Pénzügyi szótár

Pénzügyi-gazdasági fogalmak jelentésének keresése

 

Gyakran hallunk olyan pénzügyi, gazdasági vonatkozású fogalmakat, amelyekkel találkoztunk már, de mégsem ismerjük a pontos jelentésüket. Az ilyen szavak megértésében szeretnénk segítséget nyújtani. Pénzügyi-gazdasági szótárunkban szabadon tallózhat, illetve rákereshet kifejezésekre teljes szó, vagy szótöredék alapján. 

Válasszon az alábbi kezdőbetűk közül vagy írja be a keresett szót a keresőmezőbe! (Ha a keresett szó kezdőbetűje nem szerepel a listában, használja a keresőmezőt!)

 

 

A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V W Z
There are currently 53 names in this directory beginning with the letter M.
M1 - szűken értelmezett pénztömeg
A látraszóló bankbetétek és a forgalomban lévő bankjegyek értékének összege.

M2
Az M1 aggregátum és a határidős banki betétek értékének összege.

MABISZ
Magyar Biztosítók Szövetsége. 1990. november 14-én alakult országos szakmai érdekképviseleti szervezet. Az érdekvédelmi tevékenységen túl egyes szakmai feladatok ellátást koordinálja (oktatás, informatika, kármegelőzés). A MABISZ kezeli a kötelező felelősségbiztosításhoz kapcsolódó Kártalanítási Számlát, valamint működteti a nemzeti Zöld Kártya Irodát.

magánnyugdíjpénztár
Tőkefedezeti elven működnek, azaz a pénztártagok által az egyéni számlára a felhalmozási időszak alatt (belépéstől a nyugdíjkorhatár eléréséig) felhalmozott pénzekből folyósít nyugdíjat.

maginfláció
A szezonális, illetve külső hatásoktól megtisztított infláció, amely valósabb képet ad a gazdaság állapotáról.

Magyar Államkincstár
önálló jogi személyiséggel rendelkező, országos hatáskörű, önállóan gazdálkodó központi költségvetési szerv.

makrogazdaság
Adott ország vállalkozásai, háztartásai, az állam és a külföldi szereplők közötti erőforrásáramlások összessége. A makrogazdaság legfőbb piacai (ahol a szereplők egymással kapcsolatba kerülnek) az árupiac, a tőkepiac, a munkapiac és a pénzpiac. A makrogazdaság helyzetéről az ezekre a piacokra vonatkozó információk révén következtethetünk (pl. irányadó kamatlábak, infláció, adókulcsok alakulása, változása).

maradványérték
Az az érték, amelyen az adott eszköz (jármű, gép, berendezés) a hasznos élettartam végén értékesíthető. Becsült érték, amelyet rendeltetésszerű használatot feltételezve kell megállapítani.

margin
Küszöb-, határérték.

marginális kamatláb
Valamely pénzpiac irányadó kamatlába.

marginügylet
Határidős ügylet.

másodlagos forgalom
Felhalmozott kamatot is tartalmazó értékpapír értékesítésének bevétele.

MAX index
Magyar Államkötvény Index, referencia-mutató. Naponta kerül kiszámításra a diszkont kincstárjegyek és több éves államkötvényhozamokból.

medián
Vizsgált csoport helyileg középső tagjának értéke.

megbízásos munkaviszony
A munkajog szerint valamilyen munka elvégzésére határozott időre kötött szerződés. A megbízott csak a munka elvégzésének megbízó általi igazolása esetén jogosult a megbízási díjra.

megrendelői szolgáltatások
Megrendelt szolgáltatások összessége.

menedzsment
A vállalat vezetősége.

MEO
Minőség Ellenőrzési Osztály

méretgazdaságosság
A mennyiség növekedésével a termékek előállításának egységköltsége egy határig (a termelőkapacitás maximális kihasználtságáig) csökken.

mérleg
Valamely gazdálkodó egység vagyoni helyzetének lenyomata egy adott időpillanatban (jellemzően december 31-én). A mérleg bal oldalán az eszközök, míg a jobb oldalán a források, valamint a részvényesek saját tőkéje van feltüntetve. A két oldal összegének meg kell egyeznie egymással. Az eszközök között tartják nyilván a pénzeszközöket, az árukat és a birtokolt tulajdont (például ingatlant, szoftvereket, gépeket), a befektetéseket, a mással szemben fennálló követeléseket, amelyeket a mérleg fordulónapja után fognak kiegyenlíteni. A források között sorolják föl az összes fennálló tartozást (a bankoknál a források között szerepelnek az ügyfelek betétei). A saját tőke azokat az összegeket tartalmazza, amelyeket a részvényesek szétoszthatnának, amennyiben a vállalat felszámolásra kerülne.

mérleg-menedzsment
A mérleg eszköz-és forrásoldala optimális összetételének és egyensúlyi helyzetének megteremtésére irányuló banki kockázatkezelési tevékenység. Célja a nyereség optimalizálása a célul kitűzött kockázati szinten, a bank likviditásának és fizetőképességének megőrzése mellett.

mérlegen kívüli tételek
A vállalkozások működésével kapcsolatos olyan információk, amelyek a mérlegből nem derülnek ki, a valós helyzet megítéléséhez viszont lényegesek (pl. garanciavállalások, lízing-kötelezettségek, egyéb függő kötelezettségek, stb.)

mérlegen kívülideviza nyitott pozíció
Mérlegen kívüli tételhez (például lízingdíj fizetési kötelezettséghez) kapcsolódó árfolyamkockázat.

mérlegérték
Gazdálkodók vagyonmérlegének eszköz és forrás oldalán szereplő számadatok.

mérlegfőösszeg
A vagyonmérleg összesen sora. A vagyonmérleg a gazdálkodó szervezet vagyonát mutatja be annak megjelenési formája (Eszköz oldal) és származása szerint (Forrás oldal). Mivel ugyanannak a vagyonnak az eltérő szempontú bemutatásáról van szó, az Eszközök és Források mindig megegyeznek.

mérlegmenedzsment
A mérleg eszköz- és forrásoldala optimális összetételének és egyensúlyi helyzetének megteremtésére irányuló banki tevékenység. A mérlegmenedzsment célja a nyereség optimalizálása a célul kitűzött kockázati szinten, a bank likviditásának és fizetőképességének megőrzése mellett.

mezőgazdasági kistermelő
önálló tevékenységet végző magánszemély, akinek saját gazdaságában folytatott, a személyi jövedelemadóról szóló törvényben meghatározott tevékenységből az adóévben 2 millió forintot meg nem haladó bevétele származik, feltéve, hogy e tevékenységét nem egyéni vállalkozói igazolvány birtokában folytatja.

mezőgazdasági őstermelő
Az a 16. életévét betöltött, nem egyéni vállalkozó magánszemély, aki a saját gazdaságában meghatározott termékek előállítására irányuló tevékenységet folytat, és ennek igazolására őstermelői igazolvánnyal rendelkezik, ideértve a regisztrált mezőgazdasági termelő magánszemélyt, valamint a termőföldről szóló törvény szerint családi gazdálkodónak minősülő magánszemélyt és e magánszemélynek a családi gazdaságban nem foglalkoztatottként közreműködő családtagját is.

mezzanine
A saját és az idegen tőke között átmenetet képező hibrid finanszírozási forma. A mezzanine a vállalat számára kölcsöntőke, hasonlóan a kockázati tőkéhez

migrál
Mozog, költözik, áttelepül.

mikrogazdaság
A vállalati szektor.

Mikroökonómia
A gazdaság egyes piaci szereplőit (vállalkozásokat, háztartásokat), az ő termelési-fogyasztási döntéseiket vizsgáló tudományág.

minimálbér
Törvényben megállapított határ a főállású alkalmazottak bérére.

minority interest:
kisebbségi részesedés (50% alatti) részvénytársaságban. Anya-leányvállalat kapcsolatában (ekkor az anyavállalat részesedése 50% felett van, egyéb tulajdonosoké pedig 50% alatt) az anyavállalat mérlegében kötelezettségként kerül kimutatásra.

monetáris
A gazdaságban lévő pénz mennyiségével, a kamatlábbal, valuta árfolyamával kapcsolatos jelző. A monetáris politika végrehajtása a Jegybank feladata.

monetáris bázis
A monetáris bázis több tényezőből tevődik össze. Ezek: bankjegy- és érmeállomány, a bankoknak a Magyar Nemzeti Banknál elhelyezett tartalékai, valamint az egynapos betétek. A monetáris bázist M0-val jelölik.

Monetáris Tanács
Hatáskörébe tartozik a jegybanki alapkamat megállapítása. Legalább 7, legfeljebb 9 tagja van, feladatuk az infláció leszorítását célzó független monetáris politika megvalósítása.

money market
Money market= pénzpiac. A monetáris szektor (monetáris hatóság, hitelintézetek) szereplőinek és a nagyvállalatok treasury-jeinek részvételével működő virtuális piac, ahol az átmenetileg fölösleges likviditások cserélnek gazdát.

money order
Pénzes utalvány, átutalási megbízás.

monitoring
Időszakonként ismétlődő ellenőrzés.

monopólium
Valamely termék piacán a keresletet vagy kínálatot egyetlen vállalat testesíti meg.

MTS
Európa legnagyobb értékpapírkereskedési rendszere. Az 1. szintjén legalább 5 milliárd euró névértékben kibocsátott(csak és kizárólag euróban denominált) államkötvényekkel lehet kereskedni. A további (nemzeti) szinteken is jellemzően államkötvény- és kincstárjegy-kereskedés folyik.

műbizonylat
A termékek megfelelő minőségét bizonyító dokumentum, amelyet a gyártó köteles kiállítani. A minőségbiztosítási rendszereknél fontos, mert az előállított termékek minősége csak azáltal garantálható, hogy a felhasznált anyagok minősége is megállapítható.

működési kockázat (operational risk)
Annak kockázata, hogy az információs rendszerek hibája, emberi hiba, szándékos károkozás, vagy valamilyen elemi kár miatt a rendszer nem, vagy nem az elvárt módon működik, és ez hitel- és likviditási kockázat felmerüléséhez vezethet.

működőtőke
A működőtőke valamely vállalkozás (amely a termelésben és a szolgáltatásban egyaránt tevékenykedhet) működtetését végzi, s ha kell a zöldmezős alapítást is vállalja. De ha már működő vállalkozásba száll be, akkor sem passzív (mint a pénzügyi befektetők), hanem aktív (szakmai befektető). A működőtőke befektetője tehát nemcsak a tőkéjét adja egy vállalkozáshoz, hanem a szakértelmét, a paicismeretét, a kapcsolatait stb.

multidiszciplináris
Több tudományterületet érintő, több tudományterületre támaszkodó.

multilaterális
Többoldalú (például kereskedelmi kapcsolat).

munka:
Alapvető termelési tényező.

munkaadói járulék
A munkaadó által a bér után havonta fizetendő 3%-os járulék, amely a Munkaerőpiaci Alap tevékenységét finanszírozza.

munkagazdaságtan
A közgazdaságtan azon részterülete, amely a munkaerőpiaccal (bérek, foglalkoztatás, munkanélküliség) foglalkozik

munkanélküliségi ráta
A munkaképes korú lakosság közüli munkanélküliek aránya a teljes munkaképes korú lakosság számához viszonyítva.

munkautalvány
Bizonylat, amely az elvégzendő munkáról és a bérről ad felvilágosítást, igazolva az elvégzett munkát.

MVMT
Magyar Villamos Művek Tröszt