekben törlesztendő jelzáloghitelt.

anticipatív
Előre tekintő.

anyaggazdálkodás
A termeléshez felhasznált anyagokkal kapcsolatos feladatok összessége.

anyagi erőforrás
Lehet készpénz, bankszámlán lévő követelés, pénzügyi megtakarítás egyaránt.

anyasági segély
Állampolgári jogon minden anyát megillető egyszeri pénzbeli támogatás.

anyavállalat
A számviteli törvény definiálja. Azt a vállalkozást nevezzük anyavállalatnak, amely egy másik vállalkozónál (leányvállalat) közvetlenül vagy egy másik leányvállalaton keresztül közvetetten meghatározó befolyást gyakorol. Ez történhet a szavazatok többségével való részesedés által részvénytársaság esetén, a vezető tisztségviselők és felügyelő bizottság tagjainak megválasztásán vagy a tulajdonosokkal kötött szerződés alapján az irányítás, ellenőrzés gyakorlása által.

apport
Társas vállalkozásokhoz történő pénzbeni és vagyoni (tárgyi) értékkel való hozzájárulás.

apportálás
Magántulajdonból gazdasági társaság tulajdonába történő bevitel, amely révén tulajdonosi jogosítványokhoz jut az apportáló személy vagy szervezet.

arany kontraktus
Az értéktőzsén az arannyal való kereskedés súlyegységét és elvárt finomságát mutatja meg.

aranyfedezet
A XIX. század végén meghonosodott nemzetközi pénzügyi rendszerben a bankjegykibocsátás 100%-os aranyfedezethez volt kötve. A forgalomba tehát annyi bankjegy kerülhetett, amennyi aranytartalékkal az illető ország rendelkezett. A rendszert az első világháborút követő pénzügyi zavar szüntette meg, ettől kezdve a valuták kibocsátása fokozatosan elszakadt az aranytartaléktól, azaz csökkent az aranyfedezet.

aranykorona
A földadó alapját jelentő kezdetben koronában, később a pénz romlásával aranykoronában képező tiszta jövedelem.

aranyrészvény
Tulajdonosa részére (magyar állam) lényeges, rögzített kérdésekben vétójogot biztosító részvény.

arbitrázs
Az időben és térben meglévő ár-, árfolyam- és kamatkülönbözeket kihasználó piaci szereplők (az arbitrazsőrök) által végrehajtott ügylet. Az arbitrazsőrök a vételt és az eladást igyekeznek azonos időben lebonyolítani, tehát nem vállalnak az idő múlásából eredő kockázatnak kitett nyitott pozíciót.

Art törvény
Adózás rendjéről szóló 2003. évi 92. törvény

atipikus
Nem tipikus, nem nevesített (pl. atipikus szerződés, amely jogszabályokban nincs nevesíteve (franchise szerződés).

ATM (Automated Teller Machine)
Olyan elektromechanikus berendezés, amely lehetővé teszi a kártyabirtokosnak, hogy bankszámlájáról pénzt vegyen fel, és/vagy más szolgáltatásokat vegyen igénybe pl: egyenleglekérdezés, pénzátutalás, betételhelyezés.

audit
A működés átfogó, utólagos ellenőrzése.

audit trail
Írásos vagy elektronikus nyom, azonosításra alkalmas adat. Számítástechnikában a dokumentumokhoz való hozzáférések, marketingben a fogyasztásával kapcsolatos információk gyűjtésére használják

auditált mérleg
Könyvvizsgáló által ellenőrzött, hitelesítő záradékkal ellátott számviteli beszámoló (és ennek részeként mérleg).

aukció
Az értékpapírok forgalombahozatalának egyik módja. A kibocsátás szervezője ajánlattételi lehetőséget biztosít, a befektetők egy vételár-vagy hozamérték sávon belül tesznek ajánlatot az értékpapírra, majd a beérkezett ajánlatokat előre meghatározott szempontok szerint rangsorolják.

authorizáció
Engedélyezés, feljogosítás valamire.

avizálás
Az akkreditív nyitásakor az eladó bankjának (avizáló bank) az a szolgáltatása, hogy elvállalja az okmányok eljuttatását a nyitó bankhoz. Ebből az avizáló banknak semmiféle kötelezettsége nem támad.

avizó
Értesítő levél pénz, áru, váltó elküldéséről, pénz esetében átutalásáról.

azonnali piac(spot/prompt piac)
Nem határidős piac. Itt a teljesítés a szerződés megkötésével egyidejűleg megtörténik.