Pénzügyi szótár

Pénzügyi-gazdasági fogalmak jelentésének keresése

 

Gyakran hallunk olyan pénzügyi, gazdasági vonatkozású fogalmakat, amelyekkel találkoztunk már, de mégsem ismerjük a pontos jelentésüket. Az ilyen szavak megértésében szeretnénk segítséget nyújtani. Pénzügyi-gazdasági szótárunkban szabadon tallózhat, illetve rákereshet kifejezésekre teljes szó, vagy szótöredék alapján. 

Válasszon az alábbi kezdőbetűk közül vagy írja be a keresett szót a keresőmezőbe! (Ha a keresett szó kezdőbetűje nem szerepel a listában, használja a keresőmezőt!)

 

 

A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V W Z
There are currently 39 names in this directory beginning with the letter V.
vagyoni betét
Betéti társaság tulajdonosainak hozzájárulása a társaság alaptőkéjéhez.

vagyonjegy
Fogalmát a 94/1988. (XII. 22.) MT rendelet határozza meg. Az egyes jogi személyek vállalata vagy leányvállalata, valamint a gazdasági társaság a gazdálkodáshoz szükséges forrás megszerzése érdekében vagyonjegyet bocsáthat ki. Csak 1993. május 15-ig lehetett kibocsátani.

vagyonmérleg
A gazdálkodó szervezet vagyonát mutatja be annak megjelenési formája (Eszközök) és eredete szerint (Források). Az eszközök és források összege mindig megegyezik.

vagyonosodási vizsgálat
Képviselők vagyongyarapodásának forrását, valódiságát ellenőrző vizsgálat.

validálás
Érvényesítés (például akkreditív érvényesítése)

vállalati kötvény
Vállalat által a működés finanszírozására kibocsátott kötvény. Magyarországon nem elterjedt.

vállalkozási díj
A vállalkozási szerződés alapján a vállalkozót megillető díj.

vállalkozói járulék
egyéni vállalkozók, ügyvédek, közjegyzők, betéti társaság beltagja által havonta a bruttó bér 4%-át kitevő díj, amellyel munkanélküli segély folyósítására szerez jogosultságot az adófizető.

vállalkozói profit
Vállalati haszon. Általános kifejezés.

valorizáció
Valamely ország valutájának más külföldi valutához viszonyított értékének olyan módosítása, melynek eredményeként annak egységéért több külföldi valutát vagy aranyat adnak.

váltó
Fizetési ígéretet megtestesítő értékpapír, amely szigorú alaki követelményekhez van kötve. Tartalmazza a kibocsátó nevét, a váltó szót a kiállítás nyelvén, a fizetési ígéretet, a fizetés helyszínét, dátumát, összegét, valutáját és a kedvezményezett nevét. Létezik saját váltó (a kibocsátó ígéri a fizetést) és idegen váltó (fizetési felszólítás harmadik személy részére).

váltó fedezeti számla
Váltóval történő fizetéshez használt elkülönített számla.

value fund és growth fund
Vállalati papírba fektető befektetési alapok gyűjtőneve.

valuta
Valamely ország törvényes fizetési eszköze egy külföldi ország fizetési forgalmában. Kibocsátója a jegybank.

vámpótlék
Fogyasztási adó hatálya alá tartozó termék importálása esetén fizetendő adó. A belföldi termelőket hivatott védeni, a felhasználók versenyképességét viszont az importra való ráutaltság esetén rontja.

vámszabad terület
Vámterületen belül raktározás, feldolgozás céljából elkülönített terület, amelynek létesítésére a vámszervezet központi szerve az Ipari és Kereskedelmi Minisztériummal, a Belügyminisztériummal, a Környezetvédelmi és Területfejlesztési Minisztériummal, a Közlekedési, Hírközlési és Vízügyi Minisztériummal, valamint a Földmû

vámterület
Vámhatár által övezett területe, beleértve a vámszabad területeket. Az Európai Unió egyetlen vámterület, a tagországok határain nincs vámellenőrzés, közös vákmpolitikát folytatnak harmadik országokkal szemben.

vámügyintéző
a külkereskedelmi ügyletek teljes folyamatában felmerülő vámügyeket intéző alkalmazott.

vásárlóalap
Az a pénzösszeg, amely egy adott időpontban vagy egy meghatározott időszak (pl. egy év) alatt a lakosság rendelkezésére áll áruk és szolgáltatások vásárlására. A lakosság vásárlóalapjának nagyságát a lakosság pénzjövedelmei, valamint nem vásárlási célú pénzkiadásainak (pl. adók, lakbér) és hitelfelvételeinek, illetve visszafizetéseinek a különbözete teszi ki.

vásárlóerő
A vásárlóalap reálértéke, amely kifejezi, hogy a lakosság az adott nagyságú vásárlóalapért az áruk és a szolgáltatások milyen tömegét képes megszerezni. A ~t a vásárlóalap nagysága mellett az áruk és szolgáltatások árszínvonala határozza meg. A ~ változása így egyenes arányban áll a vásárlóalap, és fordított arányban az árszínvonal változásának irányával.

vásárlóerő - paritás
A valutaárfolyammal összefüggő elmélet, valamint számítási módszer. A ~ szerint a mindenkori árfolyamok a két ország fogyasztói árszínvonalának kifejezői, meghatározásuk szerint pedig a két ország fogyasztói árindexeinek összevetésével végezhető el. A ~nak rendkívül sok változata van, amelyek módszerben eltérnek egymástól, az alapgondolat azonban mindig közös: a reális árfolyam megállapítására törekszenek.

VAT (ValueAdded Tax)
Hozzáadott értékadó, magyarul általános forgalmi adó, de nevezik értéknövekedési vagy értéktöbblet adónak is.

végkielégítés
A munkavállalót a munkaviszony rendes felmondással történő megszüntetése esetén adott cégnél munkaviszonyban eltöltött ideje alapján megillető egyösszegű, az aktuális havi fizetés alapján törvényileg megillető pénzjuttatás.

végső fogyasztás
Makrogazdasági mutató, amely a lakosság által adott időszakban elfogyasztott javak értékét jelenti.

vegyesvállalat
Különböző nemzetiségű jogi személyek, jogi személyiség nélküli gazdasági társaságok közös tulajdonában lévő vállalat.

verifikáció
Elméletek, modellek, képletek valóságos (statisztikai) adatokkal történő igazolása, megerősítése, ellenőrzése, felülvizsgálata.

versenypiac
Több szereplős piac, ahol nem érvényesülnek versenykorlátozó szabályok, akadályok.

versenytárgyalás
Közbeszerzési tenderezés, amelynek célja a rendelkezésre álló pénzeszközök leghatékonyabb elköltése a legmegfelelőbb kivitelező kiválasztása révén.

veszélyközösség
Az azonos vagy hasonló kockázatoknak kitett személyek csoportja

VIBER
Valós Idejű Bruttó Elszámolási Rendszer, lásd: RTGS.

Világbank
Csak kormányoknak nyújt hitelt. A tagság feltétele, hogy az illető ország az IMF-nek is tagja legyen.

vis major
Előre nem látható, rendkívüli esemény.

vissza nem térítendő támogatás
A kedvezményezettnek a támogatást nem kell visszafizetnie

visszaosztás
Az állam által elvont jövedelmek visszajuttatása a gazdasági szereplőkhöz.

visszaváltható részvény
Olyan részvény, amelynek visszavásárlására a kibocsátáskor a vállalat garanciát vállalt.

visszkereseti jog
A közraktározásról szóló 1996. évi 48. törvény 37. §-as szerint: A zálogjegy birtokosát az áru értékesítés után fennmaradó követelése erejéig a zálogjegyet őt megelőzően forgaókkal szemben megillető jog.

viszontleszámítolás
Kereskedelmi bankok jegybanknak történő értékpapírok beszámítási árának meghatározása. A jegybank az átadott értékpapírok névértékénél kevesebbet fizet, részben a felhalmozott kamat miatt, részben pedig a forgalomban lévő készpénzmennyiségének szabályozása érdekében.

vizitársulat
Vízgazdálkodási közfeladatok ellátására létrejövő társulások. A társulásokra a gazdaági társaságokról szóló törvény rendelkezéseit kell alkalmazni.

volatilitás
Hektikus, váratlan, viszonylag nagy amplitúdójú változás, kilengés. Általában a tőzsdei árfolyamok változásának megjelölésére használják, szemben a stabil piaccal. A változékonyságot jelölik vele.