+36 1 354 1608 és +36 20 317 5185 (H-P 10.00-16.00) info@penzsztar.hu

Válogatás a 2016. évi PénzSztár verseny megyei selejtezőjének feladataiból, megoldásokkal.

KIEGÉSZÍTŐ

Mindegyik mondatból hiányzik egy-két szó, fontos kifejezés. Ezeket kell kitalálni, és az üres helyekre beírni.

A Föld egyik legjelentősebb mesterséges vízi kereskedelmi útvonalát,a Csendes-óceánt a Karib-tengerrel összekötő …, 1914. augusztus 15-én adták át. PANAMA-CSATORNÁT

Egyensúlyban lévő gazdaság, alacsony költségvetési hiány és a gazdaság teljesítményével összhangban lévő bérnövekedés esetén … kamatszint mellett is elérhető az árstabilitás. ALACSONYABB

Amennyiben a lízingbevevő a futamidő végén vételi joggal rendelkezik az eszközre maradványértéken, úgy az ügylet … végű pénzügyi lízing. NYÍLT

A … vitathatatlanul a legnépszerűbb és a legelőnyösebb kollektív befektetési forma. BEFEKTETÉSI ALAP

A biztosítási szerződések a … jövőbeli kockázatok kezelésében segítenek, a biztosító kockázatviselésén és a biztosítói szolgáltatásokon keresztül (pl. csőtörés anyagi következményeinek elhárítása lakásbiztosítással), továbbá a várható, tervezett jövőbeli célok megvalósításához járulnak hozzá megtakarítások képzésével (pl. kiegészítő jövedelem képzése nyugdíjbiztosítással). VÁRATLAN

A munkaszerződést … kell foglalni. ÍRÁSBA

A munkáltató vonja le az … és a járulékokat a munkavállaló béréből. ADÓELŐLEGET

Az Államadósság Kezelő Központ … Működő Részvénytársaság. ZÁRTKÖRŰEN

A legfeljebb 49 főt foglalkoztató cégek, melyek éves forgalma, vagy mérlegösszege nem haladja meg a 10 millió eurót, … minősülnek. KISVÁLLALKOZÁSNAK

A Nemzetközi Újjáépítési és Fejlesztési Bankot, amelyet 1945. december 27-én, a Bretton Woods-i egyezmények aláírása után alapítottak,… is nevezzük. VILÁGBANKNAK

DEFINÍCIÓ

A definíciókhoz tartozó kifejezéseket kell ráírni a feladatlapra.

A szerződés megkötésekor, a kötelezettségvállalás jeleként lehet adni. Ha a szerződés nem teljesül, és ennek meghiúsulásáért az a fél a felelős, aki adta, akkor ő elveszti. Ha a szerződés az átvevő fél hibájából nem teljesül, akkor ő ezt kétszeresen köteles visszatéríteni. FOGLALÓ

Az alapítói vagyonhoz történő nem pénzbeli hozzájárulás. APPORT

Az illegális, főleg a feketegazdaságból származó pénzösszegek banki és biztosítási csatornákon való átfuttatása és „legalizálása”. PÉNZMOSÁS

Az éves beszámoló része. Olyan számviteli kimutatás, amely egy adott időpontra vonatkozóan mutatja a vállalkozás eszközeit és forrásait. MÉRLEG

Munkavállalók béren kívüli juttatásként kaphatják Magyarországon, működése, megjelenése bankkártyához hasonló. Három alszámlával rendelkezik. SZÉP KÁRTYA

A Budapesti Értéktőzsde hivatalos részvényindexe. Az index a legnagyobb tőkeértékű és forgalmú részvények árának átlagos változását mutatja. BUX INDEX

Törvényben előírt, állammal szembeni, kényszer jellegű befizetési kötelezettség. ADÓ

A kölcsönadott pénz használatáért fizetett díj. KAMAT

Ilyen eljárás indul el, ha egy európai uniós tagország nem teljesíti a maastrichti szerződésben foglalt – a fenntartható államháztartási helyzetre vonatkozó – követelményeket (az államháztartás hiánya meghaladja a GDP 3%-át, illetve az államadósság a GDP 60%-át). TÚLZOTT DEFICIT ELJÁRÁS; ANGOLUL EXCESSIVE DEFICIT PROCEDURE – EDP

Az a személy, akit a jogszabály az adó megfizetésére kötelez. ADÓALANY

JAVÍTSD!

A következő szövegben a hibákat kell megtalálni és javítani.

Magyarországon fő szabály szerint munkavállalóként az létesíthet munkaviszonyt, aki a 10. életévét (1) betöltötte.A Munka törvénykönyve azonban – a hétvégékre (2) – annak a 15. életévét betöltött tanulónak is engedélyezi a foglalkoztatását, aki nappali rendszerű képzés keretében (általános iskolában, szakiskolában, középiskolában) folytatja tanulmányait. Amennyiben a tanuló 21 év (3) alatti, akkor csak törvényes képviselője hozzájárulásával létesíthet munkaviszonyt.A gyámhatóság engedélye alapján, a jogszabályban meghatározott kulturális, művészeti, sport-, hirdetési tevékenység keretében, a 16. életévét be nem töltött személy is foglalkoztatható.

A tanulók, hallgatók legnagyobb része egyéni vállalkozóként (4) vállal munkát. Ebben az esetben a diák nem minősül biztosítottnak – 25. életévének betöltéséig a tanulói, hallgatói jogviszonya szünetelésének (halasztás) időtartama alatt sem –, ezért az iskolaszövetkezet tagjaként végzett munkájával összefüggésben járulékfizetési kötelezettsége sem keletkezik.

Ugyanakkor, az iskolaszövetkezet tagja részére kifizetett összeg munkaviszonyból származó jövedelemnek minősül, amely után a tanulónak a 18 százalék (5) személyi jövedelemadó-fizetési kötelezettsége fennáll, melyet az iskolaszövetkezet köteles levonni, bevallani, és megfizetni az iskola (6) felé. A diáknak pedig az így megszerzett jövedelmét fel kell tüntetnie az ’53-as társasági adó (7) bevallásában, melyet a következő év április 1. (8) napjáig kell benyújtania a Nemzeti Adó- és Vámhivatalhoz.

Amennyiben az iskolaszövetkezet olyan diákkal létesít megbízási jogviszonyt (9) a nyári szünetben, aki már befejezte az általános iskolai tanulmányait, vagy érettségi vizsgát tett, illetve a felsőfokú tanulmányai lezárásaként oklevelet szerzett, akkor ezekben az esetekben is a fent ismertetett, kedvezőbb szabályok alkalmazhatóak, hiszen a tanuló, hallgató diákigazolványra való jogosultsága a tanév lejártát követő december 24. (10) napjáig még fennáll.

Tartalmukat tekintve – nem szó szerint – az alábbi javítások fogadhatók el:

1. hiba: 16. életévét
2. hiba: az iskolai szünet időtartama alatt
3. hiba: 18. év
4. hiba: iskolaszövetkezeten keresztül
5. hiba: 15%
6. hiba: NAV
7. hiba: személyi jövedelemadó
8. hiba: május 20.
9. hiba: munkaviszonyt
10. hiba: október 31.

FELEZŐ

A kérdésekhez tartozó négy válaszvariáció közül a két helyeset kell megjelölni.

A források szerint, a középkorban Magyarország sóbányászata és kereskedelme jelentős volt: a 11. századtól belső használatra, a 12. század második felétől már kivitelre is termeltek. Központjai Erdélyben és Máramarosban voltak. A só kiemelt kereskedelmi szerepét mutatja az, hogy

A) a sóbányák kezdettől királyi birtokok voltak.

B) …a sóbányákat a földbirtokosok maguk irányították.

C) … a sóbányák körül keletkezett falvak, telepek többsége magánföldesúri függésbe került.

D) a sóbányászat királyi monopólium volt.

Melyek pénzügyi instrumentumok?

A) Értékpapír.

B) Pénzügyi információk.

C) Bankbetét.

D) Árfolyamindex.

Melyek a passzív bankügyletek tipikus formái?

A) A betétgyűjtés.

B) A hitelnyújtás.

C) A banki értékpapír-kibocsátás (kötvény, letéti jegy).

D) Betételhelyezés a jegybanknál és más kereskedelmi bankoknál.

Hogyan igényelhető Diákhitel?

A) ETR-en (elektronikus tanulmányi rendszeren) keresztül.

B) Regionális képviselői hálózaton keresztül.

C) Neptun rendszeren keresztül.

D) Helyi önkormányzatnál.

Mely elemek a részei a pénzügyi lízing fogalmának a Polgári Törvénykönyvben?

A) A jelenérték.

B) A kockázati besorolás.

C) A gazdasági élettartam.

D) piaci érték.

Az alábbiak közül melyik kettő lehet hitelfedezet?

A) Jelzálogjog.

B) Fizetési ígéret.

C) Készfizető kezesség.

D) Ösztöndíj.

Az alábbiak közül mely szolgáltatások finanszírozhatóak egészségpénztáron keresztül?

A) Gyógyszertárban kapható testápoló krémek.

B) Fogászati kezelés.

C) Frissítő masszázs.

D) Gyógyszervásárlás.

A négyből melyik két cég tartozik napjainkban a legnagyobb tőzsdei forgalmú befektetési szolgáltatók közé Magyarországon?

A) Quaestor.

B) Concorde.

C) Erste.

D) Buda-Cash.

Az alábbi állítások közül melyik kettő igaz a részvényre?

A) Névértéke megegyezik tőzsdei árfolyamával.

B) Kibocsátója visszavásárolhatja.

C) Kockázatmentes befektetés.

D) Nem csak tőzsdei forgalma lehet.

Melyek a versenykorlátozó megállapodás tilalma alóli mentesülés feltételei az alábbiak közül?

A) Ha stratégiai jelentőségű vállalatok vesznek részt benne.

B) Ha a megállapodás a gazdaság fejlődését szolgálja.

C) Ha a megállapodást a felek nem foglalták szerződésbe.

D) Ha a megállapodásból fakadó előnyök méltányos része a fogyasztókhoz jut.

SZÁMÍTÁSI FELADAT

Egy termék árát januárban 10 százalékkal csökkentették decemberhez képest, majd februárban 10 százalékkal megemelték az előző hónaphoz képest. A februári ár hány százaléka a decemberi árnak?

Helyes megoldás: 99 százaléka

Számítás: 0,9*1,1=0,99

TÖBB VAGY KEVESEBB?

A megadott adatokról kell eldönteni, hogy a valóságban ezek értéke több vagy kevesebb, mint az állításban.

Állítások Helyes válasz
Hiányos, sérült forintbankjegy abban az esetben váltható át, ha a bankjegynek több mint 40%-át benyújtják. több (valóságos adat: több mint 50%-át kell benyújtani)
A BUX index eddigi legmagasabb értéke 42 000 pont volt. kevesebb (valóságos adat: 30 118 pont)
A tapasztalatok szerint a káresemények 50 százalékáért az emberi tényező a felelős. több (valóságos adat: legalább 70 százalékáért)
2060-ra Európában a 65 éves vagy idősebb emberek aránya csaknem megnégyszereződik. kevesebb (valóságos adat: „csak” megduplázódik)
A nettó átlagkereset Magyarországon 2015-ben 247 924 Ft volt. kevesebb (valóságos adat: 162 391 Ft volt)
Magyarországon 2015-ben a GDP növekedési üteme 0,5% volt. több (valóságos adat:3,1%)
Magyarországon a személyi jövedelemadó mértéke 2016. január 1-jétől az adóalap 12%-a. több (valóságos adat: 15%)
2016. január 1-jétől Magyarországon a minimálbér havi bruttó 95 000 Ft. több (valóságos adat: 111 000 Ft)
Az oktatás, képzés, ifjúság és sport területére vonatkozó uniós program, az Erasmus+ 2014–2020 között célzottan mintegy 8 millió európai kedvezményezettet hivatott támogatni. kevesebb (valóságos adat: 4 millió)
Az ifjúsági munkanélküliség aránya az EU egészében meghaladja a 40%-ot. kevesebb (valóságos adat: alig haladja meg a 20%-ot)

TÖRTÉNELMI KAKUKKTOJÁS

Hat csoportban 4-4 történelmi pénzügyi témájú kifejezés olvasható, amelyek közül egy – a megadott szempont szerint – nem illik a másik három mellé. Ezt a kakukktojást kell minden csoportban megtalálni.

A görög gyarmatosítás (Kr.e VIII–VI. sz.) során görög városállamok jöttek létre az egész földközi-tengeri medencében és a Fekete-tenger partjain. Gyarmatvárosok voltak …

A) Taras (Tarentum)

B) Syracusai

C) Veii

D) Olbia

A letűnt korokban híres ezüstbányák voltak …

A) Laurionban (Attika)

B) Selmecbányán (Magyar Királyság)

C) Taxcoban (Mexikó)

D) Sukariban (Egyiptom)

A középkorban a textilipar igényeinek kielégítésére elterjedt a természetes növényi festőszerek termesztése, mint például …

A) … az indigó

B) … a festőbuzér

C) … a sáfrány

D) a bíborcsiga

A középkori Flandria legjelentősebb városai voltak …

A) Bréma

B) … Leuven

C) … Gent

D) … Brugge

Az arab kézműipar a középkorban híres termékeket állított elő. Ilyenek voltak …

A) … a cord bársony

B) … a toledói penge

C) … a kordován csizma

D) … a muránói üveg

Találmányok, amelyek a kora középkorból maradtak ránk

A) … a nehézeke

B) … a kétserpenyős mérleg

C) … a szemüveg

D) … a homokóra

TOTÓ

A három válaszvariáció közül az egy helyeset kell megjelölni.

Milyen időközönként változik a Diákhitel1 kamata?

A) Évente.

B) Félévente.

C) Negyedévente.

Mekkora összegig kártalanítja az egyes betéteseket az Országos Betétbiztosítási Alap?

A) 100 ezer forint.

B) 100 ezer euró.

C) 100 ezer dollár.

Mire jó az önkéntes nyugdíjpénztár?

A) Rövid távú befektetésre.

B) Hosszú távú befektetésekkel vagyon felhalmozásra, a majdani állami nyugdíj kiegészítésére.

C) Az állami nyugdíj kiváltására.

Hol van a központja az Európai Értékpapír Tőzsdék Szövetségének (FESE)?

A) Párizsban.

B) Londonban.

C) Brüsszelben.

Mikor történik meg a tőzsdei értékpapír-ügyletek elszámolása a kereskedési nap („T” nap) viszonylatában?

A) T+2 napon (2 nap múlva).

B) T+0 napon (ugyanazon a napon, mint az ügylet megkötése).

C) T+5 napon (5 nap múlva).

Magyarországon egy befektetési alap akkor szűnik meg, ha nyilvántartásából törli …

A) … a BÉT.

B) … az MNB.

C) … a KELER.

Mi az ISIN kód?

A) Egyedi, nemzetközi értékpapír-azonosító kód.

B) Kereskedés titkosítására szolgáló kód.

C) Belépési jelszó a tőzsdén.

A biztosításoknál a kockázatviselés kezdete általában …

A) … megelőzi az ajánlat aláírásának időpontját.

B) … összefügg az első biztosítási díjrészlet/egyszeri biztosítási díj befizetésével.

C) …az ajánlat aláírását követő hét első napjának 0. órája.

Melyik dokumentum igazolja egy autónál, hogy ki a tulajdonosa?

A) A forgalmi engedély.

B) A törzskönyv.

C) Az eredetiségvizsgálat.

Hány helyi önkormányzat működik ma Magyarországon?

A) 10 200.

B) 3 200.

C) 610.

Hol volt a történelem legnagyobb hiperinflációja?

A) Németországban, az I. világháború után.

B) Magyarországon, a II. világháború után.

C) Argentínában, a Falkland-szigeteki háború után, 1982-ben.

Hány évre szól az Európai Unió többéves keretköltségvetése?

A) 7 évre.

B) 6 évre.

C) 5 évre.

Milyen árfolyamrendszer működik jelenleg Magyarországon?

A) Lebegő.

B) Sávos.

C) Rögzített.

Magyarországon a 2017. évre tervezett államháztartási kiadásokon belül az államadósság-kezelés (a kamatkiadás) részesedése …

A) … 10% körüli.

B) … 15% körüli.

C) … 5-6% közötti.

MOZAIKSZÓ

Az alábbi mozaikszavakhoz tartozó teljes változatokat kell megadni.

EBESZ Európai Biztonsági és Együttműködési Szervezet(Organization for Security and Co-operation in Europe – OSCE)
MÁK Magyar Államkincstár
IMF Nemzetközi Valutaalap (International Monetary Fund)
OECD Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet(Organisation for Economic Co-operation and Development)
EGK Európai Gazdasági Közösség (European Economic Community – EEC)
NGM Nemzetgazdasági Minisztérium
EBRD Európai Újjáépítési és Fejlesztés Bank (European Bank for Reconstruction and Development)
UNESCO Európai Gazdasági Közösség (European Economic Community – EEC)
EMS Európai Monetáris Rendszer (European Monetary System)
K+F Kutatás és fejlesztés

ADATPÁROSÍTÓ

Az alábbi tíz felirat mellé kell a megfelelőt társítani az összekevert kifejezések közül.

A feladatlapon szereplő feliratok Társítandó kifejezések
A magyarországi magánszemély nyilatkozat-tételének határideje arra vonatkozóan, hogy kéri személyi jövedelemadójának az állami adó- és vámhatóság általi megállapítását. forint bevezetése
1924 január 31.
European-Russian Bank csehországi bankcsőd (2016. október 15.)
nyugdíj-előtakarékosság öngondoskodás
20%, legfeljebb évi 150 000 forint önkéntes pénztári adóvisszatérítés az egyéni befizetések után
Növekedési Hitelprogram 2,5% kamat
1864 a magyar tőzsde ünnepélyes megnyitása
könyvek 5%-os ÁFA-kulcs
CEO vezérigazgató
Deák Ferenc portréja 20 000 Ft

IGAZ-HAMIS

A következő állításokról azt kell eldönteni, hogy igazak-e vagy hamisak.

A folyószámlahitel azt jelenti, hogy a bank lehetővé teszi az ügyfele számára, hogy a nála megnyitott fizetési/pénzforgalmi számlájáról több pénzt vegyen fel, mint amekkorát a betétszámla egyenlege indokolna. Röviden, a betétszámla „mínuszba” mehet. –  IGAZ

A kereskedelmi bankok egyik tevékenysége a betétgyűjtés. –  IGAZ

A Diákhitel törlesztését a hallgatói jogviszony megszűnését követő negyedik hónap első napjától kell elkezdeni. –  IGAZ

Az önkéntes pénztári megtakarítást nem lehet örökölni. –  HAMIS, örökölhető

A hitelfelvevő számára a változó kamatozású hitel kamatlábának növekedése a fizetendő kamat csökkenésével jár. –  HAMIS

A hazai valuta leértékelése rövidtávon segíti az exportőröket. – IGAZ

Az elmúlt 15 évben a magyar államháztartás konszolidált funkcionális (ágazati) kiadásai között a legnagyobb arányt a társadalombiztosítási- és jóléti szolgáltatások tették ki. –  IGAZ

Az egyenesági rokonok közötti valamennyi vagyonszerzés mentes az illetékfizetési kötelezettség alól. –  IGAZ

Magyarországon a kkv-szektor aránya az exportban 40% alatti. – HAMIS, 50% feletti

A lakás-előtakarékossági számlán gyűjtött megtakarítás felhasználható lakáshitel-törlesztésre. –  IGAZ

Share This

Ez a weboldal cookie-kat (sütiket) használ a böngészés biztonságának növelése és a felhasználói élmény fokozása érdekében. További információ

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close