+36 1 354 1608 és +36 20 317 5185 (H-P 10.00-16.00) info@penzsztar.hu

Válogatás a 2015. évi PénzSztár verseny megyei selejtezőjének feladataiból, megoldásokkal.

DEFINÍCIÓ

A definíciókhoz tartozó kifejezéseket kell ráírni a feladatlapra.

A vállalat nyereségének a részvényesek számára kiosztott összege: OSZTALÉK

Különböző befektetési eszközöket (pl. állampapír, részvény, befektetési jegy) tartalmazó befektetési csomag: PORTFÓLIÓ

Egy ország gazdaságának adott idő – általában egy év – alatt mért teljesítménye: GDP (GROSS DOMESTIC PRODUCT, BRUTTÓ HAZAI TERMÉK)

Az az időszak, amely alatt a biztosító a díjbefizetés késedelme ellenére is kockázatot visel: RESPIRO

A legnépszerűbb pénzügyi termékek közé tartoznak. Egyszerű lehetőséget kínálnak a magánbefektetőknek, akik nem rendelkeznek elegendő pénzügyi tudással, hogy maguk döntsenek a jövedelmi céljaiknak és kockázati preferenciáiknak megfelelő befektetéseikről: BEFEKTETÉSI ALAPOK

Adott összetételű termékkosár, melynek értékváltozása leköveti a benne lévő értékpapírok, illetve az adott piac mozgását: INDEX

Egy pénznem másik pénznemben kifejezett, időben változó ára: DEVIZAÁRFOLYAM

A számviteli törvény alapján az a gazdasági társaság, amelyre az anyavállalat meghatározó befolyást képes gyakorolni: LEÁNYVÁLLALAT

A modern társadalom gondoskodik tagjainak szociális biztonságáról, amelynek keretében bizonyos élethelyzetekben – amikor saját magukról, illetve eltartott hozzátartozójukról átmenetileg vagy tartósan nem tudnak gondoskodni – a tagok meghatározott mértékű ellátásra jogosultak: TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁS

Az inflációval ellentétes folyamat, az átlagos árszínvonal csökkenését jelenti. A pénz vásárlóerejének növekedése jellemzi: DEFLÁCIÓ

ADATPÁROSÍTÓ

Az alábbi tíz felirat mellé kell a megfelelőt társítani az összekevert kifejezések közül.

A feladatlapon szereplő feliratok Társítandó kifejezések
1944 Bretton Woods-i egyezmény aláírása
1961 az OECD (Organisation for Economic Co-operation and Development, azaz Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet) megalapítása
bennfentes nem nyilvános információt birtokol
demo számla befektetés „játékpénzzel”
volatilitás egy befektetés kockázatának mérőszáma
27 az áfa általános mértéke %-ban, Magyarországon
28 az Európai Unió tagállamainak száma
1992 a Maastrichti Szerződés aláírása, amely rendelkezik a gazdasági és monetáris unió fokozatos megvalósításáról
készfizető kezesség hitelszerződést biztosító mellékkötelezettség
elsőházasok kedvezménye személyi jövedelemadó

TOTÓ

A három válaszvariáció közül az egy helyeset kell megjelölni.

Az alábbiak közül melyik egy fizetési (átutalási) rendszer?

A) American Express.

B) GIRO.

C) Datastream.

Mely hitelintézet nem működhet fióktelepként hazánkban?

A) A szövetkezeti hitelintézet.

B) A szakosított hitelintézet.

C) A bank.

Melyik igaz?

A) A látra szóló betét kamata jellemzően magasabb, mint a lekötött betété.

B) A látra szóló betét kamata jellemzően alacsonyabb, mint a lekötött betété.

C) A látra szóló betét kamata jellemzően ugyanakkora, mint a lekötött betété.

Melyik nem hitelminősítő az alábbiak közül?

A) SEC.

B) Fitch.

C) Moody’s.

Milyen jellegű monetáris politikát folytat a Magyar Nemzeti Bank?

A) A pénzmennyiség közvetlen szabályozása.

B) A forint árfolyamának szűk sávban történő menedzselése az euróval szemben.

C) Inflációs célkövetés.

Mikor kell elkezdeni a főszabály szerint a Diákhitel törlesztését?

A) A hitel folyósításának megkezdésével egyidejűleg.

B) A hitel folyósításának megkezdésétől számított, a szerződésben megjelölt időperióduson belül.

C) Csak a hallgatói jogviszony megszűnése után.

Mi az elsődleges biztosítéka a lízingcégnek egy lízingügyletnél?

A) A vételi jog.

B) A lízingtárgy.

C) A kezesség.

Ha az önkéntes pénztár tagja elhalálozik, megtakarítása …

A) … adó- és illetékmentesen örökölhető.

B) … elvész.

C) … adó- és illetékterhek megfizetési kötelezettségével örökölhető.

Egy újabb részvény hozzáadása a portfólióhoz a portfólió kockázatát …

A) … mindenképpen csökkenti.

B) … egyaránt csökkentheti és növelheti.

C) … mindenképpen növeli.

Egy részvény árfolyamára mi hat negatívan az alábbiak közül?

A) A növekedési kilátások.

B) A tőkepiac által érzékelt és felfedett számviteli kozmetikázás.

C) A szisztematikus kockázatok csökkenése.

Lehet-e ugyanazon bank a letétkezelője több alapkezelő alapjainak is?

A) Csak a felügyeleti szerv külön engedélyével.

B) Igen.

C) Nem.

Az alábbiak közül melyik a monetáris politika eszköztárának eleme?

A) Kötelező tartalékráta.

B) Közkiadások.

C) Adóztatás.

Milyen épületrészletek rajzai találhatók az euróbankjegyek előoldalán?

A) Háztetők.

B) Templomtornyok.

C) Ajtók, ablakok.

Melyik intézményben tag Magyarország?

A) NAFTA.

B) EFTA.

C) IBRD.

SZÁMÍTÁSI FELADAT

Két évre elhelyezünk bankbetétbe 1 000 000 Ft-ot, melynek éves kamatlába 6%. A bank kötelezettséget vállal arra, hogy a kamatlábat két évig nem változtatja meg. Mekkora összeget vehetünk fel a számlánkról a második év végén?

Megoldás: 1 000 000 x 1,06 x 1,06 = 1 123 600 Ft-ot vehetünk fel a második év végén.

IGAZ-HAMIS

A következő állításokról azt kell eldönteni, hogy igazak-e vagy hamisak.

A forint árfolyama a piaci kereslet-kínálat függvényében teljesen szabadon alakul. – IGAZ

Az alapkamat szintjéről a Magyar Nemzeti Bank Monetáris Tanácsa dönt. – IGAZ

A Diákhitel1 kamata évente változik. – HAMIS, mert félévente változik.

Az autó olyan lízingtárgy, amelyet a fogyasztó önerő nélkül lízingelhet. – HAMIS

Nem csak bankok nyújthatnak pénzügyi lízinget. – IGAZ

A vállalati kötvények piaca jóval likvidebb az államkötvények piacánál. – HAMIS, épp fordítva igaz.

Egy pénztártag egyszerre több pénztárnak is lehet tagja. – IGAZ

Az árutőzsdéken kereskedett termékek minőségi jellemzőit szabályozzák. – IGAZ

Az ún. unit-linked biztosításoknál a biztosítást vásárló személy semmilyen kockázatot nem vállal a biztosítás időtartama alatt. – HAMIS

Az euróövezet valamennyi tagállama önállóan állapítja meg az irányadó (alap)kamat mértékét. – HAMIS

JAVÍTSD!

A következő szövegben a hibákat kell megtalálni és javítani.

2015 elején a görög adósságválság ismét kiéleződött. Az előző év végén új politikai erő jutott hatalomra, amely azt ígérte a választóknak, hogy szakítanak az eddigi megszorításokkal, de nem feszegetik a hitelezőkkel érvényben lévő megállapodást (1). Az új kormány erőfeszítéseinek dacára azonban a költségvetés hiányát nem sikerült csökkenő pályán tartani, amit a hitelezők közé egyébként nem tartozó IMF (2) komoly problémaként azonosított. Ez felerősítette a piacok azon aggodalmát, hogy Görögország képtelen lesz államadósságát csökkenteni, ami a görög állampapír-hozamok erős mérséklődését (3) eredményezte. Így végül a görög kormány mégis rákényszerült, hogy tárgyalásokba bocsátkozzon hitelezőivel egy újabb pénzügyi mentőcsomag részleteiről. A jövő iránti aggodalom miatt a görög háztartások főleg bankbetéteiket növelték meg jelentősen (4). A görög válság következményei egyébként a kockázatosabbnak tartott közép-európai országok pénzügyi eszközeire is átterjedtek. Csehország kockázatos (5) gazdasága is reagált. A cseh márka (6) ugyan nem mutatott komoly leértékelődést a görög válságnak tulajdonítható okból, a jegybank emelte (7) a kamatokat. Ennek következtében, a cseh alapkamat 2015 nyarára a lengyel kamatszint fölé került (8). Görögországra visszatérve, az ott kialakult helyzet végül ahhoz vezetett, hogy népszavazást írtak ki arról, elfogadja-e a görög lakosság a hitelezők elvárásait egy új pénzügyi mentőcsomag feltételeként. A július elején lebonyolított népszavazás az „igen” szavazatok elsöprő fölényét (9) hozta. A népszavazás után – annak eredményére támaszkodva – a görög kormány benyújtotta lemondását (10). A görög adósságválság okozta bizonytalanság jelenleg is magasnak mondható, ami továbbra is tetten érhető a nagyobb külföldi adóssággal rendelkező közép-európai régiós gazdaságok (így a magyar gazdaság) csődkockázati felárainak magas szinten való beragadásában.

Tartalmukat tekintve – nem szó szerint – az alábbi javítások fogadhatók el:

1. hiba: valójában jelezték szándékukat az adósságok átstrukturálására és akár részleges leírására
2. hiba: az IMF is a görög gazdaságot hitelezők sorába tartozik
3. hiba: emelkedését
4. hiba: ellenkezőleg: nagyarányú betétkivonás indult meg
5. hiba: biztonságos (Csehország az egyik legbiztonságosabbnak tartott gazdaság a régióban: S&P hitelminősítése: AA-; Moody’s: A1)
6. hiba: Csehország valutája a korona (koruna)
7. hiba: a cseh jegybank már több éve nem emelt kamatot
8. hiba: a cseh alapkamat 0,05%, jóval a lengyel (1,50%) alatt
9. hiba: a „nem” szavazatok győzelmét hozta
10. hiba: a görög kormány nem mondott le a népszavazás után, hiszen az általa favorizált válasz (a „nem”) nyert

FELEZŐ

A kérdésekhez tartozó négy válaszvariáció közül a két helyeset kell megjelölni.

Mi a különbség a reál és a nominális betéti kamat között?

A) A reálkamat figyelembe veszi az infláció hatását, míg a nominális kamat nem.

B) A nominális kamat csak azt mutatja meg, hogy pénzünk milyen ütemben fog növekedni, míg a reálkamat azt is figyelembe veszi, hogy mekkora lesz a pénz vásárlóereje.

C) A nominális kamat a defláció hatását veszi figyelembe, míg a reálkamat az inflációt.

D) A nominális kamat figyelembe veszi az inflációt, míg a reálkamat nem.

Melyik személyek arcképe látható a ma forgalomban lévő forint bankjegyeken?

A) Kossuth Lajos.

B) Deák Ferenc.

C) Nagy Lajos király.

D) Bethlen Gábor.

Mely intézmények vesznek részt a költségvetés elkészítésében/véleményezésében?

A) Gazdasági Versenyhivatal.

B) Nemzetgazdasági Minisztérium.

C) Közbeszerzési Döntőbíróság.

D) Állami Számvevőszék.

Milyen gyakorisággal kérhető a Diákhitel1 folyósítása?

A) Havi lebontásban.

B) Éves egyösszegben.

C) Féléves egyösszegben.

D) Heti lebontásban.

Mire NEM használható a lakás-takarékpénztári szerződéses összeg?

A) Lakótelek vásárlására.

B) Nyugdíj-előtakarékosságra.

C) Nyugdíjasházban a jogosult élete végéig fennálló bérleti, lakáshasználati jog vásárlására.

D) Személyi hitel kiváltására.

Melyik pénzügyi intézmény nyújthat pénzügyi lízingszolgáltatást?

A) Hitelintézet.

B) Pénzügyi vállalkozás.

C) Pénzforgalmi szolgáltató.

D) Pénzügyi közvetítő.

Az egészségpénztár által finanszírozható szolgáltatásokat kik vehetik igénybe?

A) Csak maga a pénztártag.

B) A pénztártag és bárki, akit a pénztártag társfelhasználóként megjelöl.

C) A pénztártag és – meghatározott feltételek mellett – a hozzátartozói.

D) A pénztártag által társfelhasználóként megjelölt közeli hozzátartozók.

Milyen részvénytársaság létezik?

A) Zártkörűen működő.

B) Egyesületi.

C) Nyilvánosan működő.

D) Korlátolt felelősségű.

Melyik befektetési jegy kategóriát ajánlanád egy hosszú távra befektetni kívánó befektetőnek, akinek van kockázatvállalási hajlandósága?

A) Részvényalap.

B) Pénzpiaci alap.

C) Likviditási alap.

D) Abszolút hozamú alap.

Melyek Magyarország adózási rendszerének versenyképességét alapvetően meghatározó adónemek?

A) Általános forgalmi adó.

B) Vámok és illetékek.

C) Egészségügyi szolgáltatási járulék.

D) Társasági adó és különadók.

MOZAIKSZÓ

Az alábbi mozaikszavakhoz tartozó teljes változatokat kell megadni.

IMF Nemzetközi Valutaalap (International Monetary Fund)
OBA Országos Betétbiztosítási Alap
EBRD Európai Újjáépítési és Fejlesztési Bank (European Bank for Reconstruction and Development
ECB Európai Központi Bank (European Central Bank)
MABISZ Magyar Biztosítók Szövetsége
KELER Központi Elszámolóház és Értéktár
ÁSZ Állami Számvevőszék
BEVA Befektető-védelmi Alap
EFTA Európai Szabadkereskedelmi Társulás (European Free Trade Association)
ÁKK Államadósság Kezelő Központ

TÖBB VAGY KEVESEBB?

A megadott adatokról kell eldönteni, hogy a valóságban ezek értéke több vagy kevesebb, mint az állításban.

Állítások Helyes válasz
Lakás-takarékpénztári megtakarítás esetén az állami támogatás szerződésenként, megtakarítási évenként legfeljebb 120.000 Ft. kevesebb (valóságos adat: 72.000 Ft)
A részvénytársaságként működő Magyar Nemzeti Bank jegyzett tőkéje 7,5 milliárd Ft. több (valóságos adat: 10 milliárd Ft)
2015. november 1-jén a jegybanki alapkamat Magyarországon 3%. kevesebb (valóságos adat: 1,35%)
Az MNB álláspontja szerint 5%-os inflációs szint van összhangban az árstabilitással. kevesebb (valóságos adat: 3%-os)
Az Országos Betétbiztosítási Alap a betétek tőkéje és kamata után főszabály szerint legfeljebb 250.000 eurónak megfelelő forintösszegig fizet kártalanítást. kevesebb (valóságos adat: 100.000 euró)
Az EU-tól kapott felzárkóztatási (kohéziós) támogatások nem haladhatják meg a GDP 6%-át. kevesebb
(valóságos adat: 2,35%-át,
Magyarország és a balti országok esetében a 2,59%-át)
Az euróövezet lakosainak száma mintegy 260 millió. több
(valóságos adat: 340 millió)
A bruttó hazai termék (GDP) értéke euróban, Magyarországon 2014-ben 50 milliárd euró volt. több (valóságos adat: 104,256 milliárd euró)
2014 átlagában a hivatalos magyar munkanélküliségi ráta 9,6% volt. kevesebb (valóságos adat: 7,7%)
2015. január-októberben a BÉT-en naponta átlagosan 5,4 milliárd Ft értékben kereskedtek részvényekkel. több (valóságos adat: 8,8 milliárd Ft értékben)

 

Share This

Ez a weboldal cookie-kat (sütiket) használ a böngészés biztonságának növelése és a felhasználói élmény fokozása érdekében. További információ

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close