+36 1 354 1608 és +36 20 317 5185 (H-P 10.00-16.00) info@penzsztar.hu

Adatvédelmi és adatkezelési tájékoztató

A TAS-11 Kft./PénzSztár Versenyközpont (a továbbiakban „Adatkezelő”) tevékenysége során az Európai Parlament és a Tanács a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, szóló 2016/679 rendelete (2016. április 27.) (a továbbiakban „GDPR”), valamint az ott meghatározott körben az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban „Infotv.”), a PTK-ról szóló 2013. évi V. törvény, a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV törvény előírásait betartva kezeli a megadott személyes adatokat. Adatkezelő törekszik arra, hogy a személyes adatok kezelését olyan technikai és szervezési intézkedések alkalmazásával végezze, amelyek biztosítják a személyes adatok alapján azonosított vagy – közvetlenül vagy közvetve – azonosítható természetes személy (a továbbiakban „Érintett”) személyhez fűződő jogainak, különös tekintettel a személyes adatok védelméhez való jogának tiszteletben tartását. Jelen Adatvédelmi és adatkezelési tájékoztató (a továbbiakban „Tájékoztató”) a fentiekben felsorolt törvények rendelkezéseivel összhangban tartalmazza az Adatkezelő tevékenységével összefüggő adatvédelmi és adatkezelési eljárásokat, szabályokat.

Az Adatkezelő adatai és elérhetőségei:

Név: TAS-11 Kft./PénzSztár Versenyközpont
Székhely: 1051 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 24.
Postacím: 1242 Budapest, Pf. 477
Telefon: +36 1 354 1608
E-mail: tasnet@tas.hu
Adószám: 10869653-2-41
Cégjegyzékszám: 01-09-266628

Az Adatvédelmi tisztviselő elérhetőségei:

Név: Kerekes György István ügyvezető
Székhely: 1051 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 24.
Postacím: 1242 Budapest, Pf. 477
Telefon: +36 1 354 1608
E-mail: gy.kerekes@tas.hu

Definíciók:

Személyes adat: azonosított vagy azonosítható természetes személyre („Érintett”) vonatkozó bármely információ. Azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító pl. név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható.

Adatkezelés: a személyes adatokon, vagy adatállományokon, automatizált, vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet, vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tárolás, átalakítás, vagy megváltoztatás, lekérdezés, korlátozás, törlés illetve megsemmisítés.

Érintett hozzájárulása: az Érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az Érintett nyilatkozat, vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az Őt érintő személyes adatok kezeléséhez.

 

Jelen Tájékoztatóban foglaltak az Adatkezelő által kezelt személyes adatok, információk alábbi köreire vonatkoznak:

I. A PénzSztár versenyre történő regisztráció során kifejezetten megadott, illetve rendelkezésre bocsátott személyes adatok, információk.
II. Az Adatkezelő által üzemeltetett weboldalak meglátogatásával, használatával összefüggésben rendelkezésére bocsátott személyes adatok, információk.
III. Azon együttműködő partnerek adatai, akik személyes adataikat a velük való együttműködés érdekében – jellemzően együttműködési megállapodás keretében – adták meg.
IV. Azon alvállalkozók adatai, akik személyes adataikat a velük való együttműködés érdekében – jellemzően megbízási szerződés keretében – adták meg.

 

I. A PénzSztár versenyre történő regisztráció során kifejezetten megadott, illetve rendelkezésre bocsátott személyes adatok, információk kezelése

A PénzSztár versenyre történő regisztrációjával az Érintett (16 éven aluli Érintett esetén az Érintett szülője/gondviselője) kifejezetten és önként hozzájárul ahhoz, hogy a jelen Tájékoztató szerinti adatai a TAS-11 Kft./PénzSztár Versenyközpont, mint Adatkezelő adatbázisába kerüljenek és azokat minden további engedély és ellenszolgáltatás nélkül kezelje a PénzSztár versenyhez kapcsolódó kapcsolattartás és tájékoztatás céljából. Regisztrációjával az Érintett kifejezetten elfogadja a jelen Tájékoztatóban foglalt rendelkezéseket.

1. Az adatkezelés jogalapja

A TAS-11 Kft./PénzSztár Versenyközpont általi adatkezelésre az Infotv. 5. § (1) bekezdés a) pontja, illetve a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja szerint az Érintett (16 éven aluli Érintett esetén az Érintett szülője/gondviselője) önkéntes hozzájárulása alapján kerül sor. A hozzájárulást az Érintett a regisztrációval, illetve a kérdéses adatok önkéntes megadásával adja meg. Az Érintett kizárólag saját személyes adatait adhatja meg, amennyiben nem saját személyes adatait adja meg, úgy az adatközlő kötelessége az Érintett hozzájárulásának beszerzése. A megadott adatok megfelelőségéért az adatközlő felel. A megadott személyes adatok Adatkezelő általi felhasználása az Érintett 22 éves koráig (a PénzSztár versenyre történő jelentkezés felső korhatáráig) tart, illetve addig, amíg az Érintett nem kéri személyes adatainak törlését, illetve nem vonja vissza személyes adatai kezeléséhez adott hozzájárulását. Az Érintett bármikor visszavonhatja az adatkezelésre vonatkozó önkéntes hozzájárulását, azonban a hozzájárulás visszavonása nem érinti a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét. Az Érintett az adatkezelésre vonatkozó önkéntes hozzájárulását írásban vonhatja vissza, a TAS-11 Kft./PénzSztár Versenyközpont részére küldött postai levél útján (1242 Budapest, Pf. 477), vagy e-mailben az info@penzsztar.hu e-mail címen keresztül.

2. Az adatkezelés célja

Az Érintett személyes adatainak kezelése és feldolgozása azt a célt szolgálja, hogy a PénzSztár versenyhez kapcsolódóan az Érintettel az Adatkezelő hatékonyan tudja tartani a kapcsolatot és megfelelő tájékoztatást tudjon küldeni részére. Az Adatkezelő kizárólag olyan adatokat kér és tart nyilván, amelyek e cél szempontjából lényegesek, és az Érintett jogait nem sértik. Az Adatkezelő csak a szükséges mértékű személyes adatot kezel az adatkezelési cél és jogalap együttes fennállásáig.

3. A kezelt adatok köre

A megadott személyes adatok kizárólag akkor kerülnek tárolásra és feldolgozásra, ha az Érintett az online regisztráció kitöltésével jelentkezik a PénzSztár versenyre. A regisztrációhoz az alábbi személyes adatok megadása szükséges:
Csapatkapitány neve, születési éve, telefonszáma, e-mail címe
Csapatkapitány-helyettes neve, születési éve, telefonszáma, e-mail címe
Egyik csapattag neve, születési éve, e-mail címe
Másik csapattag neve, születési éve, e-mail címe
Iskola neve, címe, képzés típusa
Felkészítő neve (nem kötelező megadni), telefonszáma (felkészítő nevének megjelölése esetén kötelező megadni), e-mail címe (felkészítő nevének megjelölése esetén kötelező megadni)

4. Adatfeldolgozás

Adatkezelő a PénzSztár verseny informatikai rendszerének fejlesztése és üzemeltetése céljából üzemeltetőt, mint Adatfeldolgozót vesz igénybe. Az Érintett által megadott személyes adatok az üzemeltető kezelésében lévő szerveren kerülnek elhelyezésre.

5. Az adatokat megismerők köre

Az adatokat a TAS-11 Kft./PénzSztár Versenyközpont munkatársai, illetve az általa megbízott Adatfeldolgozó jogosult megismerni, azokat nem teszi közzé, harmadik félnek nem adja át és csak a jelen Tájékoztatóban foglalt célokra használja fel.

 

II. Az Adatkezelő által üzemeltetett weboldalak meglátogatásával, használatával összefüggésben rendelkezésére bocsátott személyes adatok, információk

1. Az Adatkezelő által üzemeltetett weboldalak

www.tas.hu
www.penzsztar.hu
www.penzsztarverseny.hu
www.penzportal.hu
www.szabadsuli.hu
www.ealmanach.hu

2. A kezelt adatok köre

Az általa üzemeltetett weboldalak látogatása során a TAS-11 Kft./PénzSztár Versenyközpont – technikai okokból, valamint a felhasználói szokásokra vonatkozó statisztikák készítése céljából – rögzítheti az Érintett anonimizált IP címét, a látogatás időpontját és a megtekintett weboldal címét. Az IP címek rögzítésének folyamata az arányosság és az adattakarékosság elveivel összhangban került kialakításra. Az Érintett IP címe anonimizált, az Érintett esetleges regisztrációjával nem összekapcsolható módon kerül, korlátozott időtartamban tárolásra, így Adatkezelő az Érintett magánszférájának korlátozása nélkül valósítja meg az anonim statisztikák készítését. Az adatokat a szerver egy hónapig tárolja.

3. Az adatkezelés célja és jogalapja

A weboldalak személyes adatkezeléshez kapcsolódó funkcióinak célja az adott oldalak működésének elősegítése, a felhasználói élmény fokozása. Az adatkezelés jogalapja az Érintett önkéntes hozzájárulása és a TAS-11 Kft./PénzSztár Versenyközpont jogos érdeke.

4. Személyes adatok tárolása

Az Adatkezelő számítástechnikai rendszerei és más adatmegőrzési helyei a székhelyén, valamint az Adatfeldolgozó, illetve a szerverbirtokos szerverein találhatók meg. Az Adatkezelő az adatok kezeléséhez alkalmazott informatikai eszközöket úgy választja meg és üzemelteti, hogy a kezelt adatok csak az arra feljogosítottak számára legyenek hozzáférhetők, hitelességük és hitelesítésük biztosított, jogosulatlan hozzáférés ellen védett legyen. Az Adatkezelő az adatokat megfelelő intézkedésekkel védi, különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés ellen. Az Adatkezelő – a technika mindenkori fejlettségére tekintettel – olyan műszaki, szervezési és szervezeti intézkedésekkel gondoskodik az adatkezelés biztonságának védelméről, amelyek az adatkezeléssel kapcsolatban jelentkező kockázatoknak megfelelő védelmi szintet nyújtanak.

5. Sütik elhelyezése

A TAS-11 Kft./PénzSztár Versenyközpont a testre szabott kiszolgálás és az általa üzemeltetett weboldalak működésének elősegítése érdekében az Érintett számítógépén kis adatcsomagokat, ún. sütiket (cookie-kat) helyez el. Az első alkalommal, amikor az Érintett meglátogatja az adott weboldalt, egy tájékoztató ablakban figyelmeztetés jelenik meg, amely tájékoztatja az Érintettet arról, hogy az oldal cookie-kat használ. Az „Elfogadom” gomb megnyomásával és a weboldal böngészésének folytatásával az Érintett hozzájárul ahhoz, hogy az Adatkezelő a jelen Tájékoztatóban leírtak szerint adatokat, információkat rögzítsen, valamint a rögzítéshez szükséges cookie-kat elhelyezzen.

A sütik típusai:

  • First party cookie-k: Ezek a sütik elengedhetetlenül fontosak a weboldal működése szempontjából.
  • Third party cookie-k: Ezeknek a sütiknek a segítségével követhető nyomon, hogy az Érintett milyen weboldalról, milyen keresőszavak segítségével érkezett az oldalra, illetve ezek adnak információt arról, hogy az Érintett hogyan használja az adott weboldalt.
  • Közösségi (social media) cookie-k: Ezekkel a sütikkel az Érintett egyéb közösségi oldalakon tudja megosztani a weboldal különböző tartalmait.
  • Működést támogató (munkamenet) cookie-k: Ezek ideiglenes sütik, amelyek csak a látogatás idejére mentődnek le az Érintett számítógépére.

A sütik nem tartalmaznak személyes jellegű adatokat, úgy mint nevet, címet, e-mail címet stb. A cookie-k célja, hogy az Érintett számára gördülékenyebbé tegyék az adott weboldal használatát. A legtöbb böngésző menüsorában megtalálható „Segítség” funkció tájékoztatást nyújt arra vonatkozóan, hogyan lehet kezelni, letiltani, illetve beállítani, elfogadni a sütiket.

6. A sütik tárolásának időtartama

A statikus sütiket az Érintett az általa használt böngésző gyorsító tárának törlésével letörölheti, a munkamenet sütik automatikusan törlődnek a böngészőablak bezárásakor.

7. A sütik beállításának ellenőrzése, a sütik letiltása

Az Érintettnek lehetősége van a böngészőben is kezelni és letiltani a sütiket. Ilyenkor azonban figyelembe kell venni, hogy a sütik törlésével korlátozottá válhat az Érintett hozzáférése az adott weboldal bizonyos funkcióihoz vagy aloldalaihoz.

8. Az adatokat megismerők köre

A sütik által hordozott információkat a TAS-11 Kft./PénzSztár Versenyközpont, belső munkatársai, illetve az általa megbízott Adatfeldolgozó jogosult megismerni, azokat nem teszi közzé, harmadik félnek nem adja át és csak a jelen Tájékoztatóban foglalt célokra használja fel.

 

III. Azon együttműködő partnerek személyes adatainak kezelése, akik személyes adataikat a velük való együttműködés érdekében adták meg

Adatkezelő kizárólag a közte és az együttműködő partner közötti együttműködés keretében, kapcsolattartás és tájékoztatás céljából kezeli az együttműködő partner (jogi személy esetén együttműködő partner természetes személy közreműködőjének) személyes adatait. Amennyiben az Érintett együttműködői szerepe – ezáltal a kapcsolattartás és tájékoztatás indokoltsága – megszűnik, az Érintett az info@penzsztar.hu e-mail címre küldött e-mailben kérheti személyes adatainak törlését.

 

IV. Azon alvállalkozók személyes adatainak kezelése, akik személyes adataikat a velük való együttműködés érdekében adták meg

Adatkezelő kizárólag a közte és az alvállalkozó közötti együttműködés keretében, kapcsolattartás és tájékoztatás céljából kezeli az alvállalkozó (jogi személy esetén az alvállalkozó természetes személy közreműködőjének) személyes adatait. Amennyiben az Érintett együttműködői szerepe – ezáltal a kapcsolattartás és tájékoztatás indokoltsága – megszűnik, az Érintett az info@penzsztar.hu e-mail címre küldött e-mailben kérheti személyes adatainak törlését.

 

Az Érintett adatkezeléssel összefüggő jogai

Az Érintett írásban, az Adatkezelőnek küldött e-mail (info@penzsztar.hu) vagy postai levél útján (1242 Budapest, Pf. 477) kérhet tájékoztatást személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adataihoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését, zárolását, illetve adatainak a megjelölt célra vagy annak egy részére történő kezelésének megszüntetését, tiltakozhat személyes adatainak kezelése ellen. Az Érintett jogosult arra, hogy elektronikusan kezelt személyes adatait megkapja, továbbá arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az Adatkezelő. Az Érintett tájékoztatást kérhet az Adatfeldolgozó által feldolgozott személyes adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az Adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, adatvédelmi incidens esetén annak körülményeiről, hatásairól és az elhárítására megtett intézkedésekről. Az Adatkezelő az Érintett által írásban benyújtott kérelem kézhezvételétől számított 30 napon belül köteles a kérelmet elbírálni. Szükség esetén – figyelembe véve a kérelem összetettségét, illetve a folyamatban lévő kérelmek számát –az Adatkezelő a kérelem elbírálásának határidejét további 30 nappal meghosszabbíthatja. A meghosszabbítás tényéről és okairól az Érintettet előzetesen tájékoztatni kell.

Az Érintettet az adatkezeléssel kapcsolatban megillető jogorvoslati lehetőségek

Az adatkezeléssel kapcsolatban az Érintettet megilletik az Infotv.-ben biztosított jogorvoslati lehetőségek, nevezetesen az Infotv. 21. §-ban és a GDPR 21. cikkében meghatározott tiltakozási jog, illetve az Infotv. 22. §-ban meghatározottak szerint bíróság előtt érvényesítheti jogait és a jogszabályok szerint őt esetlegesen megillető kártérítést és sérelemdíjat. Amennyiben az Érintettnek a személyes adataival kapcsolatos tiltakozását, panaszát, kérelmét nem sikerült megnyugtató módon rendeznie az Adatkezelővel, vagy egyébként az Érintett bármikor úgy ítéli meg, hogy személyes adatainak kezelésével kapcsolatban jogsérelem következett be, vagy annak közvetlen veszélye fennáll, úgy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C; postacím: 1530 Budapest, Pf. 5; honlap: www.naih.hu) jogosult bejelentést tenni.

Egyéb rendelkezések

Adatkezelő fenntartja a jogot, hogy a jelen Tájékoztató tartalmát bármikor módosítsa. A módosítás hatályba lépését követően az Érintett a szolgáltatás használatával ráutaló magatartással elfogadja a módosított Tájékoztatóban foglaltakat. Amennyiben az Érintett a regisztráció alkalmával vagy későbbi adatmódosítás során harmadik személy adatait adta meg, és ezzel bármilyen módon kárt okozott Adatkezelőnek, az Adatkezelő jogosult az Érintettel szemben kártérítési igényének érvényesítésére. Jogsértés gyanúja esetén Adatkezelő minden tőle telhető segítséget megad az eljáró hatóságoknak a jogsértő személy személyazonosságának megállapítása céljából. Adatkezelő ilyen esetekben, illetve a jelen Tájékoztatóban foglaltak be nem tartása esetén jogosult az Érintett regisztrációját törölni. Jelen Tájékoztató hatályba lépésének ideje: 2018. május 25. Jelen Tájékoztató hatályba lépésével minden korábban hatályos adatvédelmi és adatkezelési tájékoztató hatályát veszti.

Ez a weboldal cookie-kat (sütiket) használ a böngészés biztonságának növelése és a felhasználói élmény fokozása érdekében. További információ

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close