+36 1 354 1608 és +36 20 317 5185 (H-P 10.00-16.00) info@penzsztar.hu

Válogatás a 2016. évi PénzSztár verseny regionális középdöntőjének feladataiból, megoldásokkal.

NÉGYBŐL EGY HELYES

A négy válaszvariáció közül az egy helyeset kell megjelölni.

A dinasztia alapítója szegény falusi takács volt. Leszármazottai a XVI. századra a világ leggazdagabb emberei lettek. A család elsősorban a bankszektorban volt érdekelt, de kezükben tartották a korabeli Európa ezüst- és rézbányászatának, valamint érckereskedelmének nagy részét is.

Fugger.

Medici.

Rotschild.

Thurzó.

Bankkölcsönről akkor beszélünk, ha a kölcsönszerződés alapján …

… az ügyfél meghatározott összeget vesz fel a bankjától, és kötelezettséget vállal, hogy a kamatokkal együtt visszatörleszti azt.

… a bank meghatározott összeget tart rendelkezésre az ügyfél számára, és az ügyfél vállalja a hitellehívást.

… az ügyfél meghatározott összeget vesz fel a bankjától, de külön szerződés hiányában csak a kamatok fizetésére vállal kötelezettséget.

… az ügyfél csak a tőke törlesztését vállalja.

Az OBA feladata …

… a kisbefektetők védelme.

… a betétesek kártalanítása a betétek „befagyása” esetén.

… a kisvállalkozói hitelek garantálása.

… a nem fizető adósok nyilvántartása.

A hiteltörlesztés késedelme esetén a hitelszerződés gyors felmondása érdeke-e a banknak?

Igen, mert így a bank hamar pénzéhez jut.

Igen, mert így a bank megbüntetheti a renitens adóst.

Egyáltalán nem érdeke, csak a legvégső esetben használja.

Igen, mert így el lehet indítani a kilakoltatást, és az ingatlan olcsó áron történő megszerzését.

Mit jelent a cash flow kifejezés?

Bruttó pénzáramlás.

Tiszta nyereség.

Profit elszámolása.

Nettó pénzáramlás.

Mire költhető a Diákhitel1?

Kizárólag tandíjra.

Bármire.

Kizárólag tanulással kapcsolatos kiadásra.

Kizárólag megélhetéssel kapcsolatos kiadásra.

Az alábbiak közül melyiket NEM tartalmazza a THM?

A kamatot.

A kezelési költséget.

Az értékbecslési díjat.

A közjegyzői díjat.

Az egészségpénztár által finanszírozható szolgáltatások/termékek megvásárlása mely esetben NEM szabályos?

Készpénzben, nyugta ellenében.

Készpénzben, számla ellenében.

Bankkártyás fizetéssel, számla ellenében.

Egészségkártyával, számla nélkül.

Melyik az az élethelyzet, amely előre nem látható, nem tervezhető?

Az otthonteremtés.

A gyermekek jövőjének biztosítása.

A munkahely elvesztése.

A felkészülés a nyugdíjas évekre.

Mi az önrészesedés jelentése a biztosítási szerződésben?

A kártérítésnek egyösszegben vagy a kár %-ában kifejezett része, amelyet a megállapított kár összegéből a biztosító a kárkifizetést megelőzően levon.

A biztosítási díj.

A biztosításközvetítő jutaléka.

Az a legmagasabb összeg, amelyet a biztosító egy kárral kapcsolatosan kifizet.

MIRŐL SZÓL?

A következő rövid törvényrészletekhez tartozó jogszabályokat kell kiválasztani a megadott válaszvariációk közül.

(1) Jogi személy más típusú jogi személlyé történő átalakulása esetén az átalakuló jogi személy megszűnik, jogai és kötelezettségei az átalakulással keletkező jogi személyre, mint általános jogutódra szállnak át. (2) Átalakulás esetén a jogi személy létesítésére vonatkozó szabályokat megfelelően alkalmazni kell.

1996. évi LXXXVI. törvény a Társasági adóról

1996. évi Számviteli törvény

1996. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről

Csökkenti az értékhelyesbítés összegét az értékelési tartalékkal szemben, ha a tárgyévi értékhelyesbítés értéke alacsonyabb az előző évinél, legfeljebb az előző üzleti év mérlegforduló napján kimutatott értékhelyesbítés összegéig.

2000. évi Számviteli törvény

2013. évi CCXXXVII. törvény a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról

2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről

A központi költségvetésről szóló törvényben összegszerűen meg kell határozni az államháztartás központi alrendszerének, az államháztartás önkormányzati alrendszerének és a kormányzati szektorba sorolt egyéb szervezetek adósságának a költségvetési év utolsó napjára tervezett értékét.

T/4730. számú törvényjavaslat Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről

2011. évi CXCIV. törvény Magyarország gazdasági stabilitásáról

Magyarország Alaptörvénye

Ha a benyújtott értékpapír zárolt alszámlán volt elhelyezve, a számlavezető köteles gondoskodni arról, hogy a dematerializált értékpapír változatlan feltételekkel, a folyamatosságot biztosítva, zárolt értékpapír-alszámlán kerüljön jóváírásra.

2011. évi CXCIV. törvény Magyarország gazdasági stabilitásáról

2013. évi CCXXXVII. törvény a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról

2001. évi CXX. törvény a tőkepiacról

(1) Pénzügyi szolgáltatás a következő tevékenységek üzletszerű végzése forintban, devizában vagy valutában: a) betét gyűjtése és más visszafizetendő pénzeszköz nyilvánosságtól történő elfogadása.

2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről

2000. évi Számviteli törvény

2013. évi CCXXXVII. törvény a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról

IGAZ-HAMIS

A következő állításokról azt kell eldönteni, hogy igazak-e vagy hamisak.

A tagállamoknak azon rangsorában, amelyet az egy főre jutó EU-támogatások alapján állítottak össze, Magyarország az utolsó három között szerepel. – HAMIS, az élcsoportban foglal helyet

Kutatás-fejlesztésre az Európai Unió államaiban átlagosan (az Európa 2020 dokumentumban megfogalmazott cél szerint) 2020-ra a GDP 3 százalékát kellene fordítani. – IGAZ

Korlátolt felelősségű társaság lehet egy- vagy többszemélyes is. – IGAZ

Az állampapír az állam által kibocsátott, tulajdonviszonyt megtestesítő értékpapír. Állampapír vásárlásával tulajdonképpen az államnak adunk kölcsönt, előre meghatározott kamatra és előre meghatározott időre. – HAMIS, hitelviszonyt megtestesítő értékpapír

Az adóbírság mértéke – az adózás rendjéről szóló törvényben meghatározott fő szabályként – az adóhiány 15%-a. – HAMIS, 50%-a

A 35. életévét be nem töltött fiatal, az első lakástulajdonának megszerzése esetén, az egyébként fizetendő illeték 50%-áig terjedő kedvezményre jogosult, ha az egész lakástulajdon forgalmi értéke a 15 000 000 forintot nem haladja meg. – IGAZ

Tilos az olyan összehasonlító reklám, amely jó hírnevet sérthet. – IGAZ

A Mol befejezte a csehországi Agip-benzinkutak átvételét. (2016. október 31.) – IGAZ

A biztosítási szerződéssel kapcsolatos adatokra szigorú titoktartási kötelezettség vonatkozik, ezért azokat a biztosító csak a törvény szerinti esetekben adhatja ki. – IGAZ

A hitelkártyáról történő pénzfelvétel általában ingyenes. – HAMIS

TÖRTÉNELMI PÉNZÜGYEK

A rövid bemutatkozások alapján azt kell kitalálni, hogy kiről vagy miről lehet szó. 

Történetem a Tokaj-hegyaljai borvidékhez kapcsolódik, nevemet Gönc községről kaptam. A Tokaji Borvidék északnyugati csücskében, a zempléni erdők szélén fekszik ez a falu, amely régóta a kádármesterség központja. Hagyományosan zempléni tölgyfából készítenek, űrmértékül szolgálok a bor készítéséhez. Jelenleg űrtartalmam 2,5 akó = 160 icce = 136,6 liter. Mi vagyok én?

Helyes megoldás: gönci hordó (gönczi hordó)

Az itáliai ipar, főleg az általam alkalmazott gazdaságpolitika hatására, hamar fejlődésnek indult, a római valuta tekintélyt vívott ki magának. A birodalom adói is ontották a pénzt Rómába. A virágzó gazdaság biztosította az általam elsőként bevezetett egyeduralmi rendszer, a principatus anyagi fedezetét és ezzel sikerét is. Ki vagyok én?

Helyes megoldás: Augustus

A puhatestűek roppant népes állattörzsében a legnépesebb csoport tagja vagyok, tengeri élőlény. Házam apró, csillogó, fehéres rózsaszínű, gomb nagyságú, amely ősidőktől fogva az egyik legelterjedtebb és leghíresebb pénz volt Ázsiában, Afrikában, Óceániában, egészen az 1950-es évekig. Még a honfoglaló magyarok is ismertek, házamat ők amulettként használták. Mi vagyok én?

Helyes megoldás: kauricsiga

Büszke vagyok arra, hogy országom gazdaságát jelentős mértékben fejlesztettem. Fellendítettem a nemesércbányászatot, az urbura harmadát földbirtokosaimnak engedtem át, bányavárosokat alapítottam, segítségül német bányászokat hívtam. A nemesércbányászat európai jelentőségűvé vált, uralkodásom alatt Európa aranykészletének ¾-ét adta. Bevezettem a nemesfém monopóliumot is, így lehetővé vált, hogy értékálló aranypénzt (aranyforintot) veressek. Ki vagyok én?

Helyes megoldás: I. Károly

1600. december 31-én születtem. A távol-keleti kereskedelemből származó nyereség révén rövid időn belül óriási tőkére tettem szert, társaságként felügyeltem az ázsiai kereskedelmet, megvetettem lábam az indiai szubkontinensen, majd az ázsiai brit gyarmatosítás egyik legfőbb zászlóvivője lettem. Mi vagyok én?

Helyes megoldás: Brit Kelet-indiai Társaság

Családom főként gyapjúüzleteknek köszönhetően gazdagodott meg a 14. században. Sikeres vállalkozásaimmal, Európa valamennyi fontos pénzügyi központjában működő bankfiókjaimmal, korom leggazdagabb embere lettem. A Firenzei Köztársaságot 1434-től harminc éven át vezettem, mely idő alatt a város rohamléptekkel fejlődött. Ki vagyok én?

Helyes megoldás: Cosimo de’ Medici

1949-ben hagytam el hazámat, Magyarországot. 1957-ben az Oxfordi Egyetemen szereztem közgazdasági doktori fokozatot. A Delors-bizottság tagjaként vettem részt 1988–1989 között az Európai Monetáris Unió megvalósítási tervének kidolgozásában, majd az Európai Monetáris Intézet elnökeként, 1994 és 1997 között én feleltem az euró bevezetésének előkészítéséért. Ki vagyok én?

Helyes megoldás: Lámfalussy Sándor

A városok védelmének és a gazdaság fejlesztésének érdekében több városnak is kiváltságot adtam (pl. Buda és Szeged), ha azok városfallal veszik körbe magukat. Erre akkor a várható újabb mongol támadás miatt, védelmi szempontból nagy szükség volt. Ezt követően, a városiasodás, uralkodásom alatt gyorsult fel a Magyar Királyságban, bár az európai színvonalat még ekkor sem érte el. Ki vagyok én?

Helyes megoldás: IV. Béla

Portugáliában születtem, kereskedelmi és a felfedező utakhoz használtak a XIII-XVII. században. A leghíresebb közülünk Nina és Pinta volt, Kolumbusz 1492-es útjának hajói között. Méretem nem volt nagy, hosszúságom nem nagyon haladta meg a 20-25 métert és szélességem sem volt a 6-7 méternél több. Viszont könnyen kezelhető és gyors voltam, ez különösen későbbi, keresztvitorlás változatomról mondható el. Mi vagyok én?

Helyes megoldás: karavella

Trónra lépésemkor Európa egyik legszegényebb kincstárát örököltem elődömtől. 1467-es adóreformomnak is köszönhetően a kincstár feltöltődött, és éves bevételem elérte a 900 ezer forintot. Az adó- és pénzreform fontos elemei voltak az egységes pénzláb bevezetése és az új, értékálló érmék kibocsátása. Ki vagyok én?

Helyes megoldás: I. Mátyás magyar király

MIT CSINÁL?

A pénzvilágban ismert tíz foglalkozás/tevékenység leírása alapján kell kitalálni a foglalkozás/tevékenység pontos megnevezését.

A vállalkozások, egyéb szervezetek, magánszemélyek közteherviseléssel kapcsolatos kötelezettségeivel, költségvetési támogatásával kapcsolatosan tanácsadói munkát végez. Részt vesz a bevallásokat készítésében, illetve az ehhez kapcsolódó számviteli feltételrendszer kialakításában.

Helyes megoldás: adótanácsadó

Feladata általában a cég teljes körű könyvelésének koordinálása, az éves zárás elkészítése, valamint riportok és kimutatások összeállítása, a hatóságokkal, pénzintézetekkel, külsős szakértőkkel való operatív kapcsolattartás, valamint az adóbevallások elkészítése, benyújtása; valamint esetlegesen a számviteli rendszer bevezetésében való aktív részvétel is.

Helyes megoldás: főkönyvelő

Független szakértői jelentésben, szakszerűen készíti el egy megadott ingatlan felértékelését. Hitelintézetek is igénybe veszik a munkáját, mégpedig a lakáshitelezésben.

Helyes megoldás: ingatlan értékbecslő/ingatlanszakértő

Más néven alkusz. Értékpapír-bizományos, aki díj fejében végez el tőzsdei ügyleteket a megbízói számára. Gyakran valamilyen értékpapír-kereskedő vállalatot képvisel, és attól kapja a megbízásokat. A tőzsdék informatikai fejlődésével, napjainkban az irodájából, számítógépen keresztül végzi a munkáját.

Helyes megoldás: bróker

Befektetési döntéseket hoz. Olyan személy, akire mások pénzét bízzák, aki portfoliók (pl. befektetési alapok, nyugdíjpénztárak, egészségpénztárak, pénzügyi intézmények megtakarításainak) kezelését végezheti, mert arra feljogosították. Együtt dolgozik elemzők, kutatók kisebb-nagyobb csoportjával. Felelős a befektetési stratégia kialakításáért és annak végrehajtásáért.

Helyes megoldás: portfolio manager

Független, tárgyilagos bizonyosságot adó és tanácsadó tevékenységet folytató szakember, akinek elsődleges célja, hogy az ellenőrzött szervezet működését fejlessze és eredményességét növelje.

Helyes megoldás: belső ellenőr

Biztosítási matematikusi feladatokat ellátó, kiemelt felelősségű szakember a biztosító intézet személyzetében. Olyan szakember, aki a kockázatok pénzügyi hatásait elemzi, és a következtetésekből levont módszereket alkalmazza a gyakorlatban. Matematikai (valószínűség-számítási, statisztikai) és közgazdasági (pénzügyi, befektetési, számviteli) ismeretek felhasználásával, a gyakorlatban felhasználható, számszerűsített válaszokat ad a kockázatok pénzügyi hatásainak kezelésére.

Helyes megoldás: aktuárius/biztosítási matematikus

Kelendő, mert pénzt hoz az általa vezetett csapat a cégnek. Termékeket és szolgáltatásokat, egyre jobban terjedően pénzügyi termékeket ad el. Fontos a jó kapcsolat az ügyfelekkel, a hitelesség, és az eladandó termék pontos ismerete. Egyesek szerint külön tehetség kell hozzá, például, hogy az eszkimók is megvegyék a hűtőszekrényt.

Helyes megoldás: értékesítési vezető/sales manager

A pénzforgalmi és pénzváltási tevékenységet végző hitelintézeti, illetve a pénzváltó közvetítői szakmában tevékenykedik. A vonatkozó jogszabályoknak és a belső eljárásrendnek megfelelően, önállóan végez feladatokat. Ellátja a kapcsolódó ügyintézői és pénztári, pénzkezelői és értéktárosi feladatokat. Közreműködik a készpénzforgalom lebonyolításában, elszámolásában. A hazai és külföldi fizetőeszközök vonatkozásában bankjegyfelismerést, forgalomképesség és valódiság tekintetében bankjegyvizsgálatot végez.

Helyes megoldás: valutapénztáros

A számviteli törvény értelmében megvizsgálja és elemzi a gazdálkodó szervezetek és egyéb intézmények éves beszámolóját, a mérleg, az eredménykimutatás, valamint a kiegészítő mellékletek megbízhatóságát, szabályszerűségét, s a felülvizsgálat eredményéről írásbeli jelentést, illetve szakértői véleményt készít.

Helyes megoldás: könyvvizsgáló

JAVÍTSD!

A következő szövegben a hibákat kell megtalálni és javítani.

Bár a fiatalok sokszor halhatatlannak vagy sebezhetetlennek érzik magukat, nagy szerencséje van annak, akit már húszas éveiben sikerült rávenni a takarékoskodásra. A kamat ugyanis nekünk dolgozik, és minél korábban nekiállunk, valamint minél magasabb hozamot érünk el, annál kevesebb (1) pénzünk lesz idős korunkra.

A híradások tele vannak olyan intő jelekkel, amelyek miatt kérdéses, lesz-e elegendő nyugdíjunk, ha az öngondoskodásra (2) hagyatkozunk. A jelenlegi nyugdíjrendszer ugyanis a nyugdíjasok (3) befizetéseiből teljesíti a kifizetéseket. Márpedig a túl kevés gyermek, az elöregedés, az elvándorlás miatt egyre több (4) lesz a befizető, és egyre több a bevándorló (5), nem csak Magyarországon.

Mindenkinek elemi érdeke lenne tehát takarékoskodni öreg napjaira, mégpedig minél később. (6) A kutatások szerint Magyarországon a legnépszerűbb megtakarítási formák a betétek, az életbiztosítás és az önkéntes nyugdíjpénztár. A pénzügyileg nem tájékozott (7) lakosok jellemzően több terméktípust használnak, gyakrabban vesznek igénybe adóvisszatérítést nyújtó termékeket, míg azokra, akik jobban (8) értenek a pénzügyekhez, jellemzőbb, hogy „otthon a befőttesüvegben” gyűjtik megtakarításaikat.

A pénzügyi tervezésnél mindenkinek azt kell mérlegelni, hogy melyik megoldás az optimális céljai elérése érdekében, milyen háztartási (9) eszközökön keresztül tudja leginkább megvalósítani pénzügyi elképzeléseit. A döntésnél fontos figyelembe venni, hogy mennyi időre tudjuk nélkülözni a befektetni kívánt tárgyakat (10), s mi az a kockázat, amit az elvárható hozamért cserébe vállalni tudunk..

Tartalmukat tekintve – nem szó szerint – az alábbi javítások fogadhatók el:

1. hiba: több
2. hiba: állami nyugdíjrendszerre
3. hiba: dolgozók/munkavállalók
4. hiba: kevesebb
5. hiba: nyugdíjas/nyugdíjra szoruló
6. hiba: korábban
7. hiba: jól tájékozott
8. hiba: kevésbé/nem
9. hiba: befektetési/pénzügyi
10. hiba: összeget/pénzt

TÖBB VAGY KEVESEBB?

A megadott adatokról kell eldönteni, hogy a valóságban ezek értéke több vagy kevesebb, mint az állításban.

Állítások Helyes válasz
Az EU 28 országának folyó fizetési egyenlege 2016 augusztusában 1000 millió euró volt. több (valóságos adat: 11 515 millió euró)
Magyarországon tisztán elektromos járművek vásárlásához 3 millió Ft állami támogatást lehet kapni. kevesebb (valóságos adat: 1,5 millió Ft)
Az önkéntes nyugdíjpénztári egyéni adókedvezmény százalékos mértéke 35%. kevesebb (valóságos adat: 20%)
A Magyar Országgyűlés nem fogadhat el olyan központi költségvetésről szóló törvényt, amelynek eredményeképpen az államadósság meghaladná a bruttó hazai össztermék (GDP) 20 százalékát. több (valóságos adat: 50%)
Magyarország gazdasága (a GDP) 2015-ben 4,7%-kal növekedett. kevesebb (valóságos adat: 3,1%)
Magyarországon 2015-ben a bruttó átlagkeresetek 3%-kal növekedtek. több (valóságos adat: 4,3%)
A BUX tőzsdeindex 2016. október végére meghaladta a 35 000 pontot. kevesebb (valóságos adat: 29 800 pontot)
A Deutsche Bank 16 500 Ft-ról 26 000 Ft-ra emelte a Mol év végi célárfolyamát. kevesebb (valóságos adat: 20 800 Ft-ra)
Az EU éves költségvetésének körülbelül negyedét költi a személyzetre, adminisztrációra és az épületek fenntartására. kevesebb (valóságos adat: 6%-át)
A magyar-szerb határszakasz hossza 257 km. kevesebb (valóságos adat: 175 km)
Share This

Ez a weboldal cookie-kat (sütiket) használ a böngészés biztonságának növelése és a felhasználói élmény fokozása érdekében. További információ

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close