+36 1 354 1608 és +36 20 317 5185 (H-P 10.00-16.00) info@penzsztar.hu

Pénzügyi szótár

Pénzügyi-gazdasági fogalmak jelentésének keresése

 

Gyakran hallunk olyan pénzügyi, gazdasági vonatkozású fogalmakat, amelyekkel találkoztunk már, de mégsem ismerjük a pontos jelentésüket. Az ilyen szavak megértésében szeretnénk segítséget nyújtani. Pénzügyi-gazdasági szótárunkban szabadon tallózhat, illetve rákereshet kifejezésekre teljes szó, vagy szótöredék alapján. 

Válasszon az alábbi kezdőbetűk közül vagy írja be a keresett szót a keresőmezőbe! (Ha a keresett szó kezdőbetűje nem szerepel a listában, használja a keresőmezőt!)

 

 

A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V W Z
There are currently 53 names in this directory beginning with the letter M.
M1 - szűken értelmezett pénztömeg
A látraszóló bankbetétek és a forgalomban lévő bankjegyek értékének összege.

M2
Az M1 aggregátum és a határidős banki betétek értékének összege.

MABISZ
Magyar Biztosítók Szövetsége. 1990. november 14-én alakult országos szakmai érdekképviseleti szervezet. Az érdekvédelmi tevékenységen túl egyes szakmai feladatok ellátást koordinálja (oktatás, informatika, kármegelőzés). A MABISZ kezeli a kötelező felelősségbiztosításhoz kapcsolódó Kártalanítási Számlát, valamint működteti a nemzeti Zöld Kártya Irodát.

magánnyugdíjpénztár
Tőkefedezeti elven működnek, azaz a pénztártagok által az egyéni számlára a felhalmozási időszak alatt (belépéstől a nyugdíjkorhatár eléréséig) felhalmozott pénzekből folyósít nyugdíjat.

maginfláció
A szezonális, illetve külső hatásoktól megtisztított infláció, amely valósabb képet ad a gazdaság állapotáról.

Magyar Államkincstár
önálló jogi személyiséggel rendelkező, országos hatáskörű, önállóan gazdálkodó központi költségvetési szerv.

makrogazdaság
Adott ország vállalkozásai, háztartásai, az állam és a külföldi szereplők közötti erőforrásáramlások összessége. A makrogazdaság legfőbb piacai (ahol a szereplők egymással kapcsolatba kerülnek) az árupiac, a tőkepiac, a munkapiac és a pénzpiac. A makrogazdaság helyzetéről az ezekre a piacokra vonatkozó információk révén következtethetünk (pl. irányadó kamatlábak, infláció, adókulcsok alakulása, változása).

maradványérték
Az az érték, amelyen az adott eszköz (jármű, gép, berendezés) a hasznos élettartam végén értékesíthető. Becsült érték, amelyet rendeltetésszerű használatot feltételezve kell megállapítani.

margin
Küszöb-, határérték.

marginális kamatláb
Valamely pénzpiac irányadó kamatlába.

marginügylet
Határidős ügylet.

másodlagos forgalom
Felhalmozott kamatot is tartalmazó értékpapír értékesítésének bevétele.

MAX index
Magyar Államkötvény Index, referencia-mutató. Naponta kerül kiszámításra a diszkont kincstárjegyek és több éves államkötvényhozamokból.

medián
Vizsgált csoport helyileg középső tagjának értéke.

megbízásos munkaviszony
A munkajog szerint valamilyen munka elvégzésére határozott időre kötött szerződés. A megbízott csak a munka elvégzésének megbízó általi igazolása esetén jogosult a megbízási díjra.

megrendelői szolgáltatások
Megrendelt szolgáltatások összessége.

menedzsment
A vállalat vezetősége.

MEO
Minőség Ellenőrzési Osztály

méretgazdaságosság
A mennyiség növekedésével a termékek előállításának egységköltsége egy határig (a termelőkapacitás maximális kihasználtságáig) csökken.

mérleg
Valamely gazdálkodó egység vagyoni helyzetének lenyomata egy adott időpillanatban (jellemzően december 31-én). A mérleg bal oldalán az eszközök, míg a jobb oldalán a források, valamint a részvényesek saját tőkéje van feltüntetve. A két oldal összegének meg kell egyeznie egymással. Az eszközök között tartják nyilván a pénzeszközöket, az árukat és a birtokolt tulajdont (például ingatlant, szoftvereket, gépeket), a befektetéseket, a mással szemben fennálló követeléseket, amelyeket a mérleg fordulónapja után fognak kiegyenlíteni. A források között sorolják föl az összes fennálló tartozást (a bankoknál a források között szerepelnek az ügyfelek betétei). A saját tőke azokat az összegeket tartalmazza, amelyeket a részvényesek szétoszthatnának, amennyiben a vállalat felszámolásra kerülne.

mérleg-menedzsment
A mérleg eszköz-és forrásoldala optimális összetételének és egyensúlyi helyzetének megteremtésére irányuló banki kockázatkezelési tevékenység. Célja a nyereség optimalizálása a célul kitűzött kockázati szinten, a bank likviditásának és fizetőképességének megőrzése mellett.

mérlegen kívüli tételek
A vállalkozások működésével kapcsolatos olyan információk, amelyek a mérlegből nem derülnek ki, a valós helyzet megítéléséhez viszont lényegesek (pl. garanciavállalások, lízing-kötelezettségek, egyéb függő kötelezettségek, stb.)

mérlegen kívülideviza nyitott pozíció
Mérlegen kívüli tételhez (például lízingdíj fizetési kötelezettséghez) kapcsolódó árfolyamkockázat.

mérlegérték
Gazdálkodók vagyonmérlegének eszköz és forrás oldalán szereplő számadatok.

mérlegfőösszeg
A vagyonmérleg összesen sora. A vagyonmérleg a gazdálkodó szervezet vagyonát mutatja be annak megjelenési formája (Eszköz oldal) és származása szerint (Forrás oldal). Mivel ugyanannak a vagyonnak az eltérő szempontú bemutatásáról van szó, az Eszközök és Források mindig megegyeznek.

mérlegmenedzsment
A mérleg eszköz- és forrásoldala optimális összetételének és egyensúlyi helyzetének megteremtésére irányuló banki tevékenység. A mérlegmenedzsment célja a nyereség optimalizálása a célul kitűzött kockázati szinten, a bank likviditásának és fizetőképességének megőrzése mellett.

mezőgazdasági kistermelő
önálló tevékenységet végző magánszemély, akinek saját gazdaságában folytatott, a személyi jövedelemadóról szóló törvényben meghatározott tevékenységből az adóévben 2 millió forintot meg nem haladó bevétele származik, feltéve, hogy e tevékenységét nem egyéni vállalkozói igazolvány birtokában folytatja.

mezőgazdasági őstermelő
Az a 16. életévét betöltött, nem egyéni vállalkozó magánszemély, aki a saját gazdaságában meghatározott termékek előállítására irányuló tevékenységet folytat, és ennek igazolására őstermelői igazolvánnyal rendelkezik, ideértve a regisztrált mezőgazdasági termelő magánszemélyt, valamint a termőföldről szóló törvény szerint családi gazdálkodónak minősülő magánszemélyt és e magánszemélynek a családi gazdaságban nem foglalkoztatottként közreműködő családtagját is.

mezzanine
A saját és az idegen tőke között átmenetet képező hibrid finanszírozási forma. A mezzanine a vállalat számára kölcsöntőke, hasonlóan a kockázati tőkéhez

migrál
Mozog, költözik, áttelepül.

mikrogazdaság
A vállalati szektor.

Mikroökonómia
A gazdaság egyes piaci szereplőit (vállalkozásokat, háztartásokat), az ő termelési-fogyasztási döntéseiket vizsgáló tudományág.

minimálbér
Törvényben megállapított határ a főállású alkalmazottak bérére.

minority interest:
kisebbségi részesedés (50% alatti) részvénytársaságban. Anya-leányvállalat kapcsolatában (ekkor az anyavállalat részesedése 50% felett van, egyéb tulajdonosoké pedig 50% alatt) az anyavállalat mérlegében kötelezettségként kerül kimutatásra.

monetáris
A gazdaságban lévő pénz mennyiségével, a kamatlábbal, valuta árfolyamával kapcsolatos jelző. A monetáris politika végrehajtása a Jegybank feladata.

monetáris bázis
A monetáris bázis több tényezőből tevődik össze. Ezek: bankjegy- és érmeállomány, a bankoknak a Magyar Nemzeti Banknál elhelyezett tartalékai, valamint az egynapos betétek. A monetáris bázist M0-val jelölik.

Monetáris Tanács
Hatáskörébe tartozik a jegybanki alapkamat megállapítása. Legalább 7, legfeljebb 9 tagja van, feladatuk az infláció leszorítását célzó független monetáris politika megvalósítása.

money market
Money market= pénzpiac. A monetáris szektor (monetáris hatóság, hitelintézetek) szereplőinek és a nagyvállalatok treasury-jeinek részvételével működő virtuális piac, ahol az átmenetileg fölösleges likviditások cserélnek gazdát.

money order
Pénzes utalvány, átutalási megbízás.

monitoring
Időszakonként ismétlődő ellenőrzés.

monopólium
Valamely termék piacán a keresletet vagy kínálatot egyetlen vállalat testesíti meg.

MTS
Európa legnagyobb értékpapírkereskedési rendszere. Az 1. szintjén legalább 5 milliárd euró névértékben kibocsátott(csak és kizárólag euróban denominált) államkötvényekkel lehet kereskedni. A további (nemzeti) szinteken is jellemzően államkötvény- és kincstárjegy-kereskedés folyik.

műbizonylat
A termékek megfelelő minőségét bizonyító dokumentum, amelyet a gyártó köteles kiállítani. A minőségbiztosítási rendszereknél fontos, mert az előállított termékek minősége csak azáltal garantálható, hogy a felhasznált anyagok minősége is megállapítható.

működési kockázat (operational risk)
Annak kockázata, hogy az információs rendszerek hibája, emberi hiba, szándékos károkozás, vagy valamilyen elemi kár miatt a rendszer nem, vagy nem az elvárt módon működik, és ez hitel- és likviditási kockázat felmerüléséhez vezethet.

működőtőke
A működőtőke valamely vállalkozás (amely a termelésben és a szolgáltatásban egyaránt tevékenykedhet) működtetését végzi, s ha kell a zöldmezős alapítást is vállalja. De ha már működő vállalkozásba száll be, akkor sem passzív (mint a pénzügyi befektetők), hanem aktív (szakmai befektető). A működőtőke befektetője tehát nemcsak a tőkéjét adja egy vállalkozáshoz, hanem a szakértelmét, a paicismeretét, a kapcsolatait stb.

multidiszciplináris
Több tudományterületet érintő, több tudományterületre támaszkodó.

multilaterális
Többoldalú (például kereskedelmi kapcsolat).

munka:
Alapvető termelési tényező.

munkaadói járulék
A munkaadó által a bér után havonta fizetendő 3%-os járulék, amely a Munkaerőpiaci Alap tevékenységét finanszírozza.

munkagazdaságtan
A közgazdaságtan azon részterülete, amely a munkaerőpiaccal (bérek, foglalkoztatás, munkanélküliség) foglalkozik

munkanélküliségi ráta
A munkaképes korú lakosság közüli munkanélküliek aránya a teljes munkaképes korú lakosság számához viszonyítva.

munkautalvány
Bizonylat, amely az elvégzendő munkáról és a bérről ad felvilágosítást, igazolva az elvégzett munkát.

MVMT
Magyar Villamos Művek Tröszt

Ez a weboldal cookie-kat (sütiket) használ a böngészés biztonságának növelése és a felhasználói élmény fokozása érdekében. További információ

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close