+36 1 354 1608 és +36 20 317 5185 (H-P 10.00-16.00) info@penzsztar.hu

Válogatás a 2015. évi PénzSztár verseny országos döntőjének feladataiból, megoldásokkal.

DEFINÍCIÓ

A definíciókhoz tartozó kifejezéseket kell ráírni a feladatlapra.

Olyan hitel, amelyet nem egyetlen bank, hanem egy több pénzintézetből álló konzorcium folyósít: …hitel: SZINDIKÁLT/KONZORCIÁLIS

Többnyire rövid lejáratú követelések eredeti hitelezőtől történő megvásárlása és kezelése. Idegen szó: FAKTORING

A lízingcég a tulajdonában álló, a lízingbevevő által kiválasztott eszköz birtokának átruházására és határozott időre történő használatba adására, a lízingbevevő pedig az eszköz átvételére és lízingdíj fizetésére köteles. A futamidő végén a lízingbevevő megszerezheti az eszköz tulajdonjogát. Két szó: PÉNZÜGYI LÍZING

A jövőben esedékes pénzösszegek jelenbeli értékének meghatározása. Idegen szó: DISZKONTÁLÁS

A devizabelföldiek és a devizakülföldiek között létrejött tranzakciók statisztikája. Egyenlege mindig nulla. Részmérlegei külön-külön – természetesen – soha nincsenek egyensúlyban, de hiányaik és többleteik összesen mindig nullát adnak ki. Két magyar szó: FIZETÉSI MÉRLEG

A Diszkont Kincstárjegyek és a Magyar Államkötvények esetében alkalmazott forgalomba hozatali technika, melyben közvetlenül csak az elsődleges forgalmazók vehetnek részt. A befektetők az elsődleges forgalmazókon keresztül vásárolhatnak. A beérkező versengő ajánlatok hozam, illetve nettó árfolyam szerint rendezve kerülnek – meghatározott feltételek mellett – értékelésre és elfogadásra: AUKCIÓ

Az a helyzet, amikor valaki a gazdasági tevékenységét a piac többi résztvevőjétől nagymértékben függetlenül folytathatja, anélkül, hogy piaci magatartásának meghatározásakor érdemben tekintettel kellene lennie versenytársainak, szállítóinak és üzletfeleinek piaci magatartására. Magyar szó: ERŐFÖLÉNY

Az az eljárás, amelyet az Európai Unió folytat azon tagállamai ellen, amelyek nem tartják be az államháztartási hiány arányának felső korlátjára vonatkozó előírást. Több szóból álló kifejezés: TÚLZOTTDEFICIT-ELJÁRÁS/TÚLZOTTHIÁNY-ELJÁRÁS/HIÁNYTÚLLÉPÉSI ELJÁRÁS

A rendelkezésre álló jövedelem és az árszínvonal hányadosa: REÁLBÉR

Az állam tulajdonát képező vagyontárgy (pl. vállalat) magánkézbe adása: PRIVATIZÁCIÓ

GYANAKODJ!

Egy utasbiztosítási szerződés tervezetében kell 5 téves információt megtalálni, bejelölni és mindegyikhez rövid indoklást fűzni.

Az utasbiztosítási szerződés tárgya

1) A biztosító a biztosítási díj megfizetése ellenében arra vállal kötelezettséget, hogy a biztosítási esemény bekövetkezte esetén a jelen szerződési feltételekben meghatározott biztosítási szolgáltatást teljesíti. A biztosító a biztosítási szolgáltatások nyújtását, illetve megszervezését kizárólag a helyi viszonyoktól függően vállalja. A biztosító nem vállal felelősséget a helyi viszonyokból adódó szolgáltatások hiányosságáért, továbbá a késedelmes teljesítésért.

A biztosítottak és szerződők köre

2) A jelen feltételek alapján létrejött szerződésben:

a) Szerződő az, akivel a biztosító a szerződést megköti, és aki a biztosítás díját fizeti. A szerződő jogi személy, 18 év feletti ember és háziállat (1) is lehet.

b) Biztosított az a természetes személy lehet, aki magáncélból (mint turista, illetve látogató), ösztöndíjasként vagy 90 napot meg nem haladó időtartamra napidíjasként Magyarországról külföldre utazik, melyet szolgáltatási igény bejelentésekor hitelt érdemlő módon kell igazolnia.

3) Nem lehet biztosított az a természetes személy, aki

a) 90 napot meghaladó külföldi szolgálatot teljesít, vagy

b) 90 napot meghaladó időtartamra külföldön munkát vállal, a munkavállalás időtartama alatt, valamint,

c) az a) vagy a b) pontban szereplő személlyel együtt 90 napot meghaladóan külföldön tartózkodó hozzátartozó.

A biztosítási szerződés létrejötte, a szerződés meghosszabbítása

4 a) A biztosítási szerződés az ajánlattételt követően, a kötvény kiállításával jön létre. A biztosító (vagy megbízottja) a biztosított részére a biztosítás egyösszegű díjának megfizetésével egy időben állítja ki a kötvényt. A biztosítási kötvény kiállítása legkorábban a biztosított személy külföldi utazásának megkezdése előtt 6 hónappal történhet. Egy kiutazás időtartamára több kötvény is kiállítható, akár több biztosítónál is egy időben, a megfelelő tájékoztatási kötelezettség betartása mellett. (2)

b) A szerződés tartamának meghosszabbítására csak a szerződés érvényességi ideje alatt van lehetőség változatlan feltételekkel. A szerződéses tartam meghosszabbítása a felek közös megegyezésével történhet.

c) Ha a jelen szerződési feltételek szerint az alapbiztosítási szerződés pótdíj megfizetése ellenében jöhet létre, és a szerződő a pótdíjat nem fizette meg, a biztosító kockázatviselése az alapbiztosítás tekintetében nem kezdődik meg, és a biztosító a szerződő által megfizetett, az alapbiztosításra vonatkozó biztosítási díjat visszafizeti a szerződő részére.

A biztosítási szerződés hatálya és tartama

5) Az utasbiztosítás kezdeti és lejárati időpontját a biztosítási kötvény tartalmazza, de lehetséges korlátlan időtartamra is vállalni az utasbiztosítási kötelezettséget. (3) A 14 napot elérő vagy meghaladó tartamú szerződések esetén az alapdíjból a biztosító tartamkedvezményt adhat.

A biztosítási terület hatálya

6) A biztosító kockázatviselése a jelen feltételek mellett minden külföldi országra érvényes. (4)

A biztosítási díj

7) A biztosítás teljes tartamára eső biztosítási díj a kötvény kiállítását megelőzően, részletekben fizetendő. (5)

Lehetséges indoklások:

1) Háziállat nem lehet szerződő.

2) Csak egy kötvény állítható ki, a biztosítás többszörözésének korlátozása van érvényben.

3) Utasbiztosítás csak meghatározott időtartamra köthető.

4) A biztosító kockázatviselése nem terjed ki minden külföldi országra. (Pl. Észak-Amerikába pótdíj ellenében terjed ki a kockázatviselés, illetve a biztosítási szerződés területi hatálya nem terjed ki az olyan országok vagy térségek területére, amelyek a kockázatviselés első napján vagy a biztosított által az adott országba/területre való beutazás napján Magyarország Külügyminisztériuma által nem javasolt utazási célországok és térségek között szerepelnek.)

5) A biztosítási díj a kötvény kiállításával egy időben és egy összegben fizetendő.

IGAZ-HAMIS

A következő állításokról azt kell eldönteni, hogy igazak-e vagy hamisak.

A hordó (barrel) a kőolaj mennyiségének mérésére általánosan használt űrmérték. – IGAZ

A mai modern pénz belső érték nélküli pénz. – IGAZ

A Magyar Nemzeti Bank elsődleges célja az árstabilitás megteremtése és fenntartása. – IGAZ

A Diákhitel2 ügyfelek által fizetendő kamata fix 4 százalék. – HAMIS, mert 2%

A Prémium Magyar Államkötvény mindig infláció feletti kamatot biztosít. – IGAZ

A Növekedési Hitelprogram nem vehető igénybe pénzügyi lízingre. – HAMIS

A pénzügyi közvetítők szétterítik a kockázatokat a pénzügyi rendszerben. – IGAZ

A vállalati kötvény rendszerint kevésbé kockázatos, mint az államkötvény. – HAMIS

Alapvető biztonsági elvárás (a tőkepiacon), hogy bármely pénz- vagy értékpapírmozgás csak a letétkezelőn keresztül történhet. – IGAZ

Az elmúlt 15 évben a magyar államháztartás konszolidált funkcionális (ágazati) kiadásai között a legnagyobb arányt a társadalombiztosítási- és jóléti szolgáltatások tették ki. – IGAZ

TOTÓ

A három válaszvariáció közül az egy helyeset kell megjelölni.

Mennyi volt az MNB arany(tömb) tartaléka 2015 végén?

A) 0,2 tonna.

B) 3 tonna.

C) 22 tonna.

Ha a piac a jövőben huzamosabban csökkenő inflációra számít, akkor a hozamgörbe általában …

A) … pozitív meredekségű.

B) … negatív meredekségű.

C) … lapos.

Futamidő szerint mely betéteket nevezzük rövid távúnak?

A) Amelyek éven belül vannak lekötve.

B) Amelyek legalább 3 évre le vannak kötve.

C) Amelyek legalább 2 évre le vannak kötve.

Melyik állítás igaz a hitelkártyára?

A) A hitelkártya kamata általában a lakossági hitelkamatoknál lényegesen alacsonyabb, viszont az éves kártyadíj magas.

B) A hitelkártya kamata általában a lakossági hitelkamatoknál lényegesen magasabb, és az éves kártyadíj sem elhanyagolható.

C) A hitelkártya kamata általában a lakossági hitelkamatoknál lényegesen magasabb, ezért nem kell éves kártyadíjat fizetni.

Milyen valutában tartja nyilván a Nemzetközi Valutaalap a kihelyezéseit?

A) Dollárban.

B) Egy harmadrészben dollárból, euróból és jenből álló valutakosárban.

C) Egy speciális valutában, az SDR-ben.

Mikortól kamatozik a Diákhitel?

A) Az első utalástól kezdve.

B) A törlesztés elkezdésekor.

C) Nem kamatozik.

Hogyan keletkezik a költségvetés adóssága?

A) Ha az adósságkezelő nemzetközi hitelt vesz fel.

B) Ha az országgyűlés szufficites költségvetési törvényt fogad el.

C) Ha az országgyűlés deficites költségvetési törvényt fogad el.

Mely befizetés után tud a pénztártag adó-visszatérítést igénybe venni?

A) Egyéni befizetés.

B) Munkáltatói tagdíjátvállalás.

C) Munkáltató által adott adomány.

Mitől függ egy származtatott termék (derivatív) értéke?

A) Az alaptermék értékétől.

B) A befektetett tőke összértékétől.

C) A korábbi napok tőzsdei forgalmától.

Ha egy államkötvény hozama sokkal magasabb a többinél, akkor a piac értékítélete alapján a kibocsátó állam…

A) …kisebb valószínűséggel megy csődbe.

B) … a többinél erősebb gazdasággal rendelkezik.

C) … nagyobb valószínűséggel megy csődbe.

Hogy nevezik a legnagyobb, legjobban teljesítő vállalatok részvényeit?

A) Blue chip.

B) Gold star.

C) Black sheep.

Mit jelent a PPP kifejezés a befektetések világában?

A) Public Private Partnership.

B) Policy Planning Price.

C) Public Private Protocol.

Mekkora volt Magyarország devizatartaléka 2015 közepén?

A) Kb. 25 milliárd euró.

B) 35 milliárd euró.

C) Kb. 45 milliárd euró.

A személyi jövedelemadó tárgya …

A) … a magánszemély bármilyen jogcímen szerzett jövedelme.

B) … a gazdasági társaság bármilyen jogcímen szerzett bevétele.

C) … a magyar állam által fizetett gyermekgondozási segély (GYES), gyermekgondozási díj (GYED), nyugdíj.

TÖBB VAGY KEVESEBB?

A megadott adatokról kell eldönteni, hogy a valóságban ezek értéke több vagy kevesebb, mint az állításban.

Állítások Helyes válasz
A jegybanki alapkamat 2015 novemberében 2,5%. kevesebb (valóságos adat: 1,35%)
Magyarországon 20 bank van. több (valóságos adat: 40)
Magyarországon a bruttó átlagkereset 2014-ben 187 ezer forint volt. több (valóságos adat: 237,7 ezer forint volt)
A Diákhitel Központnak Budapesten kívül 12 nagyvárosban működik kirendeltsége. kevesebb (valóságos adat: nulla)
Az Európai Unió költségvetésének kb. 16 százalékát költik adminisztratív kiadásokra. kevesebb (valóságos adat: 6%-át)
Magyarország 2016-ra tervezett GDP-je 25 000 milliárd forint. több (valóságos adat: 35 188 milliárd)
2015. évben a kedvezményezett eltartott után érvényesíthető családi adókedvezmény havonta és kedvezményezett eltartottanként 22 500 Ft egy és két eltartott esetén. több (valóságos adat: 62 500 Ft)
Magyarország devizatartalékainak állománya 2014 végén 44,5 milliárd euró volt. kevesebb (valóságos adat: 34,5 milliárd euró volt)
A mulasztási bírság összege adózó magánszemély esetében 100.000 forintig terjedhet. több (valóságos adat: 200.000 forintig)
A foglalkoztatottak száma Magyarországon 2014-ben (a 15 évesnél idősebb népességből) mintegy 5,5 millió fő volt. kevesebb (valóságos adat: 4 100,9 ezer fő volt)

 

 

Share This

Ez a weboldal cookie-kat (sütiket) használ a böngészés biztonságának növelése és a felhasználói élmény fokozása érdekében. További információ

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close